ارایه راهکارهای طراحی مسکن در بافت فرسوده شهری با رویکرد تاب آوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری پیام نور رضوانشهر صدوق یزد.

چکیده

بافت های فرسوده شهر نیز که دارای فرسودگی کالبدی، کارکردی و عملکردی می باشند در مقابله و مواجهه با بحران های ذکرشده دارای آسیب پذیری بالا و تاب آوری پایین هستند لذا لزوم مداخله در این بافت ها در جهت ایجاد تعادل، هماهنگی میان بنیان های زندگی اجتماعی، اقتصادی و بهبود کالبد شهری بیش ازپیش حائز اهمیت می باشد. روش تحقیق این پژوهش، کیفی و با رویکرد تحلیل محتوا است. ابتدا با مراجعه به منابع معتبر و گردآوری مطالب و همچنین با بررسی نمونه های موردی در جهت تدقیق داده ها، اطلاعات، شامل معیارهای تاب آوری و شاخص های بافت فرسوده شهری به عنوان دو قطب اصلی این پژوهش ارایه شده است. هدف از تحقیق شناسایی شاخصها و عوامل مؤثر بر ابعاد تاب آوری در بافت های فرسوده شهری و ارائه راهکاری طراحی مسکن با رویکرد تاب آوری می باشد. نتایج تحقیق با توجه به مطالعات مروری نشان میدهد که ابعاد تاب آوری در بافتهای فرسوده شهری از نظر بعد کالبدی-محیطی، بعد اجتماعی، بعد سازمانی-نهادی و بعد اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرارندارند ویافته های تحقیق منجربه ارایه راهکارهای طراحی در این گونه بافت ها گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing housing design solutions in dilapidated urban context with a resilience approach

نویسنده [English]

 • omid omara
کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری پیام نور رضوانشهر صدوق یزد.
چکیده [English]

