مطالعه تطبیقی تبانی در قوانین جزایی افغانستان و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم، دانشکده حقوق، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، قم، ایران.

2 دانشیار دانشگاه قم، دانشکده حقوق، گروه حقوق جزا و جرم شناسی. قم، ایران.

چکیده

تبانی جرمی است که تفکیک میان رکن مادی و معنوی شان بحث برانگیز بوده و گاهی غیرممکن به نظر می رسد، حتی برخی اندیشمندان بر این نظر اند که تبانی استثنای است که در آن بدون این‌که رکن مادی وجود داشته باشد، صرف اندیشه مجرمانه مورد مجازات قرار می گیرد. در حالی‌که بر اساس یافته‌های تحقیق می-توان ادعا نمود که، رکن مادی تبانی در واقع انجام توافق و رکن معنوی آن قصد عملی کردن آن توافق است. تبانی با عناوین مشابه چون شروع به جرم، معاونت در جرم، جرم عقیم و محال، متفاوت بوده و آثار متفاوتی دارند. در حقوق کیفری افغانستان و ایران نیز تبانی با اندک تفاوتی در حوزه های مختلف جرم انگاری گردیده است. به رغم شباهتهای که میان قوانین جزایی دو کشور در حوزه تقنین وجود دارد، تفاوتهایی هم در نوع جرایم، شرایط تحقق و اعمال مجازات آن موجود است که در این نوشتار به‌صورت توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Collusion in the Penal Code of Afghanistan and Iran

نویسندگان [English]

 • alidaryab shadab nazari 1
 • Jalaleddin giasi 2
1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Qom University, Faculty of Law, Department of Criminal Law and Criminology, Qom, Iran.
2 Associate Professor, Qom University, Faculty of Law, Department of Criminal Law and Criminology. Qom, Iran.
چکیده [English]

Collusion is a crime whose material and spiritual elements are controversial and sometimes seem impossible, some thinkers even believe that collusion is an exception in which mere criminal thought is punished without a material element. While based on the research findings, it can be claimed that the material element of collusion is in fact the implementation of the agreement and its spiritual element is the intention to implement that agreement. Collusion with different titles such as committing a crime, assisting in a crime, barren and impossible crime, are different and have different effects. In the criminal law of Afghanistan and Iran, collusion has been criminalized with slight differences in different areas. Despite the similarities between the criminal laws of the two countries in the field of legislation, there are also differences in the type of crime, the conditions of its realization and the application of punishment, which are studied in this article in a descriptive-analytical manner.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Collusion
 • Agreement
 • security
 • obstruction crimes
 1. آقایی، بهمن، فرهنگ حقوقی بهمن (انگلیسی-فارسی)،1387
 2. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج2، تهران، نشر میزان، 1393
 3. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج1، تهران، نشر میزان، 1396
 4. احمدوند، اکرم، بررسی جرایم مانع در حقوق کیفری ایران،( پایان نامه ارشد )، دانشگاه قم، 1389
 5. استیفانی، گاستون، و همکاران، حقوق جزای عمومی، ج1، ترجمه؛ حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1383
 6. اونا او، راج ناریان، ماکس ریتیک، سکات سکایفر، اننا ستیفنس، ایلی سوگرمن، مبادی حقوق جزای افغانستان، ترجمه؛ شرکت خدمات حقوقی الیپ، کابل، 1390
 7. بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه؛ محمدعلی اردبیلی، تهران، انتشارات میزان، 1377
 8. توحید خانه، محمدصدر، حقوق جزای عمومی افغانستان، موسسه ماکس پلانک، کابل، 1386
 9. جمشیدی، محمدصادق غلام و همکاران، «بررسی حقوق جرم تبانی در نظام حقوق کیفری ایران»، فصلنامه دانش انتظامی، شماره اول، 1393
 10. حبیب زاده، جعفر و مومنی، مهدی، «جرم تبانی علیه امنیت کشور در حقوق ایران»،فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی، شماره 14، 1389
 11. حکیمی­ها، سعید و همکاران، «بررسی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، شماره دوم، 1396
 12. دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، تهران، دانشگاه تهران، 1377
 13. رفیعی، محمدتقی، فرهنگ جامع حقوقی مجد ( انگلیسی-فارسی )،چ2، انتشارات مجد، 1394
 14. سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی، چ9، تهران، انتشارات جاودانه، جنگل، 1397
 15. سمیعی زنوز، حسین، تبانی در حقوق کیفری ایران و انگلستان، انتشارات دادگستر، 1391
 16. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج1، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371
 17. عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1357
 18. غیاثوند، سعید و میرخلیلی سید محمود، «تحلیل حقوقی تبانی علیه امنیت در ایران»، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی، شماره 11، 1396
 19. فاخری، نیمان و عباسی، حسام، «بررسی مبانی جرم انگاری جرایم مانع در حوزه حقوق کیفری ایران»، مجله حقوقی عدالت آرأ، شماره 15 و 16، 1390
 20. فلچر، جورج­پی، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری، مترجم؛ مهدی سیدزاده ثانی، مشهد، دانشگاه رضوی، 1392
 21. فیض، علی رضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلامی، ج1، تهران، وزارت ارشاد، 1369
 22. قیاسی، جلال الدین و همکاران، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی اسلام و حقوق موضوعه، ج2، چ 3، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391
 23. قیاسی، جلال الدین و همکاران، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی اسلام و حقوق موضوع، ج3، چ 1، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1395
 24. گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات میزان، 1396
 25. موسوی، سید مصطفی، «بررسی تطبیقی جرم تبانی در حقوق کیفری بین المللی و حقوق ایران» (پایان نامه ارشد دانشگاه گیلان )، 1396
 26. میرمحمدصادقی، حسین، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)، انتشارات میزان، 1391
 27. نقدی نژاد، مجتبی، شروع به جرم در حقوق کیفری ( مطالعه تطبیقی ایران و انگلستان )، چ1، تهران، انتشارات جاودانه، جنگل، 1390
 28. قانون اساسی افغانستان، مصوب 1382 ه ش
 29. کدجزای افغانستان، مصوب 1396 ه ش
 30. قانون مجازات اسلامی ایران، مصوب 1392 ه ش

ب ) لاتین

 1. Cambridge, learners dictionary, Cambridge  university press, 2004
 2. Barker ,David and Padfield , Colin, Law made simple, oxford, 1989
 3. Roger Geary, understanding criminal law, Cavendish, London, 2002
 4. Smeth, J. C and Hogan, Brain, Criminal law, Butterworths, 1988
 5. Smith and Hogan, criminal law,11 , Oxford,2005