اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری استان اردبیل با توجه به پتانسیل جذب با رویکرد توسعه پایدار گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش کاربری اراضی و ممیزی املاک دانشگاه محقق اردبیل ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش اراضی و ممیزی املاک دانشگاه محقق اردبیل

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش کاربری اراضی و ممیزی املاک،دانشگاه محقق اردبیل ایران

چکیده

برای سنجش و اولویت بندی جاذبه ها معمولا معیارهای مختلفی از قبیل: اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیر ساختی، زیست محیطی، نهادی، قانونی و جغرافیایی و... مورد توجه قرار می گیرد تا بر اساس آن ها بتوان نسبت به جاذبه های گوناگون تصمیم گیری کرد.هدف این پژوهش اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری استان ارددبیل با توجه به پتانسیل جذب با رویکرد توسعه پایدار گردشگری می باشد.جامعه آماری تحقیق گردشگران وردوی به استان اردبیل بوده است باتوجه مشخص نبودن تعداد گردشگران در منطقه مورد مطالعه برای به دست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران نوع دوم استفاده شده است.روایی آن توسط اساتید دانشگاهی تایید شده است و پایایی آن طبق آفای کرونباخ79/0 درصد بوده است نتایج حاکی از آن است که مبین بالا بودن تاثیر سرمایه گذاری در محدوده مورد مطالعه می باشد. بنابراین با احتساب دامنه های طیفی شاخص های به کار گرفته شده که بین 1تا 5 بر اساس طیف لیکرت در نوسان است. این میزان برای تمامی ابعاد به جزء شاخص های سرمایه گذاری و مهاجرت، بالاتر از شرایط مطلوب سه ارزیابی شده است. همچنین جهت رتبه بندی مناطق از آزمون کروسکال والیس استفاده شده است نتایج حاکی از آن است که چشمه آب گرم سرعین در رتبه اول،دریاچه شورابیل در رتبه دوم و بقعه شیخ صفی الدین در رتبه سوم قرار گرفتند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization of sample tourism areas of Ardabil province according to the potential of attraction with the approach of sustainable tourism development

نویسندگان [English]

  • mina shahedi 1
  • ali shojaei 2
  • Akbar Ansari Gablou 3
1 Master student of Geography and Urban Planning Mohaghegh Ardabil University of Iran
2 Master student of Geography and Urban Planning, Land Orientation and Property Audit, Mohaghegh Ardabil University
چکیده [English]

To measure and prioritize attractions, usually different criteria such as: economic, social, cultural, infrastructure, environmental, institutional, legal and geographical, etc. are considered so that based on them can be compared to different attractions. The purpose of this study is to prioritize the sample tourism areas of Ardabil province according to the potential of attraction with the approach of sustainable tourism development. The sample size of the second type of Cochran's formula has been used. Its validity has been confirmed by university professors and its reliability has been 0.79% according to Cronbach's results. The results indicate that the impact of investment in the study area is high. Therefore, taking into account the spectral amplitudes of the indicators used, which fluctuate between 1 and 5 based on the Likert spectrum. This rate is higher than the desired conditions for all dimensions except investment and migration indicators. Kruskal-Wallis test was also used to rank the regions. The results indicate that Sarein hot spring was in the first place, Shurabil lake was in the second place and Sheikh Safiuddin tomb was in the third place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prioritization
  • sample tourism areas
  • Ardabil province
اردکانی, سید سعیدا, میر غفوری, سید حبیب الله, برقی, شاهین. (1389). شناسایی و اولویت بندی مولفه های موثر بر سطح رضایت گردشگران خارجی در شیراز با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی و تصمیم گیری چند شاخصه. مطالعات مدیریت گردشگری, 5(13), 1-24.  
الهی چورن, محمد علی, سنایی مقدم, سروش. (1397). اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری شهرستان نوشهر بر اساس پتانسیل جذب گردشگر. جغرافیا و روابط انسانی, 1(2), 925-939
الهی چورن, محمدعلی, رمضان زاده لسبوئی, مهدی, واحدی اشرفی, الهام. (1400). اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری شهرستان های استان مرکزی به منظور سرمایه گذاری درتوسعه پایدار گردشگری. فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای,
اکبریان رونیزی, سعیدرضا, رستگار, ابراهیم. (1399). تبیین و تحلیل عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگر از مقصدهای گردشگری مطالعه موردی: شهر درگهان. نشریه گردشگری شهری, 7(4), 129-143 
امیرانتخابی, شهرام, ویسی, رضا, سبب کار, مژگان, محمودی نیا, سعید. (1398). تعیین اولویت‌های گردشگری و سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری روستایی شمالغرب استان گیلان. مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی, 14(2), 491-507.
باقری, مسلم, شجاعی, پیام, کیانی, مهرداد. (1395). ارائه مدل تفسیری ساختاری شاخص های رقابت پذیری سفر و گردشگری (مطالعه موردی: استان فارس). برنامه ریزی و توسعه گردشگری, 5(18), 137-157.
حمدیان، محبوبه و مفرح، مژده و اقبالی، حسین،1395،اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره،کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی،https://civilica.com/doc/536695
رباطی, محمدبشیر, زنگنه, علیرضا, کیانی علی آبادی, اسما, سجادزاده, حسن. (1400). ارزیابی پتانسیل‌های گردشگری با رویکرد جذب سرمایه‌گذار (نمونه موردی شهرستان نهاوند). برنامه ریزی و توسعه گردشگری, 10(37), 231-260.
شمس الدینی, علی, سنایی مقدم, سروش. (1397). تحلیلی بر سنجش زیرساخت‌های گردشگری در فضاهای شهری (مطالعه موردی: شهر زنجان). نشریه گردشگری شهری, 5(3), 65-82. 
صادقیان، هادی و حسن پور، امید و خدابخشی، سیده لیلا،1390،توریسم شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری،همایش گردشگری و توسعه پایدار،همدان،https://civilica.com/doc/127017 
مکیان, سیدنظام الدین, نادری بنی, محمود. (1383). بررسی وضعیت گردشگری داخلی در شهرستان یزد. مطالعات مدیریت گردشگری, 2(4), 1-15.
‏ Dritsakis, N. (2004). Tourism as a long-run economic growth factor: an empirical investigation for Greece using causality analysis. Tourism economics, 10(3), 305-316.‏
Apollo, M. (2018). Ethics in tourism as a key to development, prosperity and well-being of all stakeholders: 3rd International Congress on Ethics and Tourism, Krakow, 27–28 April 2017.
Faynot, O., Andrieu, F., Weber, O., Fenouillet-Béranger, C., Perreau, P., Mazurier, J., ... & Deleonibus, S. (2010, December). Planar Fully depleted SOI technology: A Powerful architecture for the 20nm node and beyond. In 2010 International Electron Devices Meeting (pp. 3-2). IEEE.‏
Lejárraga, I., & Walkenhorst, P. (2007). Diversification by deepening linkages through tourism. In World Bank workshop on Export Growth and Diversification: Pro-active Policies in the Export Cycle, World Bank, Washington, DC.‏
Parlov, N., Perkov, D., & Sičaja, Ž. (2016). New trends in tourism destination branding by means of digital marketing. Acta Economica Et Turistica, 2(2), 139-146.‏
Sharda, V. N., & Mandal, D. (2018). Prioritization and field validation of erosion risk areas for combating land degradation in North Western Himalayas. Catena, 164, 71-78.‏