مطالعات اجتماعی ایجاد و استقرار مدیریت مشارکتی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی : شبکه اصلی آبیاری و زهکشی میان آب شوشتر واحد عمرانی داریون 6 )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر نظام های بهره برداری آب کشاورزی سازمان آب و برق خوزستان

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

به منظور امکان بهره برداری بهینه از منابع آب، طرح شبکه های آبیاری و زهکشی دشت میاناب تعریف و در دست اجرا و بهره برداری می باشد. بر این اساس، آب تخصیص داده شده به این طرح می بایست با حداکثر راندمان در سطح دشت توزیع گردد . خدمات بهره برداری، نگهداری و مدیریت شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی عموماً در اراضی آبخور زیر سدها و محدوده های مربوط به چاه های متمرکز تا سال 1372 به وسیله ی سازمان آب و برق خوزستان به عنوان دستگاه اجرایی به انجام می رسید. از آن سال به بعد، وزارت نیرو به استناد ماده ی 88 قانون بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه ی اجرایی آن ) در اجرای وظایف اجتماعی دولت و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت وکاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرفه بودجه و درآمدهای عمومی ) تدریجاً با تأسیس شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی در محدوده ی فعالیت این سازمان ها، مسئولیت و مدیریت بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی به این شرکت ها، واگذار گردید تا این شرکت ها بستر را برای ورود تشکل های قانونی بهره برداران در مدیریت آب مهیا کنند
هدف از این مقاله که به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از اسناد مکتوب ، مشاوره و پیمایشی تهیه شده است بررسی ایجاد تشکل های بهره برداری از منابع آب به عنوان رهیافت مدیریت مشارکتی در آب و تاکید بر مشارکت کلیه گروه های ذینفع عمدتا" کشاورزان است . در پایان نیز راهکارها و پیشنهادهای مربوطه ارائه شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Studies Establishment and Establishment of Participatory Water Management in Irrigation and Drainage Networks (Case Study: Main Irrigation and Drainage Network between Shushtar Water, Daryoun 6 Civil Engineering Unit)

نویسندگان [English]

  • marjan adham malaki 1
  • bahman khousravipour 2
1 Director of Agricultural Water Utilization Systems of Khuzestan Water and Electricity Organizatio
2 Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

In order to be able to make optimal use of water resources, the design of irrigation and drainage networks of Mianab plain is defined and under implementation and operation. Accordingly, the water allocated to this project should be distributed with maximum efficiency in the plain. Operation, maintenance and management services of modern irrigation and drainage networks were generally performed in water intakes under dams and areas related to concentrated wells until 1993 by the Khuzestan Water and Electricity Organization as the executive body. From that year onwards, the Ministry of Energy, pursuant to Article 88 of the Law on Part of the Government Financial Regulations and its Executive Regulations) in the performance of government social duties and in order to rationalize the size of the government and gradually reduce spending and improve services to People and attracting the participation of the non-governmental sector and the development of employment and saving the budget and public revenues)Gradually, with the establishment of companies operating the irrigation and drainage networks within the activities of these organizations, the responsibility and management of the operation and maintenance of the irrigation and drainage networks was transferred to these companies, so that these companies could lay the groundwork for the organization. Provide legal operators in water management
The purpose of this article, which is prepared by descriptive-analytical method and using written documents, consulting and survey, is to study the establishment of water resources utilization organizations as a participatory management approach in water and emphasize the participation of all stakeholders, mainly farmers. At the end, the relevant solutions and suggestions are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participatory management
  • operation system
  • Karun irrigation and drainage network operation company
  • Daryoun
  • مرکز آمار ایران سرشماری عمومی نفوس و مسکن، استان خوزستان، 1385.
  • مرکز آمار ایران سرشماری عمومی نفوس و مسکن، استان خوزستان، 1390.
  • مرکز آمار ایران سرشماری عمومی نفوس و مسکن، استان خوزستان، 1395.
  • کلیه مطالب مندرج در این مقاله نتیجه مراجعه حضوری و مصاحبه با بهره برداران پروژه داریون 6 میان آب  و جمع آوری مستندات از شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ ، مهندسین مشاور آب ورزان می باشد .