تاثیر نورپردازی درافزایش پیاده مداری و برقراری تعاملات اجتماعی(مورد مطالعه خیابان طالقانی شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، مرکز اصفهان ، ایران

چکیده

میزان موفقیت فضاهای شهری با میزان استفاده از آن فضا و حضور انسان در آن متناسب است. آنچه در شهرهای امروز، حیات شهری و زندگی سالم شهروندی را بیش از سایر عوامل موجب میشود، توجه به ابعاد اجتماعی در طرحهای شهری است.افزایش حجم حضور و تردد اتومبیل ها در سطح شهر و به وجود آمدن ازدحام ترافیکی باعث شده که شهروندان برای یک پیاده روی راحت، ایمن و لذت بخش ساعات منتهی به شب را انتخاب کنند که در این صورت استفاده از تکنیک نورمصنوعی در ایجاد یک نوپردازی مناسب برای یک پیاده روی ایمن و جذاب موثر است. این پژوهش با هدف تاثیر نورپردازی درافزایش پیاده مداری و برقراری تعاملات اجتماعی خیابان طالقانی شهر اهواز انجام گرفته؛ با توجه به ماهیت موضوع و اهدافی که برای آن پیش بینی شده، از نوع توصیفی-تحلیلی و در زمره تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری 1227011 نفر ساکن در شهر اهواز در سال 1395 می- باشد. به منظور انتخاب حجم نمونه با توجه به محدودیت زمانی به تعداد 50 نفر انتخاب شده اند. یافته های پژوهش حاصل از تکنیک SWOT نشان می دهد که امتیاز عوامل داخلی 56/2 و امتیاز عوامل خارجی 79/2 می باشد و این بدان معناست که فرصت ها بر تهدیدها غلبه کرده اند و راهبرد تهاجمی راهبرد برتر در این تحقیق است. همچنین فرضیه مورد آزمون قرار گرفته با میانگین(26/3) مورد تایید قرار گرفت. براساس ضریب همبستگی پیرسون، فرضیه با ضریب(092/0) وسطح معناداری(049/0) می باشد.نتایج نشان می دهد که نورپردازی مطلوب از بارزترین مولفه هایی است که باعث تمایز در تمایل کاربران به استفاده از مکانها در شب هنگام دارد. کیفیت نور به عنوان عاملی که باعث ادراک انسان از محیط پیرامون میشود نقش مهمی در ترغیب کاربران به استفاده از فضاهای شهری در ساعات پایانی شب را ایفا میکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of lighting on increasing pedestrianization and social interactions (Case study of Taleghani St., Ahvaz)

نویسنده [English]

  • eman falahi
Master student of geography and urban planning, Payame Noor University, center of Isfahan, Iran
چکیده [English]

