عوامل موثر بر رضایت شغلی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانش آموخته ی دکترای آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

با عنایت به اینکه اثربخشی هر سازمان و تحقّق اهداف آن به عملکرد کارکنان و رضایت شغلی آن‌ها مربوط می‌شود، لذا این مقاله که به روش تحلیلی- مروری و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و سایت‌های اینترنتی تدوین شده تلاش دارد عوامل موثر بر رضایت شغلی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان را مورد تحلیل قرار داده و راهکارهای لازم را ارائه نماید. رضایت شغلی در بسیاری از عوامل بهره‌وری سازمانی نقش تعیین‌کننده دارا بوده و بهبود عملکرد در رفتار مدنی سازمانی، تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی و سلامت روانی کارکنان و کاهش رفتارهایی همچون غیبت از شغل، ترک خدمت و بسیاری از رفتارهای دیگر، ازجمله پیامدهای ایجاد احساس رضایت شغلی در کارکنان سازمان‌هاست. این پیامدهای ارزشمند باید انگیزه‌ای قوی برای توجه جدی مدیران سازمان‌ها به موضوع رضایت شغلی کارکنان و انجام اقدام‌هایی در راستای ایجاد آن باشد. اولین اقدام در این مورد، مستلزم شناسایی ابعاد و وجوه رضایت شغلی و ماهیت آن‌هاست که باید از طریق تحقیقات و بررسی‌ها حاصل شود. این شناخت زمینه را برای کشف علل رضایت شغلی فراهم می‌سازد. با کشف علل تأثیرگذار در رضایت شغلی و اعمال مداخله‌هایی برای بهبود این علل در ابعاد گوناگون رضایت شغلی افزایش حاصل می‌شود که به سطوح بالاتری از پیامدهای مثبت و سطوح پایین‌تری از پیامدهای منفی خواهد انجامید. بدین منظور هدف تحقیق حاضر در راستای دستیابی به این مهم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the job satisfaction of Khuzestan Province Agricultural Jihad Organization experts

نویسندگان [English]

 • bahman khosravipour 1
 • soheila pourjavid 2
 • Hasanali kourehpaz 3
1 agricultural university
2 PhD student in agricultural education of Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Senior expert in agricultural mechanization, Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Given that the effectiveness of any organization and the achievement of its goals are related to the performance of employees and their job satisfaction, Therefore, this article, compiled in an analytical-review method and using library resources and internet sites, tries to analyze the factors affecting the job satisfaction of the experts of the Agricultural Jihad Organization of Khuzestan province and provide the necessary solutions. Job satisfaction has a decisive role in many factors of organizational productivity, and improving performance in organizational civic behavior, organizational commitment, job attachment and mental health of employees and reducing behaviors such as absenteeism, leaving the service and many other behaviors, including the consequences of creating a sense of satisfaction It is a job in the employees of organizations. These valuable consequences should be a strong motivation for managers of organizations to pay serious attention to the issue of job satisfaction of employees and take measures to create it. The first step in this case requires identifying the dimensions and aspects of job satisfaction and their nature, which should be achieved through research and surveys. This knowledge provides the basis for discovering the causes of job satisfaction. By discovering the factors influencing job satisfaction and applying interventions to improve these causes in various dimensions, job satisfaction will increase, which will lead to higher levels of positive outcomes and lower levels of negative outcomes. For this purpose, the aim of this research is to achieve this goal.

کلیدواژه‌ها [English]

