بررسی و ارزیابی ظرفیت های نواحی روستایی در جهت توسعة کارآفرینی(مطالعة موردی: دهستان پنجه علی شمالی، شهرستان قروه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جغرافیای برنامه ریزی روستای، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشکدۀ جغرافیا دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
در سالهای اخیر توجه متولیان توسعه روستایی متوجه کارآفرینی شده است که می توان به نوعی برطرف کننده بسیاری از چالش‌های عمده همچون بیکاری، درآمد پایین، عدم تنوع اقتصادی و جزء آن در مناطق روستایی باشد. در پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق 9 روستای، دهستان پنجه علی بوده هستند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار،)آماراستنباطی( تی تک نمونه ای، آزمون فریدمن، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر) استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشترین ظرفیت روستاهای مورد مطالعه برای توسعه کارآفرینی در بعد فردی با میانگین 25/3 درصد و با آماره آزمون تی 868/6 مناسب ارزیابی کرده اند، اما در رابطه با بقیه ظرفیتها، منطقه از وضعیت خوبی برخوردار نیست. بر اساس نتایج آزمون فریدمن مشخص شد که بیشترین میانگین توسعه کارآفرینی مربوط شاخص فردی با 40/4 درصد و کمترین میانگین توسعه کارآفرینی مربوط به شاخص زیرساختی با 21/2 درصد اختصاص دارد.نتایج همبستگی بین متغیرها نشان می دهد که بین سطح تحصیلات و توسعه کارآفرینی رابطۀ مستقیمی وجود دارد، ولی با افزایش سن مولفه های مذکور روند کاهشی پیدا می کنند. برای بررسی میزان اثرگذاری ابعاد ظرفیتی بر توسعۀ کارآفرینی از تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته های این تحلیل نشان می دهد که بعد اقتصادی با 598/0 درصد بیشترین اثر و بعد زیرساخت یا 298/0 کمترین اثر را دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the entrepreneurial development capacities of rural areas (Case study: Rural district of Northern Panjeh Ali, City of Ghorveh)

نویسندگان [English]

 • Mehdi Sadeghi 1
 • mahdi setayeshmanesh 2
1 Graduated from Master of Geography and Rural Planning, Faculty of Geography, University of Esfahan, Esfahan,iran.
2 Graduated from Master of Political Geography, Faculty of Geography, University of Esfahan, Esfahan,iran.
چکیده [English]

