چالش های شهر خلاق از نظر منظر شهرداری پاوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری(آمایش شهری)، دانشگاه پیام نورپاوه

2 علوم جغرافیایی و دانشگاه پیام نور پاوه

چکیده

یکی از متغیرهای تأثیرگذار در بهبود عملکرد و حیات شهرها چالش شهر خلاق شهر پاوه خلاقیت آن برای توسعه شهری است. از میان این عوامل رهبری یکی از مهم‌ترین آنهاست. هدف این مقاله بررسی چالش شهر پاوه منظر شهرداری خلاق با خلاقیت شهری می‌باشد. این تحقیق نشان می‌دهد که که شهر خلاق یکی از عوامل تاثیرگزار و مهم در شکل‌گیری شهرها و استفاده از نخبگان در زمینه های مختلف و شهروندان را به سمت خلاقیت در زمینه صنایعت دستی و هنری معماری و فرهنگی است. در واقع رابطة شهرداری و رابطه منظر شهر خلاق با متغیرهای تفکر خلاق،‌ خلاقیت محیط‌های شهری، برنامه‌ریزی شهری خلاق و حمایت از ایده‌های نو و خلاق بررسی می‌گردد و نقش مثبت آن را در قالب مدل ارتباط چالش شهر خلاق با نوآوری و خلاقیت شهری را به بحث می‌گذارد. همچنین اهمیت و ضرورت برنامه‌ریزی جایگاه شهر خلاق از منظر شهرداری و شهردار شهر مدیران و از منظر کشورهای توسعه یافته جوامع بررسی و بر اهمیت آن در برقراری شهر خلاق می‌گردد و نیز نقش چالش‌های برنامه‌ریزی شهری خلاق و مدیریت شهری و اثرات نبود سیاست‌گذاران و مدیران خلاق پویا و نوآور در سازمان‌ها و نیز عدم هماهنگی و انسجام در برنامه‌ریزی‌های مربوط به حوزه شهری بررسی می‌گردد و بر اهمیت یکپارچه‌سازی و هماهنگی درمقام حکمروایی شهری خلاق تأکید می‌گردد. در این تحقیق از روش کتابخانه ای جهت جمع آوری توصیفی ـ تحلیلی به بررسی چالش شهر خلاق پاوه و اهمیت برنامه‌ریزی و مدیریت شهرداری برای به وجود آمدن شهر خلاق در بروز زمینه شهر خلاق پویا منظر شهرداری پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of the creative city from the perspective of Paveh Municipality

نویسندگان [English]

  • Namdar Azadi Zadeh 1
  • gona mehrdanesh 2
1 Department of Geography and Urban Planning (Urban Planning), Payame Noorpaveh University
2 Geosciences and Payame Noor University of Pave
چکیده [English]

One of the effective variables in improving the performance and life of cities is the challenge of the creative city of Paveh city, its creativity for urban development. Among these factors, leadership is one of the most important. The purpose of this article is to examine the challenge of Paveh city from the perspective of creative municipality with urban creativity. This research shows that the creative city is one of the influential and important factors in the formation of cities and the use of elites in various fields and citizens towards creativity in the field of handicrafts, art, architecture and culture. In fact, the relationship between the municipality and the creative city landscape with the variables of creative thinking, creativity of urban environments, creative urban planning and support for new and creative ideas is examined and its positive role in the model of the relationship between creative city challenge and innovation and urban creativity. Discusses. Also, the importance and necessity of planning the position of creative city from the perspective of municipality and mayor of managers and from the perspective of developed societies and its importance in establishing creative city and also the role of challenges of creative urban planning and urban management and the effects of lack of dynamic policy makers and managers Innovative in organizations as well as lack of coordination and coherence in urban planning are examined and the importance of integration and coordination in the position of creative urban governance is emphasized. In this research, from the library method to descriptive-analytical collection, the challenge of Paveh creative city and the importance of municipal planning and management for the creation of a creative city in the emergence of a dynamic creative city landscape of the municipality have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Creative city
  • urban challenge
  • urban landscape
  • Paveh municipality
  1. ابراهیمی؛احدنژاد(1389)، تعاملات اجتماعی، راهبردی بسوی ارتقاء سطح کیفی شهر خلاق اسلامی ؛ نخستین همایش ملی شهرهای خلاق و توسعه پایدار اصفهان، شهرهای خلاق و مشکلات اجتماعی، اصفهان.
  2. محمدی،کمال(1389)،دوران های شهر خلاق،مجله شهرداریها،16-21

3-Nancy Duxbury (2004), Creative Cities: Principles and Practices Canadian Policy Research Networks Inc. (CPRN) 600 – 250 Albert Street, Ottawa, Ontario K1P 6M1, Web Site: http://www.cprn.org.

4-Sawyer, R. Keith (2006): Explaining Creativity. The Science of Human Innovation. Oxford: Oxford University Press.