 • job satisfaction
 • agricultural jihad organization
 • productivity
 • efficiency
 • effectiveness
 • افراسیابی، ح. (1395). مطالعه تعیین‌کننده‌های سازمانی و فرا سازمانی رضایت شغلی کارکنان یک شرکت خدماتی، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، سال 27، شماره 2، پیاپی 62، تابستان 1395، صص 140-127
 • آزادی، ر. و عیدی، ح. (1394). اثرات رضایت شغلی و سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجیگری تعهد سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان وزارت ورزش و جوانان)، فصلنامه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 2، شماره 8، زمستان 1394، صص 24-11
 • ایزدی نجف آبادی، س. و ایزدی نجف آبادی، ع. (1394). رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن در سازمان جهاد کشاورزی اصفهان، کنفرانس یین­المللی پژوهش­های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، صص 16-2.
 • بهادری خسروشاهی، ج.، هاشمی نصرت آبادی، ت. و بهرامی، م. (1392). رابطه سرمایه روان‌شناختی و ویژگی‌های شخصیتی با رضایت شغلی در کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر تبریز، دوماهنامه پژوهش پژوهنده، جلد 17، دوره 6، بهمن و اسفند 1391، صص 319-313
 • پیش یار، ف.؛ قایمی، ف. و کیخا، ا. (1399). تبیین رابطه بین ویژگی‌های شغل و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس. جغرافیا و روابط انسانی، دوره 3، شماره 1، پیاپی 9، صص 131-113.
 • حسین زاده، ا. ع. و حقیریان، ن.(1398). فرا تحلیل مطالعات انجام‌شده در رضایت شغلی کارکنان دانشگاه، مجله توانمندسازی سرمایه انسانی، دوره 2، شماره3، پاییز 1398، صص 173-163
 • درویش، ح. (1386). بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان (رویکردی تحلیلی- پژوهشی). نشریه فرهنگ مدیریت. سال 5. شماره 16. پاییز و زمستان 1386. صص 140-117
 • رجبی فرجاد، ح. و شجاعیان، م. (1393). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی. سال 9. شماره 33. پاییز 1393. صص 38-21
 • سبزی‌پور، ا.، رشنودی، ب.، امیری، س. و اکرم‌الهی، ع. (1393). ارتباط بین نوع توجه به درون –بیرون شخصیت با رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان. فصلنامه رویکرد جدید در مدیریت آموزشی. شماره 2، صص 194-181.
 • سعداللهی، پ. (1394). بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی(فرسودگی شغلی) بر رضایت و عملکرد شغلی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی منطقه پاوه و اورامانات. پایان نامه جهت أخذ درجه کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی.
 • عجم، ف. (1397). تأثیر عدالت سازمانی و رضایت شغلی در تعهد سازمانی جهاد کشاورزی شاهرود. پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود.
 • علی پور، ح. ر. و فرید، م.، 1391، بررسی رضایت شغلی کارکنان بانک کشاورزی لاهیجان، مطالعات کمی در مدیریت، سال 4، شماره 2.
 • غلامی، ا. (1399). تأثیر رضایت شغلی بر عملکرد سازمانی. فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی. دوره اول. فصل بهار. سال 1399. صص 89-77
 • فاتحی کورایم، م.، و محمدداودی، ا.ح. (1395). بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی شهر تهران. اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی، شرکت علمی، تحقیقاتی و مشاوره‌ای آینده‌‍ساز، تهران، بهمن 1395.
 • کیانیان، ف. و قارنه ناصر، ش. (1392). عوامل مؤثر بر رضایت شغلی سازمان‌های پروژه محور (مطالعه موردی: پژوهشگاه نیرو)، نشریه کیفیت و بهره‌وری در صنعت برق ایران، دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1392، صص 64-58
 • معمارباشی، پ. و ملک سعیدی، ح. (1399). واکاوی تأثیر ابعاد رضایت شغلی بر تعهد سازمانی؛ مورد مطالعه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه. پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 13، شماره 1، پیاپی 49، صص 40-31.
 • منصوری، م.، زارع مهرجردی، م. ر. و امامدادی طارمی،م. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی کرمان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 9، شماره 1، صص 113-103.
 • موسوی، م.، آجیلی، ع.، و محمدزاده، س. (1393). شناسایی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی، دوره 45، شماره 2، صص 341-333.
 • نامدار، م.؛ جلال کمالی، م.؛ شکوه، ز. و سلاجقه، س. (1401). تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان آموزش‌وپرورش استان فارس، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دوره 16، شماره 1، پیاپی 59، صص 26-1.
