بررسی اثرات اخلاق شهروندی بر مشارکت اجتماعی در زیباسازی مناظر شهری (مطالعه‌موردی: شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور تهران

3 کارشناسی ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی- دانشگاه گلستان

چکیده

ایجاد احجام هنری و طرح های گرافیکی در فضا های شهری نقش بی بدیلی در ارتقای کیفیت محیط زیست شهری داشته که اگر این امر با مشارکت شهروندان همراه باشد ، میتواند سطح بالایی از رضایت مندی شهروندان را از زندگی به همراه داشته باشد این در حالی است که در این زمینه بایست اصول و مولفه های اخلاق شهروندی را نیز رعایت کرد تا مردم و مسئولان شهری بتوانند با انجام نقش و فعالیت های خود به صورت همسو و بدون هر گونه تنش مجموعه شهر را به سمت و سوی پایداری سوق دهند. در این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی و باتکیه بر منابع کتابخانه ای و روش های میدانی صورت گرفته است ، هدف ارزیابی و تحلیل نقش اخلاق شهروندان بر مشارکت اجتماعی شهروندان در زیباسازی مناظر شهری در شهر ایلام می‌باشد در این پژوهش جامعه مورد مطالعه ساکنان شهر ایلام می‌باشند که با استفاده از روش کوکران تعداد 267 نفر از شهروندان و 70 نفر از مدیران شهری انتخاب و پرسشنامه به‌صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع شده است. نتایج به دست آمده از آزمون ناپارامتریک Chi-Square نشان دهنده ارتباط معنادار در سطح 99 درصد می‌باشد که مشارکت شهرومدان در زیباسازی مناظر شهری در سطح متوسط می‌باشد. همچنین از آزمونWhitney Mann جهت مقایسه دیدگاه شهروندان و مدیران شهری در زمینه میزان تکالیف شهروندان استفاده شده است که نتایج در سطح معناداری در سطح 99 درصد نشان دهنده تفاوت بین دیدگاه شهروندان و مدیران شهری می‌باشد. همین نتیجه آزمون پیرسون نشان داد که رابطه معنی‌داری اخلاق شهروندی بر مشارکت اجتماعی شهروندان ایلام در زیباسازی مناظر شهری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Citizenship Ethics on Social Participation in Beautifying Urban Landscapes (Case Study: Ilam City)

نویسندگان [English]

 • Sara Behvandi 1
 • Azam Moradi 2
 • mehdi khodadad 3
1 PhD in geography and urban planning, Semnan Islamic Azad University
2 PhD student of geography and urban planning, Payam Noor University, Tehran
3 دانشگاه گلستان
چکیده [English]

