امکان‌سنجی گردشگری سلامت در دریاچه‌ی نمک آران و بیدگل با تاکید بر ایجاد سایت نمک درمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اکوتوریسم دانشگاه کاشان

2 استادیار گروه جغرافیا دانشکده ی منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان

3 دانشیار دانشکده ی منابع طبیعی و علوم زمین گروه بیابان زدایی

چکیده

اولین قدم گردشگری سلامت شناخت قابلیتهاست. هدف پژوهش حاضر امکان سنجی گردشگری سلامت دریاچه‌ی نمک آران و بیدگل با تأکید بر احداث سایت نمک درمانی می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن تحلیل داده های مکانی می باشد. روش گردآوری اطلاعات به دو روش مطالعات میدانی و استفاده از نقشه های پایه ،تصاویر ماهواره ای می باشد. ابتدا معیارها و زیر معیارهای مدل مکان یابی جهت احداث سایت نمک درمانی شامل: دسترسی ها (دسترسی به جاذبه های گردشگری)، دسترسی به مواد اولیه (نمک)، دسترسی به اماکن اقامتی و رفاهی و مرا کز شهری؛ سیمای سرزمین(کاربری اراضی)، حفاظت از منابع طبیعی(پارک ملی کویر)، محدودیت(فاصله از معادن نمک و فاصله از مناطق باتلاقی) و مخاطرات ( فاصله از گسل ، فاصله از قنات)تعیین گردید. سپس امتیازدهی آن ها از طریق مدل تحلیل سلسله مراتبی و نظرات کارشناسی انجام شد. پس از تهیه ی لایه های/رقو می شاخص ها و اعمال امتیاز حاصل از مدل به آن ها، لایه های وزن دار معیارها به دست آمد که تلفیق آنها منجر به تهیه ی لایه ی متناسب سایت نمک درمانی شد. نهایتا به منظور تعیین مکانی بهینه ی تناسبی، دامنه ی امتیاز لایه های تناسبی به 5 الویت طبقه بندی شد. نتایج نشان داد که مساحت طبقات دارای پتانسیل احداث سایت نمک درمانی شامل پتانسیل متوسط10973؛ پتانسیل زیاد3413؛ پتانسیل خیلی زیاد1357 کیلومترمربع است.. مناطق واقع در شرق منطقه و مناطق واقع در نزدیکی مسیر دسترسی در قسمت مرکزی منطقه از پتانسیل بیشتری برخوردار هستند . نتیجه ی مدل مکان یابی حاکی از این مطلب است که سطح قابل قبولی از دریاچه ی نمک دارای پتانسیل بالا برای مدل طراحی شده را دارا می باشد. وجود جاذبه های طبیعی، تاریخی- فرهنگی و دسترسی به مواد اولیه (نمک) در منطقه می تواند شرایط را برای احداث سایت نمک درمانی را فراهم آورد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of health in Aran and Bidgol Salt Lake with emphasis on creating halo therapy site

نویسندگان [English]

  • zahra shafiei 1
  • sayyed hojjat Mousavi 2
  • ABBASALI VALI 3
1 M.A STUDENT
2 MasterUniversity of Kashan Faculty of Natural Resources and Geo Sciences Department of Geography and Tourism
3 Master University of Kashanr Faculty of Natural Resources and Geo Sciences Department of Department of Engineering Desert Sciences
چکیده [English]

The first step in health tourism is recognizing capabilities. The aim of the present study is to assess the feasibility of Aran and Bidgol salt lake health tourism with emphasis on the construction of a salt therapy site. This research is of applied type and its method is spatial data analysis. The method of data collection is two methods of field studies and the use of basic maps and satellite images. First, the criteria and sub-criteria of the location model for the construction of a salt therapy site, including: access (access to tourist attractions), access to raw materials (salt), access to accommodation and welfare and urban planning; Landscape (land use), protection of natural resources (desert national park), restrictions (distance from salt mines and distance from swampy areas) and hazards (distance from faults and distance from aqueducts) were determined. Then, their scoring was done through hierarchical analysis model and expert opinions. After preparing the layers of the indicators and applying the points obtained from the model to them, the weighted layers of the criteria were obtained, which combined led to the preparation of a suitable layer for the salt therapy site. Finally, in order to determine the optimal proportional location, the scoring range of the proportional layers was classified into 5 priorities. The results showed that the area of floors with the potential to build a salt therapy site includes an average potential of 10973; High potential 3413; The potential is very high 1357 square kilometers. Areas located in the east of the region and areas near the access route in the central part of the region have more potential. Designed to have. Existence of natural, historical-cultural attractions and access to raw materials (salt) in the region can provide the conditions for the construction of a salt treatment site.

