شناسایی ویژگی‌های کارآفرینانه، عوامل حمایتی و ایستار اعضای شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم‌وفناوری استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر واکاوی عوامل مؤثر بر ایستار اعضای شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم‌وفناوری استان کرمان نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب‌وکار بوده که با فن پیمایش انجام گرفت. جامعه‏ی آماری نیز مشتمل بر تمام اعضای شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم‌وفناوری استان کرمان (1630N=) نفر بود که حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و طبق روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‌بندی با انتساب متناسب، 218 نفر (شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی و غیرکشاورزی) انتخاب شد. ابزار جمع‏آوری داده‏ها پرسشنامه‏ای محقق ساخته بود، که برای تعیین روایی آن از پانل متخصصان استفاده شد. همچنین به‌منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق با انجام مطالعه راهنما خارج از نمونه مورد مطالعه، ضرایب آلفای کرونباخ بین 67/0 تا 94/0 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که شرکت‌ها از روحیۀ کارآفرینی بالایی برخوردارند به گونه‌ای‌که اعضاء، با مسئولیت‌پذیری، تمایل به انجام فعالیت‌های گروهی را دارند. یافته‌ها همچنین نشان‌دهندۀ ریسک‌پذیری متوسط اعضای شرکت‌ها است. شرکت‌ها از نظر ایستار نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب‌وکار متوسط رو به بالا هستند. به لحاظ ویژگی‌های محیطی نیز نتایج نشان داد که شرکت‌ها از نظر خلق محصول جدید وضعیت مطلوبی داشته؛ اما از لحاظ فرآیند توسعه محصول در حد متوسط بوده‌اند؛ همچنین از نظر هوش رقابتی در حد متوسط رو به بالایی هستند. یافته‌ها از نظر عوامل زمینه‌ای نشان داد که فضای کسب‌وکار برای شرکت‌ها چندان مطلوب نیست. از سوی دیگر، سیاست‌های دولتی نیز برای شرکت‌های دانش‌بنیان در حد مطلوبی ارزیابی نشد. در نهایت، طبق نتایج رگرسیون چندمتغیره، پنج متغیر هوش رقابتی، فضای کسب‌وکار، خلق محصول جدید، ریسک‌پذیری و سیاست‌های دولتی، جمعاً 58 درصد از تغییرات ایستار اعضای شرکت‌ها نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب‌وکار را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining of Entrepreneurial Characteristics, Supportive Factors and Attitude of Members of Knowledge-Based Companies in Kerman Science and Technology Park

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Kashef Ganjdarredar
  • Kurosh Rezaei-Moghaddam
  • Mahsa Fatemi
Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University. Shiraz, Iran
چکیده [English]

The main purpose of the study was to determine the factors affecting the attitude of members of knowledge-based companies in the Science and Technology Park of Kerman province towards the principles of Business Continuity Management. The study was done through a survey. The statistical population included all members of knowledge-based companies in Kerman Science and Technology Park (N =1630). (Agricultural and non-agricultural knowledge-based companies). The required data was collected by a questionnaire, which its validity was confirmed by a panel of experts. The reliability was also checked by conducting a pilot study outside the study sample and the Cronbach's alpha coefficients were calculated between 0.67 and 0.94. The results showed that the companies had a high entrepreneurial spirit so that members, responsibly, tend to team building activities. Findings also indicated the risk-taking of company members was at moderate level. The attitude of respondents were above average in terms of business continuity management principles. They also were in a good condition due to new product creation; but not as good in terms of product development process. The company members were moderately upward in terms of competitive intelligence. Based on the results, business environment as well as governmental supportive polisies were not very favorable for these companies. Finally, according to the results of multivariate regression, the five variables of competitive intelligence, business environment, new product creation, risk-taking and government policies, explained a total of 58% of the changes in the attitude of company members towards the principles of business continuity management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Continuity Management
  • Knowledge-Based Companies
  • Entrepreneurship
  • Science and Technology Park
خیاطیان، م.، الیاسی، م.، و طباطبائیان، س. ح. ا. (1395). الگوی پایداری شرکت­های دانش‌بنیان در ایران. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 8(2)، 62-49.
دلفانی، م.، حسین‌پور، ا.، نجفی، ع.، و حسینی، م. (1397). بررسی و شناخت موانع و محدودیت‌های کارآفرینی در کشاورزی. مجله جغرافیا و روابط انسانی، 1(1)، 1-13.
سعیداوی، ا.، و برادران، س. (1393). بررسی نقش سیستم مدیریت تداوم کسب‌وکار در جهت ایجاد وحدت‌رویه و ارتقای هماهنگی در مدیریت جامع و یکپارچه بحران­های کشور. ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت جامع بحران، مشهد.
علی‌بخشی، م. ع. (1394). ارائه چارچوبی برای ارزیابی فعالیت­های بحرانی واحد اورژانس بر مبنای مدیریت تداوم کسبوکار. (پایان­نامه کارشناسی‌ارشد، بخش مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس).
معبودیان، ی.، و رضایی، ک. (1393). تداوم کسب‌وکار در صنایع ایران- مطالعه پیمایشی. نشریه تخصصی مهندسی صنایع، 48(1)، 99-110.
مقصودی، ط. (1396). شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری کسب‌وکارهای خرد در بخش کشاورزی استان خوزستان. فصلنامه پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، 10(2)، 11-20.
Al-Tamimi, H., & Al-Mazrooei, F. (2007). Banks’ risk management: A comparison study of UAE National and Foreign Banks, Journal of Risk Finance, 8(4), 394-409.
Kerjcie, R.V. & D.W. Morgan. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological measurement, 30, 607-610.
Niemimaa, M., Järveläinen, J., Heikkilä, M., & Heikkilä, J. (2019). Business continuity of business models: Evaluating the resilience of business models for contingencies. International Journal of Information Management, 49, 208-216.
Paton, D., & Johnston, D. (2006). Disaster resilience: An integrated approach. England, Charles C Thomas Publisher.
Rezaei-Moghaddam, K., Badzaban, F., & Fatemi, M. (2021). Entrepreneurial Resilience of Small and Medium-sized Businesses among Rural Women in Iran. The Journal of Agricultural Education and Extension, https://doi.org/10.1080/1389224X.2021.1985539
Tammineedi, R. M. (2010). Business Continuity Management: A Standards-Based Approach. Journal of  Information Security, 19(1), 36-50.