موضوع :بررسی نقش میدان ها درهویت شهری(مطالعه موردی شهر تازه آباد )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری(آمایش شهری)، دانشگاه پیام نورپاوه

2 علوم جغرافیایی و دانشگاه پیام نور پاوه

چکیده

طراحی میدان ها ،موضوع در برنامه ریزی شهری که میدانها نماد فرهنگ و هویت یک شهرهستند .چه از نظر صوری وظاهری می تواند ما را از شناخت نقش و اهمیت میدان ها باز دارد ،شهرها با توجه به هویتی که دارند و توجه به تمایلات اجتماعی درون شهر از نظر کالبدی است که فرم و آلمان که برای میدان طراحی می شود شکل ویژه خود را دارند .جایگاه هویت شهری مفهومی پیچیده وچند بعدی دارد که تاریخ و فرهنگ خاص یک شهر و یک جامعه حاکم بر شهر است . هویت شهری ،وجه تمایز یک شهر از شهر دیگر بوده که موجب تعلق مکانی شهروندان و مشارکت آنها در توسعه شهر می شود .هویت شهرها امکان برای رشد و توسعه انسانی و خاطرها و نمادهای یک قوم و فرهنگ و ایجاد تقویت هویت شهرها از طریق نمادهای طبیعی و انسانی یکی از مباحث مهم در برنامه ریزی شهری و شهرسازی توسط معماران که بتواند طراحی میدان ها را بر اساس هویت شهری به عنوان یکی از ضروریات توسعه پایدار مطرح می گردد که شهر تازه آباد دارای چهار میدان که یکی از آنها میدانچه الله اکبر میدان مولوی ،معلم امام خمینی(ره) و نیازمند چند میدان جدید برای شهر لازم ضروری می باشد مقاله حاظر تحلیلی و توصیفی بر اساس داده های کتابخانه ای استفاده شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of squares in urban identity (Case study of Tazehabad city)

نویسندگان [English]

  • Namdar Azadi Zadeh 1
  • gona mehrdanesh 2
1 Department of Geography and Urban Planning (Urban Planning), Payame Noorpaveh University
2 Geosciences and Payame Noor University of Pave
چکیده [English]

The design of squares is a subject in urban planning where squares are a symbol of the culture and identity of a city. What can formally and visually prevent us from recognizing the role and importance of squares, cities according to their identity and attention to social tendencies within The city is physically that the form and Germany that are designed for the square have their own special shape. The position of urban identity has a complex and multidimensional concept that is the specific history and culture of a city and a society that governs the city. . Urban identity is the distinguishing feature of a city from another city, which causes the citizens to belong to the place and participate in the development of the city. The identity of cities is the possibility for human growth and development and the memories and symbols of a nation and culture. And humanity is one of the important issues in urban planning and urban planning by architects who can design squares based on urban identity as one of the necessities of sustainable development. Tazehabad city has four squares, one of which is Allah Akbar Square, Molavi Square. , Imam Khomeini's teacher and needs several new squares for the city is necessary The present article is analytical and descriptive based on library data has been used

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: squares
  • urban identity
  • social identity
  • new city
1-نوکار ، بهار ، کرکه آبادی ، زینب ، ارغان ، عباس ، بررسی تاثیرات کاربری های شهری بر هویت شهر اسالمی محدوده مورد مطالعه: منطقه یک شهر یزد، مجله آمایش جغرافیایی فضا ، فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه گلستان ، سال هشتم ، شماره 29 ، 1397.
2--کیانی ، اکبر ، سالاری سردری ، فرضعلی ، افراسیابی راد ، محمد صادق ، بررسی هویت شهری در بهسازی و نوسازی بافت های تاریخی )مطالعه موردی : شهر گور-فیروزآباد( ، مجله علمی – پژوهشی فضای جغرافیایی ، سال دهم ، شماره 30 ، 1 
3-قائد رحمتی ، صفر ، نجاتی ، صادق ، بررسی تغییرات هویت شهری میدان امام خمینی )توپخانه ( تهران ، فصلنامه مطالعات ملی ، سال بیستم .1398 ، 2 شماره،
4- اکرادی،عباسعلی ،همشهری ،1387https://www.hamshahrionline.ir/news
5-مظفری، رضا پور ، مبادی ورودی شهر حلقه های گمشده فضاهای شهری، انتشارات اول و آخر، 1392.
6-بهزادفر ، مصطفی ، بحران هویت قومی در ایران ، چاپ اول ، تهران ، نشر شادگان ،  1386
7-منصور نژاد محمد (1399) بررسی نقش میدان ها در هویت شهری دو مین کنفرانس بین المللی مکانیک ،ساخت ، صنایع و مهندسی عمران 29 خرداد 1399 انکارا
۱-www.architarm.ir
۲- http://www.cloob.com
منبع : خبرگزاری فارس