 • نصری، ر. و جمشیدی، ف. (1397). بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان ایلام، فصلنامه مهارت‌آموزی، سال 7، شماره 26، زمستان 1397، صص 68-45
 • نصیری پور، ا. ا.، دلگشایی، ب. و کلهر، ر. ا. (1392). عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان بر اساس نظریه هرزبرگ در بیمارستان‌های آموزشی شهرستان قزوین، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 7 شماره4مهر؛
 • نوروزی، ع.، حاجی میررحیمی، س. د. و بنویدی، م. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی مدرسان مراکز آموزش علمی-کاربردی کشاورزی (مورد مطالعه: استان‌های تهران و البرز). ماه‌نامه آموزش عالی. دوره جدید. سال 9. شماره 33. بهار 1395. صص 166-153
 • نیک‌پور، ا. (1397). تاثیر مدیریت استعداد بر رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی: تبیین نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان.مطالعات مدیریت بهبود و تحول، دوره 26، شماره 86، صفحات 123-97.
 • هومن، ح. ع.، (1381). تهیه و استاندار ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی. تهران. مرکز آموزش مدیریت دولتی. چاپ اول.
 • Abdulrahman Yousef, D. (2017). Organizational commitment, job satisfaction and attitudes toward organizational change: A study in the local government. International Journal of Public Administration, 40(1): 77-88.
 • Angela E.Nwaomah,(2014). effect of job satisfaction on the effectiveness of students’ records management in southsouth nigerian universities. International Journal of Liberal Arts and Social Science. ISSN: 2307-924X.
 • AlShehhi, F., AlZaabi, M. A., Sakhrieh, A., & Mosab I. T. (2021). The effect of organizational culture on the performance of UAE organizations, Cogent Business & Management, 8:1:741-753.
 • Buket,A.&Sebnem,A.( 2015). The Effects of Leader Behavior on Job Satisfaction: A Research on Technology Fast50 Turkey Companies, World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship,
 • Culibrk, C., Delic, M., Mitrovic, S., and Culibrk, D. (2018). Job satisfaction, organizational commitment and job involvement: The mediating role of job involvement. Frontiers in Psychology, 16 (9): 120-132.
 • Cortese, C. G., 2007. Job satisfaction of Italian nurses: an exploratory study, Nuising management. 15 (3).
 • Farida, I., Mulyani, S., Akbar, B., & Setyaningsih, S.D (2021). Implementation and Performance of Accounting Information Systems, Internal Control and Organizational Culture in The Quality of Financial Information. Utopía Y Praxislatinoamericana, 26(1): 221-236.
 • Kausik Chaudhuri ∗, Kevin T. Reilly 1, David A. Spencer(2014). Job satisfaction, age and tenure: A generalized dynamic random, Economics Letters 130 (2015) 13–16 effects model
 • Kreitnur, R., and Kiniki, A. (2007). Organizational behavior management (7th ed.), New York, McGraw-Hill Inc.
 • Nicholas R. Pruthi,  Allison Deal,  Joshua Langston,   Will Kirby,   Christopher Gonzalez,   Patrick McKenna,   Matthew E. Nielsen,   Angela B. Smith,  Raj S. Pruthi(2016), Urology Practice, Volume 3, Issue 3, Pages 169–174.
 • Oladele, O. I., and Mabe, L. K. (2010). Job burnout and coping strategies among extension officers in North West province, South Africa. African Journal of Agricultural Research, 5(17), 2321-2325.
 • Peyman,.A.,Jila,. Kh & Reza,.R.(2012). Study of Relationships between Working Personality Types and Employees Job Satisfaction (Case Study: Payame Noor Universities, Kermanshah), International Research Journal of Applied and Basic Sciences. Vol., 3 (8), 1610-1618.
 • Saridakis, G., Lai, Y., Muñoz Torres, R. I., and Gourlay, S. (2018). Exploring the relationship between job satisfaction and organizational commitment: An instrumental variable approach. International Journal of Human Resource Management Advanced. online publication. doi:10.1080/09585192.2017.1423100.
 • Spector, P. E., 2002. Development of the work locus of control scale. Journal of organizational psycology.