باز طراحی مرکز محله با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی (نمونه ی موردی مرکز محله پردیس شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری و شهرسازی واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی، واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

محله منطقه وسیعی است که به دلیل برخورداری از برخی خصوصیات مشترک و خاص، قابل شناسایی است. محله پردیس در اثر عدم رعایت سلسله مراتب و بکارگیری مؤثر و صحیح الگوهای طراحی شهری، دچار نوعی آشفتگی و هرج و مرج ترافیکی، تجاری، مسکونی و کارکردهای نه چندان مؤثر و مفید فرهنگی می باشد و هیچ یک از ساکنین و بهره وران مکان های تجاری، مسکونی و عابرین سواره و پیاده به حقوق اساسی و شهروندی خود در این فضا دسترسی مفیدی ندارند. تحقیق حاضر یک مطالعه موردی از روش توصیفی‌-تحلیلی است و اطلاعات در این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری شده و در نهایت پس از تعیین متغیرها، تعداد 250 پرسشنامه با استفاده از فرمول تعیین نمونه کوکران، به عنوان حجم نمونه باروش نمونه گیری به طور تصادفی در مرکز محله پردیس شهر اهواز به عنوان جامعه آماری میان شهروندان توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS صورت می گیرد و در نهایت به منظور تکمیل فرآیند تحلیل پژوهش و شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیدها، از تکنیکSWOT استراتژی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد نیاز به برنامه ریزی و اقدام بیشتر در زمینه توسعه فضاهایی با خدمات مختلف از سوی شهروندان کاملاً مشهود بوده و علامت سوالی بزرگ برای متولیان سیستم ایجاد می نماید، بنابراین بر اساس یافته های این پژوهش توسعه فضاهای کالبدی-عملکردی، اجتماعی-فرهنگی و... از مطالبات جدی شهروندان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Redesign of the neighborhood center with the approach of promoting social interactions (a case study of the neighborhood center Pardis Ahvaz city)

نویسندگان [English]

  • sadegh sadeghi 1
  • JAFAR hosseinpour 2
1 Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran
2 Master student of urban planning, Ahvaz branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The neighborhood is a large area that can be identified due to some common and special features. Pardis neighborhood, due to non-observance of hierarchy and effective and correct use of urban design patterns, suffers from a kind of traffic chaos and chaos, traffic, residential, and not very effective and useful cultural functions, and none of the residents and users of commercial places. , Residential and pedestrians do not have useful access to their basic rights and citizenship in this space. The present study is a case study of descriptive-analytical method and information in this study was collected through library and field studies. Finally, after determining the variables, 250 questionnaires using the Cochran sampling formula as the sample size. Sampling method was randomly distributed in the center of Pardis neighborhood of Ahvaz as a statistical population among citizens. Data analysis is performed using Pearson correlation test in SPSS software and finally, in order to complete the research analysis process and identify strengths, weaknesses, opportunities and threats, the SWOT strategy technique has been used. The results show that the need for more planning and action in the development of spaces with different services by citizens is quite obvious and creates a big question mark for system administrators, so based on the findings of this study, the development of physical-functional, social- spaces. Cultural and ... is one of the serious demands of citizens

کلیدواژه‌ها [English]

  • Redesign
  • neighborhood center
  • social interactions
  • PARDES
  • Ahvaz
آسیابی بخشکندی، محمد، 1393، درک و بیان محیط شهری، تهران: طحان.
اکبری ریابی، محمد؛ امیرعضدی، حسین؛1398،راهکارهای طراحی فضاهای عمومی باهدف شکل‌گیری تعاملات اجتماعی در محله گنبد کازرون،مجله : «مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری» تابستان 1398، سال دوم – شماره 7.
احقر، سیده مهسا؛ رادفر، بهاره،1394، بررسی عوامل موثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در میان ساکنان محله مسکونی (نمونه موردی: محله برج قربان همدان)، مجله : «مطالعات محیطی هفت حصار» زمستان 1394 - شماره 14.
بحرینی، حسین، بلوکی، بهناز، تقابن سوده، 1393، حلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر.
پاکزاد، جهانشاه، ١٣۸٦، راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران، چاپ سوم، انتشارات شهید طوسی، ص ١١٠.
پاکزاد، جهانشاه، 1395، راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران، انتشارات شهیدی.
دانشپور، سیدعبدالهادی و چرخچیان، مریم. 1386. فضاهای عمومی و عوامل موثر بر حیات جمعی. مجله باغ نظر، 4(۷) : ۲۸-۱۹.
رحیمی نژاد، فرزاد؛ تیموریان، محمد؛ پیر محمدی، محمد؛ بررسی نقش عناصرتجمع پذیر در تعاملات اجتماعی محله های سنتی، مجله شباک،  تیر و مرداد 1395 - شماره 11/4 و 12/4 ISC.
طبسی، دکتر محسن؛ آرمات، رامتین؛ بازطراحی معماری داخلی مسجد امام حسن مجتبی (ع) شهر جدید گلبهار با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی،مجله معماری شناسی» زمستان 1399 - شماره 17.
عزیزی، محمدمهدی، 1388، تراکم در شهرسازی، انتشارات دانشگاه تهران.
محمودی، سید امیر سعید؛ منصورپور، مجید؛بررسی جایگاه عوامل کالبدی در تعاملات اجتماعی محلات مسکونی (مطالعه موردی: محله خراطان دزفول)، مجله: هویت شهر » پاییز 1396 - شماره 31 علمی-پژوهشی/ISC.
ملکی، سعید، آروین، محمود و بذافکن، شهرام،1397،بررسی نقش الگوی حکمروایی خوب شهری در تحقق شهر تاب آور(مطالعه موردی:شهر اهواز)، فصلنامه دانش شهرسازی، دوره2، شماره 4، صفحه18-1.
نصیرپور،فاطمه الزهرا و مولایی بیرگانی،ندا،1400،اصول و معیارهای طراحی فضاهای عمومی شهری با رویکرد تقویت تعامالت اجتماعی استفاده کنندگان از فضا (نمونه ی موردی پارک ساحلی کیانپارس)،مجله جغرافیا و روابط انسانی،شماره 1،دوره4،صفحات 339-341
Brolin, Brent (1976), The Failure of Modern Architecture, New York: Van Nostrand Reinhold.
Dubos, Rene (1965), Man Adapting, New Haven: Yale University Press.
James W. Dean, Jr., Daniel J. Brass (1985) Volume: 38 issue: 6, page(s): 571-58 .                                       
Issue published: June 1,.
Lawton, M. Powell (1977), "An Ecological Theory of Aging Applied to Elderly Housing,"Journal of Architectural Education 31, no. 1: 6-10.
Lea Bromell, Kathleen A. Cagney (2013), Volume: 36 issue: 2, page(s): 228-24.                     
Paulinevan den Berg, Fariya Sharmeen, Minou Weijs-Perrée (2017) , Received 8 December 2016, Revised 13 July 2017, Accepted 25 September 2017, Available online 12 October 2017.
Tanner, J. M. (1964), The Physique of the Olympic Athlete, London: G. Allen and Unwin.