راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار روستایی با در نظر گرفتن روابط شهری و روستایی در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران،

چکیده

چکیده
در دنیای امروز کارکردهای روستاها و شهرها تا حدود زیادی با هم اشتراک دارد و روابط عمیقی بین شهرها و روستاها برقرار است. خوزستان از جمله استان‌هایی است که روستانشینان در آن نقش عمده‏ای در تولیدات کشاورزی و دامی در کشور دارند و توسعه روستایی و ماندگار کردن جمعیت در روستا باعث حرکت به سمت توسعه‌ی پایدار می‌گردد. نتایج این پژوهش نشان داد که تامین آب آشامیدنی بهداشتی و سایر نیازهای بهداشتی مردم و توجه ویژه به نیازهای مردم، ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری در مشاغل روستایی و برنامه‏ریزی در جهت توسعه‌ی کشاورزی، باغداری، دامداری، قالی‏بافی، کارآفرینی و صنایع دستی، به‏عنوان عمده‌ترین فعالیت روستائیان، همراه با در نظر گرفتن روابط روستایی و شهری در روستاهای استان خوزستان می‏تواند مسیر را برای قرار گرفتن در محور توسعه‏ی پایدار هموار نماید.

در دنیای امروز کارکردهای روستاها و شهرها تا حدود زیادی با هم اشتراک دارد و روابط عمیقی بین شهرها و روستاها برقرار است. خوزستان از جمله استان‌هایی است که روستانشینان در آن نقش عمده‏ای در تولیدات کشاورزی و دامی در کشور دارند و توسعه روستایی و ماندگار کردن جمعیت در روستا باعث حرکت به سمت توسعه‌ی پایدار می‌گردد. نتایج این پژوهش نشان داد که تامین آب آشامیدنی بهداشتی و سایر نیازهای بهداشتی مردم و توجه ویژه به نیازهای مردم، ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری در مشاغل روستایی و برنامه‏ریزی در جهت توسعه‌ی کشاورزی، باغداری، دامداری، قالی‏بافی، کارآفرینی و صنایع دستی، به‏عنوان عمده‌ترین فعالیت روستائیان، همراه با در نظر گرفتن روابط روستایی و شهری در روستاهای استان خوزستان می‏تواند مسیر را برای قرار گرفتن در محور توسعه‏ی پایدار هموار نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for achieving sustainable rural development by considering urban and rural relations in Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • Nasser Alvani 1
  • Moslem Savari 2
1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
2 Assistant Professor, Agricultural Extension and Education Department, Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Mulathani, Iran.
چکیده [English]

Abstract
In today's world, the functions of villages and cities are largely shared and there are deep relationships between cities and villages. Khuzestan is one of the provinces in which villagers play a major role in agricultural and livestock production in the country, and rural development and sustainable population in the village will lead to sustainable development
In today's world, the functions of villages and cities are largely shared and there are deep relationships between cities and villages. Khuzestan is one of the provinces in which villagers play a major role in agricultural and livestock production in the country, and rural development and sustainable population in the village will lead to sustainable development.
The results of this study showed that the supply of sanitary drinking water and other health needs of the people
and special attention to the needs of the people, creating security for investment in rural businesses and planning for the development of agriculture, horticulture, animal husbandry, carpet weaving, Entrepreneurship and handicrafts, as the main activity of the villagers, along with considering rural and urban relations in the villages of Khuzestan province can pave the way for being in the axis of sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Rural Development
  • Sustainable Development
  • Urban and Rural Relations
  • Khuzestan Province
- بزی، خ. کیانی، ا.حنیفی اصل، ی. راضی، ا. (1389). تحلیل تفاوت‏های مکانی سرمایه اجتماعی در مناطق شهری و روستایی مرزی کشور (مقایسه تطبیقی مراکز شهری و روستایی شهرستان ارومیه). مجله جامعه شناسی ایران، 11(2)، 102-74.
- جهان الدینی، عباس. سلیمانی، حسین. غفاری، رامین. (1401). تبیین الگوی مدیریت راهبردی در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان سیریک. جغرافیا و مطالعات محیطی، 11 (41): 68-55.
- خدامرادپور، محمد. زنگنه، مریم. (1398). بررسی مؤلفه‌های توسعه پایدار روستایی: چالش‌ها و راهکارها. جغرافیا و روابط انسانی، 2 (2): 186-199.
- دارابی، سعداله. ترابی، فاطمه. (1396). بررسی و مقایسه روند سال‌خوردگی جمعیت در کشورهای آسیایی و اروپایی طی سال‏های ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۵. مجله سالمندی ایران، 1(12): 43-30.  
- رکن الدین افتخاری، ع. و آقایاری هیر، م. (1386). سطح بندی پایداری توسعه روستایی, مطالعه موردی بخش هیر. پژوهش‏های جغرافیایی، 39(61)، 44-31.
- زبردست، علیرضا، درسخوان، رسول. (1400). تبیین مولفه‏های دستیابی به توسعه پایدار محیطی در ساختار مدیریت شهری کلانشهر تبریز. پایداری، توسعه و محیط زیست، 2 (3): 40-21.
- سجاسی قیداری، حمدالله. محمودی، حمیده. هوایی، حوره. (1397). تحلیل فضایی رضایتمندی روستاییان از کیفیت خدمات آبرسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی مطالعه موردی: دهستان فضل شهرستان نیشابور. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی)، 18(49 )، 220-199.
- طهماسبی، مریم. رضائی مقدم، کورش. (1389). ناپایداری اکوتوریسم روستایی در استان خوزستان. انسان و محیط زیست، 5 (4): 3-15.
قاسمی، سید هاشم. (1400). ضرورت شناسایی چالش های بافت فرسوده روستایی در راستای رسیدن به اهداف توسعه پایدار. مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 4، شماره 3، صص 348-331.
- میرزا امینی، محمدرضا. (۱۳۸۳). راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی روستایی به سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان.