The success rate of urban spaces is proportional to the amount of use of that space and human presence in it. In today's cities, what causes urban life and healthy living of citizens more than other factors, is to pay attention to the social dimensions in urban plans. Choose comfortable, safe and enjoyable walks in the hours leading up to the night, in which case the use of artificial light technique is effective in creating a suitable rejuvenation for a safe and attractive walk. This study was conducted with the aim of the effect of lighting on increasing pedestrian orientation and establishing social interactions on Taleghani Street in Ahvaz; Due to the nature of the subject and the goals for which it is intended, it is of descriptive-analytical type and is among the applied researches. The statistical population is 1227011 people living in Ahvaz in 2016. In order to select the sample size, 50 people have been selected due to time constraints. The findings of the SWOT technique show that the score of internal factors is 2.56 and the score of external factors is 2.79, which means that opportunities have overcome threats and offensive strategy is the superior strategy in this research. Also, the tested hypothesis was confirmed with a mean (3.26). Based on Pearson correlation coefficient, the hypothesis is with coefficient (0.092) and significance level (0.049).The results show that optimal lighting is one of the most prominent components that differentiate users' desire to use places at night. The quality of light as a factor that causes human perception of the environment plays an important role in encouraging users to use urban spaces in the late hours of the night.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lighting
  • pedestrianization
  • social interactions
  • Taleghani Street
  • Ahvaz
-ادیبی، علی اصغر،منعام، علیرضا و قاضی زاده، سیده ندا،1385، اصول کلی نوپردازی در پارک های شهری، نشریه هنرهای زیبا، شماره 27، صفحه 76-67
-احمدی،فرشته،لقایی،حسنعلی و یزدخواستی،نیلوفر،1394،باززنده سازی و ارتقای کیفی لبه شهری مادیها در اصفهان با بهره گیری از نورپردازی (مطالعه موردی:مادی فرشادی)، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، شماره 2، صفحات167-153
-امیر اکبرزاده مقدم لنگرودی، امیر،احمدی، حسن و آزاد، سید رضا،1395، ارزیابی مطلوبیت پیاده راههای شهری براساس مؤلفه های کیفی؛ مطالعه موردی: پیاده راه علم الهدی شهر رشت،پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال هفتم، تابستان، شماره 25، صفحه140-125
-حلفی، علی،1398، ارزیابی تاثیر افزایش قابلیت پیاده مداری در پیاده راه ها بر خلق فضای با کیفیت در خیابان های نادری و طالقانی، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری به راهنمایی خانم دکتر زهرا خزائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
-سیف الهی فخر،سپیده،الریمیان، تایماز و معززی مهر طهران، امیرمحمد ،1392، تعیین شاخص های موثر در خلق مکان های امن پیاده مدار جهت ارتقاء تعاملات اجتماعی (نمونه موردی: خیابان بهار آزادی محله خاک سفید تهران)، نشریه علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره 5 ،بهار و تابستان، صفحه 95-85
-شاهیوندی، لحمد و قلعه نوعی، محمود،1392، بررسی و تحلیل قابلیت پیاده مداری مسیرهای عابر پیاده شهر اصفهان، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال سیزدهم، شماره 31، زمستان، صفحه91-73
-شماعی، علی و یوسفی، سعید،1396،ارزیابی طرح های توسعه شهری از دیدگاه شهروندان مورد مطالعه، پیاده راه سازی خیابان سلمان فارسی اهواز، شماره 53، دوره 15، تابستان، صفحه 132-113
-شماعی،علی و اقبال،محمدرضا،1395، عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت محیط پیاده راههای شهرهای ایرانی- اسلامی(مورد مطالعه: پیاده راه میدان امام حسین (ع)و هفده شهریور)، دو فصلنامه علمی – پژوهشی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، سال چهارم شماره هفتم، بهار و تابستان، صفحه151-127
-شیاعی، عباس،1398، ارزیابی نقش بازآفرینی بافت های ناکارآمد بر مدیریت توسعه در اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، به راهنمایی دکتر زهرا خزائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
-شهرداری اهواز،1396، سالنامه آماری، جمعیت، فصل دوم، معاونت برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی، صفحه 48-26
-شیخی،حجت و رضایی، محمد رضا،1396، ارزیابی کیفیت محیطی فضاهای شهری پیاده مدار و پاسخ دهی اجتماعی (نمونه موردی: خیابان فردوسی شهر ایلام) نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال هشتم، شماره بیست و نهم، تابستان، صفحه 98-83
-صارمی، حمید رضا، صبا، جهانگیر و کلانتری خلیل آبد، حسین،1398، امکان سنجی ارتقا پیاده مداری با رویکرد سرزندگی در فضاهای شهری مطالعه موردی طراحی خیابان امام خمینی (ره) سنندج)، مطالعات شهر ایرانیاسلامی، شماره35، دوره9، بهار، صفحه 64-47
-صدری، آرش، بانکیان تبریزی، آرزو ورفایی افشار قزلباش، شادی،1398،تاثیر پیاده راه بر افزایش تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری بجنورد (نمونه موردی: خیابان طالقانی، محدوده میدان شهید تا مخابرات)، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال نوزدهم، شماره 54،پاییز، صفحه 102-81
-صیادبیدهندی، لیلا، قلی پور، یاسر و فیضی، سلمان،1396، ارزیابی کیفیت نورپردازی پیاده روها و تأثیر آن بر امنیت ادراک شده شهروندان(مطالعه موردی؛منطقه گردشگری شورابیل)، پژوهش های جغرافیای برنامه­ریزی شهری،دوره5، شماره3،پاییز، صفحه444-425
-فیضی، سعیده، بصیری، مصطفی،1399،بررسی اهمیت نورپردازی در ارتقاء سرزندگی شبانه فضاهای شهری(نمونه موردی: محله سنتی مقصودیه تبریز)،نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال بیستم، شماره 58، پاییز، صفحه34-17
-قلی، مجتبی، مجتهد موسوی، سید جعفر،1391،ضرورت توسعه پیاده محوری درهسته مرکزی شهر اهواز، نمونه موردی خیابان طالقانی، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک،اسفند ماه، تهران، صفحه13-1
-کلانتری خلیل آباد، حسین،سلطان محمدلو، سعیده و سلطان محمدلو، نازی،1395، طراحی پیاده راه و تأثیر آن بر کیفیت زندگی در بافت تاریخی شهرها، مطالعه موردی پیاده راه تربیت تبریز،مجله مطالعات معماری ایران، شماره 9، دوره 5، بهار و تابستان،174-159
-ملکی، سعید، آروین، محمود و بذافکن، شهرام،1397، بررسی نقش الگوی حکمروایی خوب شهری در تحقق شهر تاب آور(مطالعه موردی:شهر اهواز)، فصلنامه دانش شهرسازی، دوره2، شماره 4، صفحه18-1
-نجارزاده،محسن،کرکه آبادی،زینب و کامیابی، سعید،1397،الگوی ساماندهی پیاده راه های شهری برای حکمروایی خوب شهری (نمونه موردی منطقه 12 شهر تهران)، فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای) سال هشتم، شماره 3، تابستان، صفحات 78-63
 
