تحلیل عوامل بازدارنده و پیش برنده توسعه تعاونیهای تولید روستایی شرق کرمانشاه(سنقر، صحنه و کنگاور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده

بخش تعاونی در کنار سایر بخش‌های دولتی و خصوصی که برای رسیدن به کارایی با شکست های متعدد مواجه هستند به عنوان زیرمجموعه ی بخش سوم(اقتصاد اجتماعی) به شمار می رود. تعاونی ها با دارا بودن اصولی مانند عضویت آزاد و اختیاری، کنترل دموکراتیک، سود محدود سرمایه، مازاد درآمد و آموزش و همکاری در میان اعضای تعاونی، می توانند بستر مناسبی برای فعالیت و موفقیت افراد با سرمایه کم اما با توانایی زیاد باشند. به طور کلی، می توان گفت تعاونی ها سیاست مناسبی جهت حمایت از سرمایه های غیرمتمرکز موجود در جامعه و نیز در جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است. بنابراین این تحقیق به دنبال شناسایی عوامل بازدارنده و پیش برنده توسعه تعاونی های تولید روستایی می باشد. این مطالعه به روش توصیفی- پیمایشی با روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم طبقه در بین 226 نفر از اعضای تعاونی های تولید شهرستان های سنقر، صحنه و کنگاور انجام شد. روایی پرسشنامه با بهره گیری از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید گردید میزان آلفا برای هر یک از متغیرهای تحقیق قابل قبول بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج حاصل از مقایسه میانگین بین دیدگاه پاسخگویان نسبت به عوامل بازدارنده و پیش برنده و متغیرهایی نظیر جنسیت و سن تفاوت آماری معناداری وجود ندارد. در حالی که بین دیدگاه پاسخگویان نسبت به عوامل بازدارنده و پیش برنده و متغیر سطح تحصیلات تفاوت آماری معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از همبستگی نشان داد بین دیدگاه پاسخگویان نسبت به عوامل بازدارنده و پیش برنده و متغیرهای سابقه عضویت و تعداد دوره آموزشی رابطه آماری معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of factors preventing and promoting the development of rural production cooperatives in the east of Kermanshah (Songhor, Sahne and Kangavar)

نویسندگان [English]

 • bahman khosravipour 1
 • Azim Ajili 2
 • Parasto Kazemi 3
1 agricultural university
2 University
3 university
چکیده [English]