- Baffoe, G., Zhou, X., Moinuddin, M., Somanje, A. N., Kuriyama, A., Mohan, G., ... & Takeuchi, K. (2021). Urban–rural linkages: effective solutions for achieving sustainable development in Ghana from an SDG interlinkage perspective. Sustainability Science16(4), 1341-1362.

- Christiaensen, L., & Todo, Y. (2014). Poverty reduction during the rural–urban transformation–the role of the missing middle. World Development63, 43-58.
- Domínguez, I., Oviedo-Ocaña, E. R., Hurtado, K., Barón, A., & Hall, R. P. (2019). Assessing sustainability in rural water supply systems in developing countries using a novel tool based on multi-criteria analysis. Sustainability11(19), 5363.
- Fardpour, M. (2020). Rural Development and Rural Entrepreneurship, Fifth National Conference on the Role of Management in Vision 1404, Rasht, https://civilica.com/doc/1152426
- Fastenrath, S., & Braun, B. (2018). Lost in transition? Directions for an economic geography of urban sustainability transitions. Sustainability10(7), 2434.
- Gomes, E. (2020). Sustainable population growth in low-density areas in a new technological era: Prospective thinking on how to support planning policies using complex spatial models. Land9(7), 221.
- Hernando, F. M. (2019). El espacio rural de España: evolución, delimitación y clasificación. Cuadernos Geográficos58(3), 19-56.
- Hussein, K., & Suttie, D. (2016). IFAD RESEARCH SERIES 5-Rural-urban linkages and food systems in sub-Saharan Africa: the rural dimension. IFAD Research series.
- Kativhu, T., Mazvimavi, D., Tevera, D., & Nhapi, I. (2017). Factors influencing sustainability of communally-managed water facilities in rural areas of Zimbabwe. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C100, 247-257.
- Lasanta, T., Arnáez, J., Pascual, N., Ruiz-Flaño, P., Errea, M. P., & Lana-Renault, N. (2017). Space–time process and drivers of land abandonment in Europe. Catena149, 810-823.
- Li, T., Feng, C., Xi, H., & Guo, Y. (2022). Peer Effects in Housing Size in Rural China. Land11(2), 172.
- Lin, J., Lei, J., Yang, Z., & Li, J. (2019). Differentiation of rural development driven by natural environment and urbanization: A case study of kashgar region, Northwest China. Sustainability11(23), 6859.
- Liu, C. C., Lee, C. T., Guo, Y. F., Chiu, K. N., & Wang, T. Y. (2022). The Study of Sustainable Rural Development in Taiwan—A Perspective of Causality Relationship. Agriculture12(2), 252.
- Masot, A. N., & Gascón, J. L. G. (2021). Sustainable Rural Development: Strategies, Good Practices and Opportunities. Land10(4), 366.
- Sitarz, D. (1993). Agenda 21: The earth summit strategy to save our planet.
- Sowels, N. (2019). Changes in Official Poverty and Inequality Rates in the Anglophone World in the Age of Neoliberalism. Angles. New Perspectives on the Anglophone World, (8).
- Tasaki, T., & KAMEYANA, Y. (2015). Sustainability indicators: are we measuring what we ought to measure. Global Environmental Research19, 147-154.
- Varga, D., Vila Subirós, J., Barriocanal, C., & Pujantell, J. (2018). Landscape transformation under global environmental change in Mediterranean mountains: Agrarian lands as a guarantee for maintaining their multifunctionality. Forests9(1), 27.
- Viñas, C. D. (2019). Depopulation processes in European rural areas: a case study of Cantabria (Spain). European Countryside11(3), 341-369.
- West, S., Haider, L. J., Stålhammar, S., & Woroniecki, S. (2020). A relational turn for sustainability science? Relational thinking, leverage points and transformations. Ecosystems and People16(1), 304-325.