کلیدواژه‌ها [English]

  • health Tourism "
  • " Feasibility "
  • " Salt Lake
.ابطحی، مرتضی(1391)، « روند تغییرات کویرهایحوضه ی دریاچه ی نمک در کواترنر پایانی هولوس»،پایان نامه دکتری رشته جغرافیای   طبیعی گرایش ژئومرفولوژی.
. آزادبخت، بهرام، ارمغان، سیمین، (1390)، «توسعه ی گردشگری درمانی با استفاده از هالوتراپی غارهای نمکی در جزیره ی قشم»، همایش ملی قشم و چشم انداز آینده، صص: 1-10.
. ارسیا، بابک،(1393)، «توریسم درمانی کلیدی ترین راهکار توسعه ی گردشگری»، اخبار گردشگری، برگرفته است: http://istta.ir/mainnews.aspx?D1199
. افکن پور، مهدیه، (13945)، «مطالعه ی امکان سنجی معادن نمک سمنان در جذب گردشگر سلامت»، پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی و توسعه ی دانشگاه سمنان با راهنمایی دکتر علی اکبر امین بیدختی، صص: 1-151.
. آقاپورملکی، فاطمه، صفری عجب شیر، علی، المینی، سیاوش، (1399)، «نمک درمانی بعنوان جاذبه های گردشگری»، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت گردشگری و تکنولوژی پنانگ مالزی، صص: 1-10.
. ایوبیان، علی، ایزدی، مرتضی، نصیری، طه، جنیدی، نعمت الله، (1397)، «وضعیت گردشگری سلامت در ایران فرصت یا تهدید»، مجله ی طب نظامی، دوره 14، شماره ، صص: 69-75.
. بحرالعلوم، حسن، (1395)، «بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت امنیت گردشگری ورزشی در ایران»، اولین همایش ملی کاوش در علم ورزشی، ایران، تهران، صص: 11-14.
. حیدری، حسن، توکلی، حمید، (1396)، «زمین گردشگری با رویکرد توریسم درمانی، (مطالعه ی مورد: گنبدهای نمکی فراشبند)»، اولین همایش اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی، زنجان، صص: 1-8. .
حسینی، سیداکبر، سعیدی، حمید (1394)، «بررسی توریسم درمانی اسلامی با رویکرد ارزی آوری در ایران»، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، تهران، صص 1-20.
. شالبافیان، علی اصغر، (1394)، «گردشگری سلامت در رویکردی جامع»، تهران، نشر مهکامه، چاپ اول.
. صالحی، گلچین و فیضی، سعیده، (1393)، «ایجاد مرکز هالوتراپی (نمک درمانی) در حاشیه ی دریاچه ی ارومیه با رویکرد توریسم درمانی پایدار،» مجموعه مقالات اولین کنگره ی بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی، 17 الی 18 دی ماه، تهران، ایران، صص 1-7.
. عبدالملکی ، مهدی و گنجائیان،حمید(1400) «پتانسیل سنجی مناطق مستعد توسعه بوم گردی در شهرستان کامیاران » جغرافیا و روابط انسانی، بهار1400 ،دوره3 ،شماره4،صص 472-46.
. عربشاهی کریزی، احمد و آریان فر، مرتضی، (1392)، «گردشگری سلامت و قابلیت های گردشگری پزشکی- درمانی»، فصلنامه ی فضای گردشگری، دوره ی 3، شماره ی 9، صص: 133-152.
. غصبانی، راحله و حقیقت، حسن، (1393)، «پتانسیل ژئوتورییسمی پدیدارهای نمکی گرما»، مجموعه مقالات دومین همایش مای با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی.
. کرمی، حسین (1394)، «امکان سنجی توسعه ی طبیعت گردی؛ در دریاچه ی نمک»، دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، صص: 1-25.
. گل شیری اصفهانی، زهرا، (1393)، «طراحی الگوی توسعه ی پایدار گردشگری سلامت (مجتمع های آب  درمانی) در روستاهای ایران»، رساله ی دکتری رشته ی جغرافیا برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس.
. مجللی، مهرناز، ندری، روح الله، (1399)، «پتانسیل های زمین درمانی و جاذبه های زمین گردشگری در استان قم (دریاچه نمک و گنبدهای نمکی)»، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی پنانگ مالزی، صص: 1-12.
. مشگینی، سعید و مشکینی، علی، (1380)، «کاربردهای آب و لجن درمانی ارومیه»، ویژه نامه ی کنگره ی سراسری طب و دریا، دوره 4، صص: 52-72.
. موسوی، سید حجت، رنجبرفردویی، ابوالفضل، شریفیان آرانی، سید مجتبی، (1397)، «ارزیابی سناریوهایاحداث هتل نمکی و پارک سافاری جهت توسعه ی گردشگری بایان در اکوسیستم مناطق خشم (مطالعه موردی: منطقه  مرنجاب، آران و بیدگل)»، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دوره ی 8،  شماره ی 31، صص: 54-73.
. نجاتی، پوریا، خوش نیت، سعید، (1395)، «نقش نمک و پتانسیل نمک دریاچه ی ارومیه در صنعت گردشگری»، همایش بین المللی الفق های نوین در مهندسی عمران و معماری و مدیریت فرهنگی شهرها، انجمن افق نوین و فناوری، صص: 1-10.
. نوری، غلام رضا، تقی زاده، زهرا وشیرانی، زهرا، (1391)، «نقش ایران در گردشگری درمانی جهان اسلام با تأکید بر طبیعت درمانی(کارکردها، چالش ها و راهکارها) »، فصلنامه ی جغرافیایی فضای گردشگری، دوره  1، شماره ی 3، صص: 1-19.
. یزدی، عبدالله، شاه حسینی، الهام، (1393)، «نگاهی به ژئوتوریسم پزشکی در گنبدهای نمکی»، مجموعه مقالات دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، 24 آبان ماه، همدان، ایران، صص: 1-6.
 