In recent years, village development authorities have turned to entrepreneurial capacities, which can help remove major challenges such as unemployment, low income, economic non-diversity, etc. in rural areas. The present research uses a descriptive-analytical method. It collects data from library sources and field surveys (questionnaires). The statistical population of this research consists of 9 villages of the rural district of Panjeh Ali. To analyze the data, descriptive statistics (mean, standard deviation) as well as inferential statistics (one-sample t-test, Friedman test, Pearson correlation and Path analysis) were used. Research findings revealed that the villages under study have the highest capacities for entrepreneurial development in the individual dimension (mean rate of 3.25% and T statistics of 6.868, but no such a good situation was found for the rest of the areas. Friedman test results indicated the highest mean of entrepreneurial development related to the individual indicator (4.40%), while the lowest mean related to the infrastructure indicator (2.21%). Results of correlation between variables indicated a direct relationship between level of education and entrepreneurial development, as the said components decreased with the increase of the age. To examine the extent to which capacity dimensions affect entrepreneurial development, path analysis was used. Analysis findings indicated that the economic dimension had the highest effects (0.598) and the infrastructure dimension had the lowest effects (0.298).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords Northern Panjeh Ali Rural District
 • Rural development
 • entrepreneurship
 • village entrepreneurship
 1. اکبری، مرتضی، غلام زاده، رضا و آراستی، زهرا. (تابستان 1394). نیازسنجی آموزشی جوانان روستایی شهرستان ورامین در زمینة کارآفرینی به منظور راه اندازی کسب و کارهای صنایع دستی روستایی. پژوهش های روستایی, دوره 6 ، شماره 2, صفحات 299 تا 322.
 2. ایزدی، حسن و برزگر، سپیده. (زمستان 1392). کارآفرینی و توسعة روستایی آموزه هایی از تجارب کشور چین. پژوهش های روستایی, دوره 4, صفحه 901 تا 918.
 3. حسینی نیا، غلامحسین، فلاحی، هادی. (بهار 1396). عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی روستایی (نمونه مطالعه: مناطق روستایی شهرستان منوجان). جغرافیا: پژوهشهای روستایی, دوره 8, صفحه 25 تا 35.
 4. داداشی، محمد علی، دارچینی، ملاحت. (پاییز و زمستان 1392). بررسی نقش توسعه روستایی در افزایش اشتغال و کارآفرینی در مناطق روستائی گیلان. تعاون و روستا, سال پنجم، شماره 17 و 16, صفحات 39 تا 50.
 5. رضوانی، محمد رضا. (1393). برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران. تهران: نشر قومس، چاپ ششم.
 6. سالارزهی، حبیب الله، میرزاده، آرمینا و ولی نفس، عبدالعزیز. (بهار 1395). تشخیص و توسعه فرصت های کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی بخش زرآباد. مطالعات مدیریت و کارآفرینی, سال دوم - شماره 1/2, صفحات 111 تا 130.
 7. صفری علی اکبری، مسعود وصادقی، حجت اله. (تابستان 1396). تحلیل عوامل زمینه ساز ایجاد و رشد کارآفرینی روستایی ( مطالعه موردی: بخش دهدز در شهرستان ایذه ). فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی, سال ششم, صفحات 97 تا 118.
 8. صیاد بیدهندی، لیلا. (پاییز 1391). کارآفرینی روستایی. تهران: انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور - بنیاد خواجه نصیر طوسی، چاپ اول.
 9. فراهانی، حسین و حاج حسینی، سمیرا. (زمستان 1392). ارزیابی ظرفیت های نواحی روستایی برای توسعة کارآفرینی و توانمندسازی روستاییان مطالعة موردی: روستاهای بخش شال شهرستان بوئین زهرا. پژوهش های روستایی, دوره 4, صفحه 715 تا 748.
 10. فراهانی، حسین، رسولی نیا، زکیه و اصدقی سراسکانرود، زهرا. (پاییز 1393). عوامل اثرگذار بر رشد کارآفرینی در نواحی روستایی. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی, سال سوم، شماره 3, صفحات 1 تا 16.
 11. فرجی سبکبار، حسنعلی، بدری، سید علی، سجاجی قیداری، حمداله، صادقلو، طاهره و شهدادی خواجه عسگر، علی. (بهار 1390). اولویت بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی (مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان). پژوهش های جغرافیای انسانی, شماره 75, صفحات 53 تا 68.
 12. قدیری معصوم، مجتبی، چراغی، مهدی، کاظمی، نسرین، زارع، زهره. (بهار 1393). تحلیل موانع توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی مورد: دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان. اقتصاد فضا و توسعه روستایی, شماره 7, صفحه 3 تا 18.
 13. قدیری معصوم، مجتبی، حجی پور، محمد، قراگوزلو، هادی ورمضان جورنییان، محمد. (زمستان 1395). تحلیل نقش سرمایۀ اجتماعی در ریسک پذیری و کارآفرینی جوانان روستایی، (مطالعۀ موردی: شهرستان تنکابن ). پژوهش و برنامه ریزی روستایی, سال پنجم، شماره 4.
 14. مفاخری،لیلا.(1400). بررسی وتبیین ضرورت های بهره‌مندی از کارآفرینی فناورانه در فرایند توسعه مناطق روستایی (مطالعه موردی روستای قرن آباد شهرستان گرگان) جغرافیا و روابط انسانی،شماره4.ص569-557
 15. محمدی یگانه، بهروز. (زمستان 1392). توسعه کارآفرینی و نقش آن در هزینه اعتبارات فردی و گروهی کشاورزی استان زنجان. جغرافیا: اقتصاد فضا و توسعه روستایی, سال دوم, صفحه 45 تا 61.
 16. میرک زاده، علی اصغر، بهرامی، مجید. (مرداد 1390). لزوم توجه به کارآفرینی اجتماعی بعنوان بستر پایداری در اجتماعات روستایی. اقتصاد: کار و جامعه, شماره 134, صفحه 38 تا 47.
 17. هاشمی، سیدسعید، مهرابی، علی اکبر، ایمنی، سیاوش و نجاحی، اکبر. (بهار 1390). توسعه ی روستایی با تاکید بر اشتغال و کارآفرینی: مطالعه ی موردی دهستان شباب در استان ایلام. روستا و توسعه, سال چهاردهم - شماره 1, صفحات 35 تا 58.
 18. ولائی، محمد،عبدالهی، عبدالله،منافی آذر، رضا، صفری، نوید. (پاییز 1394). تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه پایدار روستایی با تأکید بر کارآفرینی (مطالعه موردی: دهستان مرحمت آباد شمالی- شهرستان میاندوآب). برنامه ریزی منطقه ای, شماره 19, صفحات 149 تا 162.