-Boomsma, C., Steg, L., 2014, the Effect of Information and Values on Acceptability of Rreduced Street Lighting. Journal of Environmental Psychology, 39, 22–31
-Carmona، M; Health T; oc، and Tiesdell S. (2003). Public places urban spaces. New York:Architectural press
-D.C.: Island Press.Nosal, Bob. (2009), “Creating Walkableand Transit-Supportive Communities in Halton”Region Health Department of Halton University.
-Frank, L.D., Sallis, J.F., Saelens, B.E., Leary, L., Cain, K., Conway, T.L., Hess, P.M., (2010). The development of a walkability index: application to the neighborhood quality of life study. Br. J. Sports Med. 44 (13), 924-933
-Gehl, J. (2010). Cities for People. Washington.
-Gemzoe, Lars and Gehl, Jan. (2006) The Copenhagen experience what the pedestrian wants, Ekim Tan Delft University of Technology photos.
-Haans, A., and de Kort, Y. A. (2012), Light distribution in dynamic street lighting: Two experimental studies on its effects on perceived safety, prospect, concealment, and escape, Journal of Environmental Psychology, Vol. 32, No. 4: 342-352
-Kim, D., Park, S., 2017, Improving Community Street Lighting Using CPTED: A Case Study of three Communities in Korea. Sustainable Cities and Society, 28, 233-241
-King, K, (2013). Neighborhood walkable urban form and C-reactive protein. Preventive
Medicine, 57(6), 850-854.
-Mateo-Babiano, I. 2003. Pedestrian Space Management as a Strategy in Achieving Sustainable Mobility, From website: http://www.oikos-international.org/ fileadmin/oikos- international/international/Summer_ Academies__old_ones_/edition_2003/Papers/paper_ babiano.pdf
-Murray, A.T., Feng, X., 2016, Public street lighting service standard assessment and achievement, Socio-Economic Planning Sciences, 53, 14-22.
-Peña-Garcíaa,A. b, A. Hurtadob, C, M.C (2015), Aguilar-Luzónd. Impact of public lighting on pedestrians‘ perception of safety and well-being. Safety Science.Volume 78, Pages 142– 148
-San Diego Regional Planning Agency. 2002. Planning and Designing for Pedestrians, from website: www. sandag.org
-Van Osch, T. H. J.(2010), Intelligent Dynamic Road Lighting and Perceived Personal Safety of Pedestrians, Master, Eindhoven University of Technology, Eindhoven, (0640876)