. Alpaslan kasala K.M.,& Ballev.V., (2020). “Ecaluation of health Tourism of Azerbaijan and Turkey Salt cares”. Interbational Ruraltourim and Development Journal, 4(2), P.P70-78.
. Chervinskaya, A., Alexandrov, A. V., & Konovalov, S.. (1997). Halothrapy History and Experience of Clinical Application. Medical Journal of Folia Otorhinolaynglogiae ET Pathologie Respiratoriae, 3(1), p.p 82-88.
. Chervinskaya, A. (2007). Halotherapy in Contrilled Salt Chamber Microclimate for Recovering Medicine. Biklimatologia, 49(2), p.p 133-141.
. Chervinskaya, A. (2006). Prospects of Halotherapy in Sanatorium- and- Spa Dermatology and Cosmetology. Kurortnye Vedomosty, 3(36), p.p 74-75.
. Chervinskaya, A., & Xilber, N. (1995). Halotherapy for Treatment of Respiratory Diseases. Journal of Aerosol Medicine, 8(3), p.p 221-232.
. Maiorescu, G,. Timotin, V., Simonca, I., Grudnicki, No, Zup, C. (2014). Existing and perspective Arranhements to salina cacica in the context of Tourism Development in Salt Mine. Balneo Research Journal, 5(1), p.p 25-36..
. Radu. C,. D& MiHAEscu. T,. (2017). Halotherapy and Buteyko Breathinh Techinque- apossible successful combination in relieving respiratory symptoms. Original Research papet. Volume 6(5), p.p 121-123.
. Stancilescu, G.,& IIonal Molnar, E. (2017). Examination of health Tourism in Romanian Salt Mines. “Simitrie cantemir” christianu niversiey knowledge horizons- Economics. Volume &, No. 4,p.p 72-80.
. Simionca, Yu. (2018). “Speleotherapy commission/ commission despelotherapie” of UIS- ICSU and UNESCO member; rolein the development of speleotherapy, halo therapy and speleoterapeutic tourism. Permanent commission on soeleotherapy (PCS)/ commission permontde speico therapie (CPS) of the uls (member Iscu& UNESCO); Nathional Institue of Rehabilitation, physical medicive and Balneoclimatology (Buchares, Romania). 47(1), p.p 2307-3373.
. T. Checherita. L. E., &Sandu, I. G. (2015). The Influence of Naci Areosolson weight and Height of children. Environ Monit Assess, 187(15), p.p 1-11.
. Stirbu, C., stirbu, C. &Sandu, I. (2012). Impact Assessment of Saline Aerosols on Exercise capacity of Atletes. Procediasocial and Sciences, 46 (5), p.p 4141-4145.
. Simionco, I. (2013). Speleotherapy Development Romania on the world contenxt and perspective for use of some salt Mines and karst caves for speleothera peutic and Balneoclimatic Tourism purposes. Balneo Research Hournal, 4 (3), p.p 133-139.
. Swarbroole, J. horner, I. (2005). The Development and Management of visitor Attraction. Second edition. Prined and bound in Great Britain. Bulterworth-lieinemann, 7(2), p.p 57-73.
. Vladeva, E., Panajotova, L., (2018), “Halotherapy- Benefits and Risks”. Seripta scientifica salutis publ. cae, vol. (4)5. P.p 18-22.
.Zadak., A., Bojar, I., Helbine, J., Kolarzyk, E., & OW.V, 4 (2014). Salt caves as simulation of Natural Environment and significance of Halo therapy. Annals of Agricultural and Environmental medicine, 21(1), p.p 124-127.
. Zagrobelny, R. (2009). Halotherapy a Natural Remedy for Treatment of Respiratory, Fermato logy and Cosmetology. Retrive from: exinearticle.com.495441.