مروری بر پیشینه فرم و هندسه فضاهای شهری و حضورپذیری سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه غیرانتفاعی اپاداناواحد شیراز

2 استادیار گروه معماری ، دانشکده معماری و هنر ، دانشگاه گیلان ، رشت

3 : استادیار، دکترای شهرسازی،کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

چکیده

فراهم کردن بستر و زمینه‌ای که افراد در یک جامعه بتوانند فعالیت‌ها و توانایی‌های خود را محقق سازند، نقش مهمی را در پیشرفت و رشدان جامعه دارا می‌باشد. در این میان برخی سالمندان فاقد توانایی جسمی و روحی برای حضور در فضاهای شهری و انجام فعالیت‌های مختلف هستند. محیط‌های شهری با توجه به شرایط موجود دران مکان‌هایی که زمینه‌ساز مشکلات بسیاری برای سالمندان می‌باشد وجود دارد. سالمندان خصوصیات و نیازهای متفاوتی نسبت به دیگر گروه‌های سنی جامعه دارا هستند که کمتر به این نیازها در فضاهای شهری توجه شده است. فرم و هندسه شهری عاملی تأثیرگذار بر حضور بر فضاهای شهری می‌باشد هم‌چنین برای رفع نیازهای سالمندان در فضاهای شهری باید به فرم و هندسه شهری فضاهای شهری توجه شود هم‌چنین تاکنون مطالعه‌ای دران‌ زمینه انجام‌نشده است. باتوجه به موارد گفته‌شده میتوان گفت بحث تمایز این پژوهش با دیگر پژوهش‌های انجام‌شده عدم ‌تکراری بودن پژوهش و توجه به قشر سالمند و ترکیبی کار کردن در تمام ‌مباحث این ‌پژوهش می‌باشد. این پژوهش باهدف کلی بررسی مطالعات انجام شده در زمینه های فرم وهندسه فضاهای شهری و حضورپذیری سالمندان به بررسی مطالعات گذشته میپردازد و اهداف ونتایج وروش انجام کار این مطالعات را بررسی می کنددرادامه کار میتوان نتایج این بررسی رامشاهده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of the background of the form and geometry of urban spaces and the presence of the elderly

نویسندگان [English]

 • Fateme shirazbakht 1
 • ardalan aflaki 2
 • naser rezaie 3
1 Master student, non-profit university of Apadana, Shiraz
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Art, University of Guilan, Rasht
3 Assistant Professor, PhD in Urban Planning, Master of Urban and Regional Planning, Fine Arts Campus, University of Tehran
چکیده [English]

Providing a bed and ground that people in a society can realize their activities and abilities play an important role in the development and development of society. Meanwhile, some elderly lacks physical and mental ability to attend urban spaces and carry out different activities. There are urban environments, according to the conditions of existing places where there are many problems for the elderly. Elderly people have different characteristics and needs compared to other age groups of society, which has less attention to these needs in urban spaces. Urban geometry is a factor affecting urban spaces. Also, in order to meet the needs of the elderly in urban spaces, urban geometry should be considered as urban spaces, and so far, there has been a study of the field. According to the statements, the discussion of this research with other studies is the lack of repetition of research and attention to the elderly cortex and a combination of work on all the issues of this research. This research aims at overall study of studies in the fields of the form of urban spaces and the presence of the elderly to examine past studies, and aims to investigate the work of these studies. The work of this study can be the results of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • spaces"
 • "attendance"
 • "urban from"
 • "elderly"
 • "urban geometry
 • اله داد ،پارسا1397ارائه راهبردهایی در خصوص افزایش حضور پذیری سالمندان در فضاهای جمعی شهری در بستر شهر دوستدار سالمند (نمونه موردمطالعه: محله سجاد شهر مشهد)کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران474-490تهران

