مطالعه تطبیقی تبانی در قوانین جزایی افغانستان و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم، دانشکده حقوق، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، قم، ایران.

2 دانشیار دانشگاه قم، دانشکده حقوق، گروه حقوق جزا و جرم شناسی. قم، ایران.

چکیده

تبانی جرمی است که تفکیک میان رکن مادی و معنوی شان بحث برانگیز بوده و گاهی غیرممکن به نظر می رسد، حتی برخی اندیشمندان بر این نظر اند که تبانی استثنای است که در آن بدون این‌که رکن مادی وجود داشته باشد، صرف اندیشه مجرمانه مورد مجازات قرار می گیرد. در حالی‌که بر اساس یافته‌های تحقیق می-توان ادعا نمود که، رکن مادی تبانی در واقع انجام توافق و رکن معنوی آن قصد عملی کردن آن توافق است. تبانی با عناوین مشابه چون شروع به جرم، معاونت در جرم، جرم عقیم و محال، متفاوت بوده و آثار متفاوتی دارند. در حقوق کیفری افغانستان و ایران نیز تبانی با اندک تفاوتی در حوزه های مختلف جرم انگاری گردیده است. به رغم شباهتهای که میان قوانین جزایی دو کشور در حوزه تقنین وجود دارد، تفاوتهایی هم در نوع جرایم، شرایط تحقق و اعمال مجازات آن موجود است که در این نوشتار به‌صورت توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Collusion in the Penal Code of Afghanistan and Iran

نویسندگان [English]

  • alidaryab shadab nazari 1
  • Jalaleddin giasi 2
1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Qom University, Faculty of Law, Department of Criminal Law and Criminology, Qom, Iran.
2 Associate Professor, Qom University, Faculty of Law, Department of Criminal Law and Criminology. Qom, Iran.
چکیده [English]

Collusion is a crime whose material and spiritual elements are controversial and sometimes seem impossible, some thinkers even believe that collusion is an exception in which mere criminal thought is punished without a material element. While based on the research findings, it can be claimed that the material element of collusion is in fact the implementation of the agreement and its spiritual element is the intention to implement that agreement. Collusion with different titles such as committing a crime, assisting in a crime, barren and impossible crime, are different and have different effects. In the criminal law of Afghanistan and Iran, collusion has been criminalized with slight differences in different areas. Despite the similarities between the criminal laws of the two countries in the field of legislation, there are also differences in the type of crime, the conditions of its realization and the application of punishment, which are studied in this article in a descriptive-analytical manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collusion
  • Agreement
  • Security
  • obstruction crimes