توزیع فضایی آراء در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (با تاکید بر طایفه گرایی در حوزه انتخابیه مَمَسَنی )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

جغرافیای انتخابات شاخه‌ای از جغرافیای سیاسی است که به بررسی ابعاد مکانی و فضایی انتخابات می‌پردازد. یکی از ابعاد جغرافیاییِ انتخابات، الگوی رأی محیطی و زادگاهی است. حوزه انتخابیه ممسنی از آنجاکه بافتاری ایلی و عشایری دارد، الگوی رأی در این فضای جغرافیایی متأثر از گروه‌های قومی و طایفه‌ای است و لذا عمده رأی نامزدهای انتخاباتی در فضاهای جغرافیایی است که منتسب به ایل و تبار آنها است. از این‌رو، پژوهش پیش‌رو درصدد است تا پایگاه رأی نامزدها را در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ممسنی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد؟ در بررسی توزیع فضایی آراء به نظر می‌رسد آراء از پراکنش یکنواختی در تمامی مکان‌ها و فضاهای جغرافیایی حوزه انتخابیه ممسنی برخوردار نبوده است، بلکه ثقل و تمرکز آراءِ در فضاهای منتسب به بخش‌ها و طوایفی است که از پرنفوس‌ترین جمعیت و میزان رأی‌دهنده را برخوردار است. روش تحقیق پژوهش پیش‌رو، ماهیتی توصیفی و تحلیلی دارد و روش گردآوری اطلاعات اسنادی و میدانی (مشاهده) است. برآیند مطالعات صورت گرفته نشان داد؛ الگوی رأی‌دهی در حوزه انتخابیه ممسنی تحت تاثیر شناسه‌های محلی - مکانی و مقوله طایفه-گرایی است و این مسئله باعث شده تا توزیع فضایی آراء به صورت همگن نبوده و آراء بازیگران انتخاباتی در زادگاه و قلمروه طایفه‌ آنها بیشتر از دیگر مکان‌ها و سکونت‌گاه‌ها باشد و نامزدهایی که محل تولد آنها از جمعیت کافی برخوردار نباشد، میزان آراء آنها به حد نصاب نرسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Distribution of Votes in the 11th Term of the Islamic Consultative Assembly Elections (Emphasizing Tribalism in Mamasani constituency)

نویسندگان [English]

  • Hadi Aazami 1
  • Vahid Sadeghi 2
  • Seyed Mohamad Hossein Hosseini 3
1 University of Ferdosi Mashhad
2 University of Ferdosi Mashhad
3 University of Allameh Tabatabaei
چکیده [English]

Election geography is a branch of political geography that examines the spatial dimensions of elections. One of the geographical dimensions of elections is the pattern of environmental and birth votes. Mamasani constituency, because it has a tribal and nomadic context, the voting pattern in this geographical area is influenced by ethnic and tribal groups, and therefore the main vote of candidates in geographical areas is attributed to their tribe and descent. Hence, the forthcoming research intends to examine and analyze the voting base of the candidates in the 11th round of the Islamic Consultative Assembly elections in Mamasani constituency? In examining the spatial distribution of votes, it seems that the votes were not uniformly distributed in all places and geographical spaces of Mamasani constituency, but the weight and concentration of votes in the spaces attributed to the districts and tribes that are the most populous population and the number of voters. Research method The present research has a descriptive and analytical nature and the method of collecting documentary and field information (observation). The results of the studies showed; The voting pattern in Mamasani constituency is influenced by local-spatial identities and tribalism, and this issue has caused the spatial distribution of votes is not homogeneous and the votes of electoral actors in the birthplace and territory of their tribe more than other places and settlements. Candidates whose place of birth does not have a sufficient population should not reach

کلیدواژه‌ها [English]

  • Election Geography
  • Spatial Distribution of Votes
  • Tribalism
  • Mamasani Constituency
اعظمی، هادی؛ صادقی، وحید؛ حسینی، سید محمد حسین (1397). «تبیین عوامل موثر بر شکل­گیری پایگاه رأی نامزدها و نمایندگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی (نمونه­پژوهی: ادوار هفتم تا دهم انتخابات درحوزه انتخابیه مَمَسَنی)». فصلنامه پژوهش­های جغرافیای سیاسی، سال سوم، شماره 2.
احمدی، علی (1399). گزارش سخنرانی عمومی علی احمدی در شهر نورآباد، پایگاه خبری دیار ممسنی، قابل دسترس در این آدرس اینترنتی:
 http://diaremamasani.ir/27669
پیشگاهی­فرد، زهرا؛ راستی، عمران (1384). «پویش نه دوره انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر دور نهم، مطالعه موردی: خراسان جنوبی»، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال دوم، شماره 8.
حافظ­نیا، محمدرضا؛ کاویانی­راد، مراد (1393). فلسفه جغرافیای سیاسی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
زرقانی، سیدهادی؛ رضوی­نژاد، سیدمرتضی؛ حیاتی، سلمان (1397). «تحلیل فضایی نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در شهر مشهد». مجله جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، سال شانزدهم، شماره 1.
صادقی، وحید (1393). «بررسی تاثیر طایفه­گرایی بر الگوی رأی­دهی؛ (مطالعه موردی: شهرستان ممسنی)». پایان­نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، به راهنمایی محمدرضا حافظ­نیا. تهران: گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس.
فرمانداری ممسنی (1398). صورتجلسه گزارش نتیجه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ممسنی، شهرستان ممسنی.
کاویانی­راد، مراد (1392). جغرافیای انتخابات با تاکید بر انتخابات ریاست جمهوری، تهران: انتشارات خوارزمی.
میراحمدی، فاطمه­سادات؛ کاویانی­راد، مراد (1396). «تبیین رویکردهای غالب در جغرافیای انتخابات. فصلنامه آمایش سیاسی فضا»، دوره اول، شماره 2.
عباسی، فرید و دهانی ادهم (1400). «نقش حقوق شهروندی و دموکراسی در مدیریت سیاسی فضا»، فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، دوره چهارم، شماره 3.
مرکز آمار ایران (درگاه ملی آمار). نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 جدول جمعیت و خانوار به ترتیب استان و شهرستان، قابل دسترس در آدرس اینترنتی:
میرزایی­تبار، میثم؛ صادقی، وحید؛ حسینی، سید محمدحسین (1397). «نقش گروه­های ذی­نفوذ و نیروهای اجتماعی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، (نمونه­پژوهی: حوزه انتخابیه ممسنی)». فصلنامه جغرافیای و توسعه ناحیه­ای، سال شانزدهم، شماره 2.  
Estes, Todd (2005), Where the Votes Are: The Electoral Geography of the Coming Democratic Majority. Oakland University, From: http://www.beperss.com
Pattie, Charles & Johnston, Ron (2006), Electoral geography for: Encyclopedia of Huoman geography. (inpress) At: www.ggy.bris.ac. Uk/ personal/RronJonston/currentPaper/index.htmh