دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، تیر 1401 
بررسی علل حمله عراق به کویت

صفحه 44-92

10.22034/gahr.2022.330242.1664

داود حاتمی؛ احسان یاری؛ حمیده حاتمی؛ رضا حاتمی


بررسی نسبت حاشیه نشینی و امنیت عمومی شهروندان

صفحه 383-399

علی حیدری؛ ابوالقاسم محمودی؛ سیدعلی فراهانی