The worn-out tissues of the city, which have physical, functional and functional wear and tear, have high vulnerability and low resilience in dealing with the mentioned crises, so it is necessary to intervene in these tissues in order to create balance and harmony between the foundations of social life. , The economy and the improvement of the urban body are even more important. The research method of this research is qualitative and with a content analysis approach. First, by referring to reliable sources and collecting materials and also by examining case samples in order to verify the data, information including resilience criteria and indicators of urban worn-out texture are presented as the two main poles of this research. The purpose of this study is to identify the indicators and factors affecting the dimensions of resilience in urban worn-out structures and to provide a housing design solution with a resilience approach. The results of research according to review studies show that the dimensions of resilience in urban worn-out textures in terms of physical-environmental dimension, social dimension, organizational-institutional dimension and economic dimension are not in a favorable position. Took.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Housing design
 • urban texture
 • worn texture
 • resilience
 1. اسدی عزیزآبادی، مهسا؛ زیاری، کرامت الله؛ وطن خواهی، محسن. (1397). سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری بافت‌های فرسوده شهری در برابر مخاطرات محیطی ( نمونه موردی : بافت فرسوده کلان شهر کرج ). برنامه ریزی شهری. دوره 9، شماره 35، زمستان 1397، صص111-121
 2. بساک، سعید(1399)،سنجش تاب آوری اجتماعی و اقتصادی روستاهای در معرض خطر وقوع زلزله (مطالعه موردی: روستاهای دهستان انجیرلو شهرستان بیله سوار)، جغرافیا و روابط انسانی،دوره 3،شماره1.
 3. پوراحمد، احمد ،زیاری، کرامت الله، ابدالی، یعقوب و صادقی علیرضا. (1398). تحلیل معیارهای تاب آوری در بافت فرسوده شهری در برابر زلزله با تاکید بر تاب آوری کالبدی (مورد: منطقه ۱۰ شهرداری تهران. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، پیاپی ۳۶ (بهار ۱۳۹8). صص؛ 1-21.
 4. پوراحمد احمد, زیاری کرامت اله, صادقی علیرضا (1397)،تحلیل فضایی مولفه های تاب آوری کالبدی بافت های فرسوده شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: منطقه 10 شهرداری تهران)، نشریه برنامه ریزی فضایی، دوره  8 , شماره  1 (پیاپی 28) .صفحه 111 - 130 .
 5. حبیبــی،محســن، ملیحــه مقصــودی (1390)،مرمت شهری، دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات، تهران. سازمان نوسازی و بهسازی، ،1385
 6. حسن زاده توکلی، سمیه، زندمقدم، محمدرضا و کرکه آبادی، زینب. (1398). ارزیابی میزان تاب‌آوری بافت‌های فرسوده در مقابل مخاطرات طبیعی مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر سمنان. شهرپایدار، دوره 2، شماره 4، زمستان 1398، صص 83-99.
 7. حیدری سورشجانی،ر سول ، غلامی ،یونس ، سلیمی، زهرا(1397)، سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی بافت های شهری در برابر زلزله (نمونه موردی: محلات بافت فرسوده شهر بوشهر)،نشریه جغرافیا ومخاطرات محیطی، دوره 6، شماره 4 ،ص،63-80
 8. شفایی، سپیده و مهندسان مشاور شاران(1384)،راهنمــای شناســایی و مداخلــه در بافت هــای فرسوده، شرکت ایده پردازان فن وهنر.
 9. دویران، اسماعیل؛ مشکینی ، ابوالفضل؛ غلامرضا، کاظمیان؛ علی آبادی، زینب. (1391). بررسی مداخلیه در ساماندهی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ترکیبی، نمونه موردی: محله زینبه زنجان . مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، 2 (7).
 10. رفیعیان، مجتبی؛ رضایی، محمدرضا؛ عسگری, علی؛ پرهیزکار، اکبر؛ شایان، سیاوش. (1390). تبیین مفهومی تاب آوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع محور. برنامه ریزی و آمایش سرزمین، 15 (4). 19-41.
 11. محمدی، جمال؛ شفقی ، سیروس؛ نوری، محمد (1393). ساختار فضای -کالبدی بافت فرسوده شهری با رویکرد نوسازی و بهسازی (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر دوگنبدان)، مجله علمی -پژوهشی برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 4 (2).
 12. Agudelo, V. Claudia, M. (2012). "Harvesting urban resources towards more resilient cities. In: Resources". Conservation and Recycling. 64. Pp. 3-12.
 13. Ayling, J. (2009). Criminal organizations and resilience. International Journal of Law, Crime and Justice, 37:182-196
 14. Bergstrøm J, Dekker S. The 2010s and onwards resilience engineering. In: Dekker S, editor. editor Foundations of safety science: a century of understanding accidents and disasters. Boca Raton: CRC Press; 2019
 15. Burton, C.G. (2107). A Validation of Metrics for Community Resilience to Natural Hazards and Disasters Using the Recovery from Hurricane Katrina as a Case Study. Annals of the Association of American Geographers, 010(0): 91– .99
 16. Drobniak, A. (2012). The Urban Resilience -Economic Perspective. Journal of Economics & Management / University of Economics in Katowice. 10: 5-20.
 17. Davoudi, S. (2012). Resilience: A Bridging Concept or a Dead End? Planning Theory and Practice, 01: 299–.111