The cooperative sector, along with other public and private sectors that face many failures to achieve efficiency, is considered as a subset of the third sector (social economy). By having principles such as free and optional membership, democratic control, limited capital profit, excess income and training and cooperation among cooperative members, cooperatives can be a suitable platform for the activity and success of people with little capital but with great ability. In general, it can be said that cooperatives are a suitable policy to support the decentralized funds in the society and also to create employment and reduce the unemployment rate. Therefore, this research seeks to identify the factors that prevent and promote the development of rural production cooperatives. This study was carried out by a descriptive-survey method with a random sampling method according to the size of the floor among 226 members of production cooperatives in Songhor, Sahne and Kangavar cities. The validity of the questionnaire was confirmed using experts' opinions and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha test. The alpha level was acceptable for each of the research variables. Data analysis was done by SPSS software. The results of the average comparison between the respondents' views regarding the preventing and promoting factors and variables such as gender and age do not have a statistically significant difference. While there is a statistically significant difference between the views of the respondents regarding the preventing and promoting factors and the education level variable. Also, the results of the correlation showed that there is a statistically significant relationship between the views of the respondents regarding the preventing and promoting factors and the variables of membership history and the number of training courses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • تعاونی
 • کارایی
 • عوامل بازدارنده و پیش برنده توسعه تعاونی
 1. امدادی، ا. محبوبی، م.عبداله زاده، غ.(1397). آسیب شناسی تعاونی‌های توسعه روستایی در راستای تدوین راهبردهای توسعه کارآفرینی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی ، جلد پنجم، شماره اول، بهار1397.صص 76-61.
 2. امینی،ا. م. صفری شالی، ر. 1381. ارزیابی تأثیر آموزشی در موفقیت شرکت های تعاونی مرغداران. مجله ی علوم و فنون کشاورزی. جلد ششم. شماره ی دوم. تابستان1381. صص54-51.
 3. امینی، ا. م. زینل همدانی، ع. رمضانی، م. 1386. ارزیابی مهم ترین مؤلفه های درون سازمانی در موفقیت شرکت های تعاونی مرغداران تهران. مجله ی علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال دوازدهم. شماره ی چهل و سوم. 1387. صص68-62.
 4. امینی، م. 1386. راهکارهای توسعه ی کارآفرینی و اشتغالزایی روستایی. گزارش سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان. صص23-21.
 5. آجیلی، ع. منجم زاده، ز. و اشرفی، پ. 1388. بررسی مسائل و مشکلات تعاونی های زنان استان خوزستان و راه های ارتقای کمی و کیفی آن ها. نشریه ی تعاون. سال بیستم. شماره ی 208 و 209. آبان و آذر 1388. صص25-18.
 6. آقازاده، ه. 1384. آموزش و پرورش کارآفرینان، ضرورت توسعه ی تعاونی ها. مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی تعاون، اشتغال، توسعه دانشگاه یزد. صص 74-70.
 7. آل بویه، س. رضایی مقدم، ک. و برادران، م. 1387. ایجاد نوآوری در تعاونی های روستایی با تأکید بر ویژگی کارآفرینانه. اولین همایش ملی تعاون و کارآفرینی. صص52-50.
 8. بابایی فینی، ا . رجائی، ب. حضرتی،م .(1392).تحلیل راهبردهای موثر بر توسعه تعاونی‌های کشاورزی در اقتصاد روستایی (مطالعه موردی : شهرستان خدابنده) ، مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال سوم، شماره 11، بهار 1392 .صص 132-113 .
 9. بذر افشان، ج. حاتم، ش. 1389. آسیب شناسی تعاونی های تولید روستایی در ایران. مجموعه مقالات چهارمین کنگره ی بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام. صص4-1.
 10. پزشکی راد، غ. کیانی مهر، ح. 1380. نقش شرکت های تعاونی تولید روستایی در بهبود وضعیت فنی و اقتصادی گندمکاران شهرستان سبزوار. فصلنامه اقتصادی کشاورزی و توسعه. سال نهم. شماره ی 34. 1380. صص8-7.
 11. پهلوانی، م. 1387. بررسی و نظرسنجی درباره ی مشکلات و توانمندی های بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستان. فصلنامه ی علمی پژوهشی روستا و توسعه. سال یازدهم. شماره ی یکم. بهار 1387. صص85-80.
 12. ترکمان، م. افشار، م. 1389. بررسی نقاط قوت و ضعف مدیران و راه های بهبود مهارت های مدیریتی در شرکت های تعاونی فعال اشتغالزای همدان. ماهنامه ی تعاون. سال بیست و یکم. دوره ی جدید. شماره ی دوم. تابستان 1389. صص16-10.
 13. حسینی، س،م. آقاصفری، ح . کرباسی، ع.(1393).شناسایی و تدوین راهبردهای مناسب توسعه تعاونی‌های تولید کشاورزی ایران، فصلنامه تعاون و کشاورزی ، دوره سوم، شماره 10، پیاپی 10، تیرماه 1393. صص 85-65
 14. دانشور کاخکی، م. عاقل، ح. 1388. نقش مدیریت در عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی. فصلنامه ی روستا و توسعه. سال دوازدهم. شماره ی چهارم. 1388. صص25-23.
 15. رستم نژاد، غ. 1381. ماهنامه ی اجتماعی فرهنگی تعاون. شماره ی سیزدهم. صص25-19.
 16. شعبانعلی فمی، ح. چوبچیان، ش. رحیم زاده، م. و رسولی، ف. 1385. شناخت و تحلیل سازه های موفقیت شرکت های تعاونی زنان در ایران. فصلنامه ی مطالعات زنان. سال چهارم. شماره ی دوم. صص 55-50.
 17. صباغ کرمانی، م. عاقلی، ل. 1382. ضرورت ارتقای تعاونی ها و جایگاه آن در بخش سوم اقتصاد. فصلنامه ی مدرس علوم انسانی. دوره ی هشتم. شماره ی دوم. تابستان. 1382. صص145-141.
 18. فیض آبادی، ح. بصیری، ع. رجایی صدر، ز. بررسی و تحلیل ویژگی های تعاونی های برتر سال 87. ماهنامه تعاون. سال بیستم. شماره 204 و 205. 1388. صص47-44.
 19. کیانی مهر، ح. 1379. نقش شرکت های تعاونی تولید روستایی در بهبود وضعیت فنی و اقتصادی کشاورزان گندمکار شهرستان سبزوار. پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس. صص17-14.
 20. ناظمی، ش. فیاضی، م. نوری، ع. 1388. بررسی ابعاد و نتایج کمک های دولت به تعاونی های تولیدی. پژوهش نامه ی مدیریت. سال اول. شماره ی دوم. صص 140-138.
 21. وحید زاده، ع. آسیب شناسی مدیریت در مشارکت تعاونی تولید. ماهنامه ی تعاون. شماره ی 159. آذر 1383. صص 9-6.

22.Bruynis, C. GoldsLmith. Hahn,D. E. and Taylor, W.J. (2001). Critical success factors for emerging Agricultural marketing Cooperatives. Journal of Cooperatives. Vol 16.Pp:25-29.

 1. Crop, R. (2005). Cooperative Leadership. Bulletin No 9. Pp:44-46.

24.Cook, M.(1997). Organizational structure and globalization: the case of user oriented firms. Pp: 68-72.

25.. Dorkovice, S. 2002. Agricultural and rural cooperative viability: a management strategy based on cooperative principles and values. Pp:21-24.

26.Guinnan, T. 2002. Regional organization in the German cooperative banking system in the late 19 the century, department of economics university. Pp:13-15.

 1. Henhan,B. ANDERSON, A. 2001.considering cooperation: aguide for new cooperative development. Department of applied economics and management college of agriculture and life science. Pp: 36-39.
 2. Millington, brian and et al, (2000), principled management: co-operative principles to better business co-ops research unit, open university.

29.Reynolds, A.(2006). Hugh Jeffers, An assessment of Ioan regolations for rural housing cooperatives, UWCC staff paper. Pp:31-32.

 1. Shaver, Kelly G. & Linda R. Scott(1991), Person, Process, Choice: The Psychocology of Now Vonturc Crcation, Entroproncurship Theory and Practice.

31.Zhang, . 2007. Social capital accumulation, business governance, and enterprise performance: a structural-eqation-model approach, Hong Kong University of Science and Technology. Pp: 25-26.

 1. Wang, X., Sun, L., & Zhang, Y. (2012). The Empirical Study on Operating Efficiency of Agricultural Cooperatives in Langao. International Journal of Business and Management,vol 7, NO.17.