  • ثناگردربانی،همکاران آثار زیست‌محیطی تغییرات هندسه بافت شهری بردمای محیط واسایش حرارتی بیرونی در اقلیم خشک شهر مشهد (نمونه موردی؛ بافت قدیمی پاچنار و بافت جدید شاهد)محیط‌شناسی ،دوره 43،شماره 4 561-578
  • حسینی،جوان فروزنده. (1397, بهار). نقش مؤلفه‌های کالبدی- معنایی مکان‌های عمومی مجتمع‌های مسکونی در حضور پذیری سالمندان مطالعه موردی : شهرک اکباتان. هویت شهر ،شماره 33،سال 12،شماره 1 , pp. 74-61.
  • خدابخشی،همکاران1392بررسی ضریب دید به آسمان تحت عنوان هندسه شهری و یک متغیر در آسایش محیطی (تحلیل موردی خانه‌های سنتی شهر یزد)اولین همایش ملی جغرافیا807-828تهران شهرسازی و توسعه پایدار
  • خوشبخت،همکاران1399بررسی هندسه بلوک‌های شهری در میزان آسایش حرارتی فضای باز در دوره سرد سال (مطالعه موردی: شهر همدان)هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا223-235تهران معماری و شهرسازی ایران
  • دانشپور, ه. (1392, 6). بررسی کارکرد و معنای فرم شهر مدرن از منظر نشانه‌شناسی لایه‌ای. فصلنامه معماری و شهرسازی شماره 11 , pp. 71-87.
  • رحیمی، حقیقت شهرستانی. (1397). حس حضور پذیری در فضا و تأثیر آن بر روحیه فردی سالمندان (تهران). کنفرانس ملی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی و علوم نوین, (pp. 119-216). قرچک.
  • علیجانی،همکاران1396،دوره 4،شماره3محاسبه شدت جزیره حرارتی بر اساس هندسه شهری موردمطالعه: محله کوچه‌باغ شهر تبریز تحلیل فضایی مخاطرات محیطی 99-112
  • کرمی،همکاران سنجش تأثیر هندسه شهری بر شرایط آسایش حرارتی بیرونی در مقیاس خرد اقلیم؛(موردپژوهش: فضای باز مجتمع مسکونی گلدشت شیراز)فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای،سال 8،شماره29 161-172
  • لنگ،,1388تهران آفرینش نظریه در معماری نقش علوم رفتاری در طراحی محیط،ترجمه علیرضا عینی فر،دانشگاه تهران
  • مازندرانی 1394شناخت ابعاد ترجیحات محیطی شهروندان در ارتباط باکیفیت حضور پذیری در خیابان‌های شهری کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در عمران، معماری و شهرسازی مشهد
  • میری، نوری1393حضور پذیری فضاهای عمومی شهر : نمونه موردی پارک شیرین دومین کنگره بین‌المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1250-1265تبریز
  • خزایی،مصطفی،امانی،مجتبی،داور پناه،مسعود،1397،تحلیلی بر شهر دوستدار سالمند در ایران، ،جغرافیا و روابط انسانی،زمستان،دوره 1،شماره3.
  • فروغمند اعرابی،هوشنگ،کریمی فرد،لیلا،1394،شهر دوستدار سالمند و معیارهای طراحی مراکز تعاملات اجتماعی سالمندان با رویکرد سلامت روان ،مدیریت شهری،تابستان،شماره 39.
  • Chatzidimitriou, A. (2017). Street Canyon Geometry Effects on Microclimate and Comfort; a case study in Thessaloniki. International Conference on Sustainable Synergies from Buildings to the Urban Scale, SBE16, (pp. 643-650).
  • Cities in Bad Shape: Urban Geometry in India2020
  • Crook, K. F. (2007). Britannica Concise Encyclopedia, Encycloopedia Britannica Crop. (Available, at:www.britannica.com). .
  • Jamei, E. R. (2016). Review On The Impact Of Urban Geometry And Pedestrian Level Greening On Outdoor Thermal Comfort. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 54 , pp. 1002-1017.
  • Krüger, E. L. (2011). Impact of urban geometry on outdoor thermal comfort and air quality from field measurements in Curitiba, Brazil. Building and Environment. 46,3 , pp. 621-634.
  • Outdoor thermal comfort: Impact of the geometry of an urban street canyon in a Mediterranean subtropical climate – Case study Tunis,Tunisia2015Urban Planning and Architecture Design for Sustainable Development, UPADSD689-700October
  • Potential contribution of urban developments to outdoor thermal comfort conditions: The influence of urban geometry and form in Worcester, Massachusetts, USA2015International Conference on Sustainable Design, Engineering and Construction1153-1161
  • The Effect of Urban Geometry on Low-Carbon Development in Desa Sruni, Wonosobo2019Equity, Equality, And Justice In Urban Housing Development380-393