بررسی اصول و دیدگاه ها ی حکمرانی خوب شهری در راستای تحقق توسعه پایدار شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیارگروه مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان-ایران

چکیده

تلاش همه جانبه در راستای توسعه شهرها به ویژه درکشورهای در حال توسعه ضرورتی اجتناب ناپذیر در ادامه حیات آنها تلقی گردیده است. تحقق این امر با حکمروایی خوب شهری امکان پذیر خواهد بود. این مفهوم به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه و در استقرار و نهادینه‌سازی جامعة مدنی جایگاه ویژه‌ و کلیدی دارد . در حکمروایی خوب شهری تلاش می‌شود نظام پیچیدة امروزی درزمینة مدیریت شهرها بهبود و با ادارة مردمی شهر و تقویت نهادهای عمومی، دولتی و خصوصی، دیدگاه ها و نظریه‌های توسعة پایدار و شهرهای انسان‌گرا را محقق سازد. تحقیق حاضر، از جنبة هدف، در زمرة تحقیقات توسعه ای و کاربردی قرار میگیرد و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. با توجه به ماهیت و نوع موضوع مورد مطالعه، گردآوری اطلاعات بر مبنای روش کتابخانه ای و اسنادی بوده است.نتایج تحقیق نشان می دهد ارتباط مستقیم بین پیاده سازی حکمرانی خوب شهری و تحقق توسعه شهری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the principles and perspectives of good urban governance in order to achieve sustainable urban development

نویسندگان [English]

 • motahara salehi 1
 • habibolah salarzehi 2
 • abdul majid Imani 3
1 Master of Public Administration, Sistan and Baluchestan University
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Ira
چکیده [English]

Comprehensive efforts for the development of cities, especially in developing countries, have been considered an inevitable necessity for their survival. This will be possible with good urban governance. This concept has a special and key place, especially in developing countries and in the establishment and institutionalization of civil society. In good urban governance, efforts are made to improve today's complex system of urban management and to realize the views and theories of sustainable development and humanistic cities by governing the city and strengthening public, public and private institutions. The present research, in terms of purpose, is in the category of developmental and applied research and its method is descriptive-analytical. Due to the nature and type of subject matter, data collection was based on library and documentary methods. The results show that there is a direct relationship between the implementation of good urban governance and the realization of The urban development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Good urban governance
 • civil society
 • sustainable urban development
 • اکبری، غلامرضا. 1386 . سرمایه اجتماعی و حکمرانی شهری، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی
 • اطهاری، ک.، برکپور، ن.، کاظمیان، غ. و مهدیزاده، ج. 1386 .حکمروایی شهری مبانی نظری و ضرورت شکل گیری آن در ایران (گفتگو)، جستارهای شهرسازی، شماره 19-17 ، ص-8.
 • برک پور، ناصر. و اسدی، ایرج ، 1390 ،مدیریت و حکمروایی شهری، چاپ دوم، تهران: انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه هنر،ص102
 • برک پور، ناصر و ایرج اسدی، 1387، نظریه های مدیریت و حکمروایی شهری، انتشارات معاونت پژوهشی،دانشگاه هنر ، تهران
 • پرهیزدار، اکبر و علی فیروزبخت ، 1390، چشمانداز مدیریت شهری در ایران با تأکید بر توسعه پایدارشهری، جغرافیای سرزمین، سال هشتم، شماره 32:66-43
 • تقوایی، علی اکبر و رسول تاجدار ،1388 ،درآمدی بر حکمروایی خوب شهری در رویکردی تحلیلی ، فصلنامه مدیریت شهری،تهران، شماره29
 • ترابی، علیرضا،1383 ، مدیریت پایدار شهری در گرو حکمروایی خوب، نشریه شهرداری ها، تهران ، شماره69
 • حسینی، سیدعلی، یاسر قلی پور و محدثه باقری ثانی ،1394تحلیل رابطه ی مدیریت شهری و حکمرانی خوب شهری و ارتباط آن با توسعه پایدار شهری، کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط، اردبیل
 • رهنمایی، محمد تقی . و کشاورز، مهناز، 1389 ،بررسی الگوی حکمروایی خوب و نقش دولت در مدیریت و اداره امور شهرها در ایران، مجله جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، ص56-23
 • زیاری، کرامت اله، وحید نیک پی و علی حسینی ،1391سنجش میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری براساس الگوی حمرانی خوب شهری ، مسکن محیط روستا ، سال32،شماره 141،  86-69
 • شریفیان ثانی، مریم،1380،مشارکت شهروندی،حکمرانی شهری و مدیریت شهری، فصلنامه مدیریت شهری، زمستان 1380،شماره 8
 • شکوهی، محمداجزا. میترا مومنی. 1392. بررسی میزان آگاهی شهروندان از خدمات رسانی شهرداری و تاثیر آن بر مشارکت در محله هاشمیه شهر مشهد، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، اسفندماه 1392، تهران
 • فرزبد، امیرحسین، 1395 ، سرمایه اجتماعی و کارکرد آن در توسعه و مدیریت شهری، روزنامه شهرآرا، مشهد
 • کاظمیان، غلامرضا ،1386، درآمدی برالگوی حکمروایی شهری، نشریه جستارهای شهرسازی، تهران شماره 19و 20
 • کاظمیان، غلامرضا، 1383 ،تبیین رابطه ساختار حاکمیت و قدرت شهری با سازمان یابی فضایی، پایان نامه دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس.
 • لاله پور، منیژه .1386 ،حکمروایی شهری و مدیریت شهری در کشورهای در حال توسعه، جستارهای شهرسازی، شماره 19 ، ص71-60
 • هاشمی، سید مناف، رفیعیان، مجتبی و حسین پور، سید علی،1390سیاستهای مدیریت شهری در کشورهای مختلف (رویکرد راهبردی- فراتحلیلی- یکپارچگی شهری)، نشر طحان، چاپ اول
 • (Anwar Shah & Jeff huther.2006, Local Governance in Developing Countries (Public-sector Governance and Accountability). Washington DC: World Bank Publications
 • Asian Development Bank .2005, Country Governance Assessment
 • Asian Development Bank. 2005, Governance: Sound Development Management
 • Natividad.2005, Rights-Based Philippine Governance Review, DAP
 • R. 1998, Urban Management in Developing Countries, Cities, 15( 6): 458- 471
 • Yousaf, M. Ihsan, F. & Ellahi, A. 2016, “Exploring the impact of good governance on
  citizens' trust in Pakistan”, Government Information Quarterly, Vol.33, No.1: 200-209
 • 2000, Norms for Good UrbanGovernance, www. UNCHS .orgprogress in achieving good urbangovernance. www. Un habitat. Org
 • United Nations Development Program (1997), Governance & Sustainable Human Development. A UNDP Policy Document.