Creating artistic volumes and graphic designs in urban spaces has played an irreplaceable role in improving the quality of the urban environment, which, if accompanied by citizen participation, can lead to a high level of citizen satisfaction with life. In this regard, the principles and components of citizenship ethics should be observed so that people and city officials can perform their roles and activities in a coordinated manner and without any tension to lead the city towards sustainability. In this research, which has been done in a descriptive-analytical manner and relying on library resources and field methods, the aim is to evaluate and analyze the role of citizens 'ethics on citizens' social participation in beautifying urban landscapes in Ilam. The residents of Ilam are 267 citizens and 70 city managers selected using the Cochran method and the questionnaire was randomly distributed among them. The results obtained from the non-parametric Chi-Square test show a significant correlation at the level of 99% that the participation of citizens in beautifying urban landscapes is at a moderate level. The Whitney Mann test was also used to compare the views of citizens and city managers on the extent of citizens' duties. The results show a significant difference at the level of 99% between the views of citizens and city managers. The same result of Pearson test showed that there is a significant relationship between civic ethics and social participation of Ilam citizens in beautifying urban landscapes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Citizenship ethics
 • social participation
 • beautification of urban landscape
 • Ilam
 • احمدی، محمد، پوراحمد، احمد، حاتمی نژاد، حسین (1393)، بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از سازمان زیباسازی و عوامل موثر بر آن برای بهبود منظر شهری، منطقه 6 کلانشهر تهران، مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال چهارم، شماره دوازدهم.
 • آروین، بهاره و قماشلویان، مسلم (1397)، بررسی راهبردهای ارتقاء اخلاق شهروندی در شهر تهران، فصلنامه راهبرد فرهنگی- اجتماعی،سال 7، شماره 29،زمستان، ص 171-172.
 • بل ، سایمون. 1332 . منظر: الگو، ادراک و فرایند. ترجمه بهناز امی زاده. چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 • بهزادفر، مصطفی، ایلکا، شاهین، ایلکا، شهاب (1391)، رویکردی تحلیلی بر تبارشناسی زیبایی شناسی شهری در تعامل با ساختار مدیریتی شهر؛ بررسی و پیمایش جهانی با ارائه راهکارهای راهبردی و اجرایی، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 30.
 • پوراحمد، احمد، حاتمی نژاد، حسین، احمدی، محمد (1393)، سنجش میزان مشارکت شهروندان در زیباسازی شهری، پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری، دوره 2، شماره 3.
 • جهانشاهی، محمد، زیباسازی خلاقیت در شهرسازی، قابل دسترسی از طریق سایت http://articlepersian.persianblog.ir
 • دانش، جابر، زیباسازی شهری، ضرورت توسعه همگون شهر، قابل دسترسی از طریق سایت: http://www.memarnet.com/node/409
 • دلاور ، علی (1399) روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ، چاپ پهارم ، نشر ویرایش
 • رجبی، آزیتا (1390)، شیوه­های مشارکت شهروندی در فرایندهای توسعه شهری، فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط، شماره 18.
 • رحمانی­تیرکلایی، حسین (1396)، تبیین نقش اخلاق شهروندی در توسعه پایدار کلان‌شهر تهران، فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی،دوره 9، شماره 36، پاییز، ص 273.
 • سلسله، علی، سلسله، محسن (1388)، بررسی تأثیر عامل هویت ایرانی اسلامی بر زیبایی شهر، نشریه آرمانشهر، شماره 2، تابستان.
 • الشوکی، سید یحیی (1383)، بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی، مشارکت اجتماعی شهروندان در اداره امور شهر، مطالعه موردی، منطقه 6 شهر تهران، پایان­­نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
 • عبداله­پور، جمال، مختارپور، حسن، مختارپور، رجبعلی (1392)، مشارکت­پذیری شهروندان تهرانی در حوزه وظایف شهرداری منطقه 4 شهرداری تهران، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 31، تابستان.
 • فتحی، سروش (1395)، تحلیل جامعه شناختی رعایت اخلاق شهروندی در فضای شهری (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری،دوره 6، شماره 18، صص 144-115.
 • کریر، راب (1375)، فضای شهری، ترجمه خسرو هاشمی نژاد، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • مرتضوی، سید حمزه، موانع موثر بر زیباسازی شهری، قابل دسترسی از طریق سایت: http://mohammadshatian.blogfa.com
 • موره، ژان پیر و دیگران، فضاهای شهری: طراحی، اجرا، مدیریت. ترجمه حسین رضایی، میرمعزالدین مجایی و محسن رسولی، چاپ اول، انتشارات مونیتور، 1373.
 • میرشکار، علی (1389)، شناسایی عوامل موثر در راستای افزایش مشارکت شهروندان در حفظ محیط زیست شهری تهران، مطالعه موردی منطقه 21 تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، رشته مدیریت.
 • نعمت اللهی بناب، سیمین دخت (1400)، رابطه اخلاق شهروندی ، مشارکت اجتماعی و اعتماد در بین شهروندان تبریز، مجله مطالعات جامعه شناسی،دانشگاه آزاد تبریز.
 • وکیل­ها،سمیرا؛ موسوی، سید یعقوب و ترکمان، فرح (1397)، تأثیر ارزش­های فرهنگی بر تعهد به اخلاق شهروندی در خانواده­های ساکن در شهر تهران، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران، سال 15،شماره 56، ص 46.
 • Janoski, T. Citizenship and civil society, Cambridge University press. Cambridge. 1998.