مقایسه شاخص‌های گردشگری پایدار در مناطق روستایی شهرستان‏های خرمشهر و آبادان با استفاده از ماتریس SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران،

چکیده

چکیده
پایداری گردشگری، نیازمند وجود امکانات سخت‏افزاری، فراهم بودن امکانات برای تبلیغات، جذب سرمایه‌گذار و گردشگر، فائق آمدن با شرایط غیرمترقبه همچون شیوع بیماری کرونا، استفاده از فن‌آوری روز دنیا و به‏کارگیری کارکنان توانمند و تور لیدرهای با روابط اجتماعی بالا می‌باشد. در این پژوهش مقایسه شاخص‌های گردشگری پایدار در مناطق خرمشهر و آبادان با استفاده از روش SWOT در دستور کار قرار گرفت و مشخص شد که دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان هر دو منطقه با سه استراتژی مهم توجه به امکانات مالی، تغییرات در عملکرد رقبا واستراتژی نوآوری استفاده کرده که اولویت در خرمشهر با نوآوری و در آبادان با به دست آوردن منابع مالی مناسب و تبلیغات است. در این راستا مشخص شد که با توجه به قدمت، شهرت و شرایط شهر آبادان، این شهر امکان بیشتری برای تبلیغات از طریق رادیو تلویزیون محلی و ملی برای جذب گردشگر دارد و از منابع مالی مربوط به موسسات مالی و بانکی برای گسترش بخش گردشگری استفاده می-کند اما در خرمشهر بیشتر برنامه‌ریزی در جهت استفاده از منابع خارجی وجود دارد. در هر دو منطقه‌ی گردشگری، ‌استفاده از فن‌آوری روز دنیا به علت عدم آشنایی تور لیدرها با چالش مواجه شده و دست اندرکاران گردشگری ‌به‏دنبال آموزش کارکنان شاغل در بخش گردشگری و به استخدام تور لیدرهایی با توانایی برقراری ارتباط بالا هستند. در نهایت هر دو منطقه از شیوع بیماری کرونا و مسائل مشابه که باعث فروپاشی گردشگری شده هراس داشته و در تلاش در جهت غلبه بر این شرایط هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of sustainable tourism indicators in rural areas of Khorramshahr and Abadan counties using SWOT matrix

نویسندگان [English]

  • Nasser Alvani 1
  • Moslem Savari 2
1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Malasani, Iran,
چکیده [English]

Abstract
Sustainability of tourism, requires hardware facilities, providing facilities for advertising, attracting investors and tourists, overcoming unexpected conditions such as the outbreak of coronary heart disease, using the latest technology in the world and employing capable staff and tour leaders with relationships Social is high. In this study, the comparison of tourism sustainability indicators in Khorramshahr and Abadan regions using the swot method was put on the agenda and it was found that stakeholders and planners in both regions with three important strategies considering financial possibilities, changes in competitors' performance, Innovated and used strategy, which is a priority in Khorramshahr with innovation and in Abadan with obtaining appropriate financial resources and advertising. In this regard, it was found that due to the age, reputation and conditions of Abadan, the city is more opportunities for advertising through local and national radio and television to attract tourists and uses financial resources of financial and banking institutions to expand the tourism sector. But in Khorramshahr, there is more planning to use foreign resources. In both tourism regions, the use of state-of-the-art technology has been challenged due to the unfamiliarity of tour leaders, and tourism practitioners are seeking to train tourism staff and hire tour leaders with high communication skills. Eventually, both regions fear the outbreak of coronary heart disease and similar issues that have led to the collapse of tourism, and are working to overcome the situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • key words : Sustainable tourism
  • SWOT method
  • Khorramshahr region
  • Abadan region
- علوانی، ناصر و خسروی­پور، بهمن. 1400. پیامدهای گردشگری روستایی بر اقتصاد، اشتغال و درآمد روستایی.نخستین همایش ملی محیط زیست، چالش­ها و راهکارهای عملی.ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. سوم شهریور. ص 3.
-یاراحمدی، حسین و زلقی، مهدی. 1400. استراتژی توسعه گردشگری شهرستان نهاوند با استفاده از مدل SWOT. مجله جغرافیا و روابط انسانی. دوره 4. شماره پیاپی14.ص 144.
- کریمی، علیرضا. 1399. ارزیابی شاخص­های اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی توسعه پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر شیراز. چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن21، ایران، تهران. صص 42-28
- گل آمیز، مهشاد. سلطانی، لیلا. 1399. شناسایی و تحلیل ابعاد و شاخص­های توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی: مناطق 1, 3 و 5 شهر اصفهان).فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری. دوره 9. شماره 36. صص130-111.
- ناصح، نگین و تقوی، لعبت. 1398. بررسی شاخص‏های گردشگری پایدار در دستیابی به ارزش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی: ارائه راهکار برای اثرات مخرب. انسان و محیط زیست. دوره 3. شماره 17. صص39-25.
- یاری­حصار، ارسطو و باختر، سهیلا. 1395. ارزیابی شاخص­های گردشگری پایدار روستایی از منظر جامعه محلی و گردشگران (مطالعه موردی: شهرستان نیر). برنامه‏ریزی منطقه‏ای. دوره 6. شماره22. صص134-121.
 
- Asadpourian, Z., Rahimian, M., & Gholamrezai, S. (2020). SWOT-AHP-TOWS analysis for sustainable ecotourism development in the best area in Lorestan Province, Iran. Social Indicators Research152(1), 289-315.
- Azam, M., Alam, M. M., & Hafeez, M. H. (2018). Effect of tourism on environmental pollution: Further evidence from Malaysia, Singapore and Thailand. Journal of cleaner production190, 330-338.
- Gao, J., & Wu, B. (2017). Revitalizing traditional villages through rural tourism: A case study of Yuanjia Village, Shaanxi Province, China. Tourism management63, 223-233.
- He, Y., Gao, X., Wu, R., Wang, Y., & Choi, B. R. (2021). How Does Sustainable Rural Tourism Cause Rural Community Development?. Sustainability13(24), 13516.
- Palacios-Florencio, B., Santos-Roldán, L., Berbel-Pineda, J. M., & Castillo-Canalejo, A. M. (2021). Sustainable Tourism as a Driving force of the Tourism Industry in a Post-COVID-19 Scenario. Social indicators research158(3), 991-1011.
- Tang, C. F., & Tan, E. C. (2015). Does tourism effectively stimulate Malaysia's economic growth?. Tourism management46, 158-163.
- Yun, Y. E. (2012). On public space of new rural community. Journal of Henan University of Urban Construction.
- Zekan, B., Weismayer, C., Gunter, U., Schuh, B., & Sedlacek, S. (2022). Regional sustainability and tourism carrying capacities. Journal of Cleaner Production339, 130624.
- Zhao, X. Q., Li, J. P., & Bai, Y. S. (2012). On Cultural Activities of Rural Community in Shanxi Province. J. Shanxi Agric. Univ. Soc. Sci. Ed3.