 18. Folke, C., S.R. Carpenter, B.H. Walker, M. Scheffer, F.S. Chapin III, and J. Rockström. (2013). Resilience Thinking: Integrating Resilience, Adaptability and Transformability. Ecology and Society 15(4): 20.
 19. Khayami & S. Fakhri, (2019). Urban Form Resilience in Physical-Social Regeneration Approach, Int. J. Urabn Manage Energy Sustainability, 2(1): 39-45 spring 2019 DOI: 10.22034/ijumes.2019.4.10.037.
 20. Garschagen, M. (2017). Resilience and organizational institutionalism from a cross-cultural perspective: an exploration based on urban climate change adaptation in Vietnam, Nat. Hazards, 67: 25-46. DOI: 10, 1007/s11069-011-9753-4.
 21. Hamilton, W. A. H. (2009). “Resilience and the city: The water sector”. Proceedings of the Institution of Civil Engineers Urban Design and Planning, 162(DP3), 109–121.
 22. Kammouh, O.; Noori, A.Z.; Taurino, V.; Mahin, S.A.; Cimellaro, G.P. Deterministic and fuzzy-based methods to evaluate community resilience. Earthq. Eng. Eng. Vib. Engl. Vers. 2018, 17, 261–275
 23. Kirbyshire, A. Wilkinson, E. Le Masson, V. Batra, P. (2017). Mass displacement and the challenge for urban resilience. Working and discussion papers. Overseas Development Institute..
 24. Kärrholm, M. Nylund, K. Fuente, P. (2014). Spatial resilience and urban planning: Addressing the interdependence of urban retail areas, Cities, London, England, 36:121-130.
 25. Lucini, B. (2013). Social capital and sociological resilience in megacities context,Catholic University of Sacred Heart, Milan, Italy. International Journal of DisasterResilience in the Built Environment, 4(1), 58-71.
 26. Leichenko,R. (2011). Climate Change and Urban Resilience. Current Opinion in Environmental Sustainability. 3(3): 164-168.
 27. Lu Peiwen Stead, Dominic (2013), Understanding the notion of resilience in spatial planning; A case study of Rotterdam, The Netherlands, CITES, pp.200-212.
 28. Meerow, Sara, Joshua P.Newell, Melissa Stults. (2016). Defining urban resilience: A review. Landscape and Urban Planning, Volume 147, March 2016, Pages 38-49.
 29. Macrae C, Wiig S.(2019). Resilience: from practice to theory and Back again. In: Wiig S, Fahlbruch B, editors. editors Exploring resilience a scientific journey from practice to theory. Cham: Springer Open; 2019. p. 121–8.
 30. McAreavey, R. (2012).” Resistance or resilience? Tracking the pathway of recent arrivals to a ‘new’ rural destination”. Sociologia Ruralis, 52, 488 –507.
 31. Meerow, S., & Newell, J. P. (2015). “Resilience and complexity: A bibliometric review and prospects for industrial ecology”. Journal ofIndustrial Ecology, 19(2), 236–251.
 32. McPhearson, T., Andersson, E., Elmqvist, T., & Frantzeskaki, N. J. E. S. (2015). Resilience of and through urban ecosystem services. 12, 152-156 .
 33. Meerow, S., & Newell, J. P. J. U. G. (2019). Urban resilience for whom, what, when, where, and why? , 40(3), 309-329
 34. Mitchell, T.(2003). An Operational Framework for Mainstreaming Disaster Risk Reduction.Benfield Hazard Research Center.
 35. Marius, K. Venkatasubramanian. G. (2017). Exploring Urban Economic Resilience: The Case of a Leather Industrial Cluster in Tamil Nadu. USR 3330“Savoirs et Mondes Indiens” Working Papers Series -9; SUBURBIN Papers Series -3. 29pages.
 36. McManus, S., Seville, E. Vargo, J., Brunsdon, D. (2008). FacilitatedProcess for Improving Organizational Resilience.Natural Hazards Review, 9(2): 81-90.
 37. Nop Sothun and Thornton Alec, (2019). Urban resilience building in modern development: a case of Phnom Penh City, Cambodia. Ecology and Society 24(2):23. https://doi.org/10.5751/ES-10860-240223.
 38. Perrings, C. (2009). Resilience and sustainable development. Environment and Development Economics, 11 (4), 417–427.
 39. RUSZCZYK, H, A. (2017).The everyday and events: Understanding risk perceptions and resilience in urban Nepal, Durham theses, Durham University.
 40. Spaans, M., & Waterhout, B. J. C. (2017). Building up resilience in cities worldwide–Rotterdam as participant in the 100 Resilient Cities Programme. 61, 109-116 .
 41. Sundstrom, S.M., Allen, C.R., & Barichievy, C. (2012). “Species, functional groups, and thresholds in ecological resilience”. Conservation Biology, 26(2), 305 –314.
 42. Schipper, L. Langston, L. (2015). A comparative overview of resilience measurement frameworks: analyzing indicators and approaches.
 43. Sharifi, A. (2016). A Critical of Selected Tools for Assessing Community Resilience. Ecological Indicators, 99: 929 -971
 44. Wang, L., Shi, Z., Zhang, Y., Zhang, Z., (2016) “Psychometric properties of the 10-item Connor–Davidson Resilience Scale in Chinese earthquake victims”. Psychiatry Clin. Neurosci. 64, 499–504.
 45. Wiig S, Fahlbruch B, editors. Exploring resilience: a scientific journey from practice to theory. Cham: Springer Open; 2019
 46. Zhang, X., & Li, H. J. C. (2018). Urban resilience and urban sustainability: What we know and what do not know? , 72 . 141 – 1