 

 1. Abd Razak, Ahmad. Wan Fauziah Wan. Haris Md Noor, Yusoff & Ahmad Kaseri, Ramin. (JANUARY 2012). preliminary study of rural entrepreneruship development program in malaysia. journal of global entrepreneurshiP, VOLUME 2.
 2. Blundel, Richard. Lockeet, Nigle & Wang, Catherine. (2017). EXPLORING ENTREPRENUREURSHP. Business & Economics › Entrepreneurship.
 3. Etayankara, Muralidharan & Pathak, Saurav. (2017). Informal institutions and international entrepreneurship. International Business Review, Page 288, 302.
 4. Fabeil Noor, Roslinah, Mahmud. Janice L. H. Nga, Rasid Mail. (2017). Motivating Factors and Prospects for Rural Community Involvement in Entrepreneurship: Evidence from Mantanani Island, Sabah, Malaysia. World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol:11, No:1, 267, 272.
 5. George Toma.Sorin, Maria Grigore. Ana, Marinescu. Paul. (2014). Economic development and entrepreneurship. Procedia Economics and Finance, 1st International Conference 'Economic Scientific Research - Theoretical, Empirical and Practical Approaches', ESPERA 2013, 8, 436 – 443.
 6. Goldoost Azari, Masoud & Allahyari, Mohammad Sadegh. (2017). Analysis of barriers against development of rural entrepreneurship in Guilan province, Iran. World Review of Entrepreneurship, Management and Sust. Development, vol 13 ,Nos. 2/3, page 338 - 358.
 7. John A. Curry, Donker, Han & Paul. Michel. (2016). Social entrepreneurship and indigenous people. Journal of Co-operative Organization and Management, Page 108, 115.
 8. Stathopoulou, Sophia. Psaltopoulos, Demetrios & Dimitris, Skuras. (January 2004). Rural Entrepreneurship in Europe: A Research Framework and Agenda. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 10, pp. 404-425.
 9. Stevanovic, Mirjana. (2016). The Role of Financial Perspective of Entrepreneurship and Rural. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Page 254 , 261.
 10. Tsvetkova, Alexandra & Partridge, Mark. (2017). The shale revolution and entrepreneurship: an assessment of the relationship between energy sector expansion and small business entrepreneurship in US counties. Energy.
 11. Wu,Jie. Zhuo, Shuaihe & Wuc, Zefu. (2017). National innovation system, social entrepreneurship, and rural economic. Technological Forecasting & Social Change, Page 238, 250.