بررسی اثرات منطقه‌ای پدیده تغییر اقلیم در شمال استان خوزستان با بهره گیری از مدل HadCM3 تحت ریز مقایس نمایی LARS-WG در دوره آماری 2030-2010 و 2050-2030

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان

3 عضو هیئت علمی، سازمان تحقیقات ل، آموزش و ترویج کشاورزی، مزکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خوزستان

چکیده

افزایش ناهنجاری‌های جوی نظیر بارش‌های ناگهانی، وزش طوفان‌های شدید، خشک‌سالی و افزایش دما چند سالی است که در برخی نقاط ایران به چشم می‌خورد. بارش برف در شهرهای جنوبی و مرکزی کشور پس از ۵۰ سال، سرمای شدید و بارش تگرگ در فصل شکوفه دهی درختان، افزایش متوسط دمای برخی شهرها در سال‌های اخیر را نمونه‌هایی از تغییرات محسوس در آب‌وهوای ایران دانست. مدل‌های گردش عمومی جو بر اساس سناریوهای انتشار گازهای گلخانه‌ای اقلیم آینده کره زمین را پیش بینی می‌کنند. ولی دقت مکانی این مدل‌ها بسیار کم بوده و نتایج آن‌ها به‌منظور بررسی اثرات تغییر اقلیم در علوم مختلف کاربرد ندارد. لذا ریزمقیاس‌گردانی داده‌های GCM ضرورت پیدا می‌کند. ولی دقت این مدل‌ها به شرایط جغرافیایی و اقلیمی هر منطقه بستگی دارد. در این پژوهش اثرات احتمالی تغییر اقلیم بر پارامترهای اقلیمی روزانه بارش، حداقل، و حداکثر دما در ایستگاه‌های سینوپتیک شمال خوزستان در دوره‌ی آماری (2014-1985) مورد بررسی قرار گرفت. پیش بینی‌ها را با استفاده از سناریوی A2 و B1 و مدل HadCM3 برای دوره زمانی (2030-2011) و (2050-2030) انجام شد. و برای ریز مقیاس گردانی داده‌هایGCM از نرم‌افزار LARS-WG استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که بارش سالانه در منطقه روند نزولی را طی کرده است. و بیشترین افزایش دما، در دمای کمینه بوده است. و این افزایش در فصل زمستان مشهودتر است. و بیشترین افزایش دما در سناریو A2برای افق 2050مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of regional effects of climate change phenomenon in the north of Khuzestan province using HadCM3 model under LARS-WG exponential comparison in the statistical period of 2030-2010 and 2050-2030

نویسندگان [English]

  • somaye Hajivandpaydari 1
  • hojjat Yazdanpanah 2
  • Seyed Bahram Andarzian 3
1 Kharazmi University
2 Faculty of Geographical Sciences and Planning, University of Isfahan
3 Research and Education Center of Agricultural and Natural Resources of Khuzestan, Agriculture Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Increased atmospheric anomalies such as sudden rainfall, wind storms, droughts and rising temperatures in some parts of Iran there a few years. Snow in the cities of the south and center after 50 years, extreme cold and hail in the blooming trees, increasing the average temperature of some cities in recent years are examples of tangible changes in the climate of Iran. General circulation models(GCM) of the atmosphere by greenhouse gas emissions scenarios predict future climate of the Earth. But very low spatial resolution of these models and their results to evaluate the impact of climate change does not apply in the sciences. Thus Downscaling GCM data should be used. But the accuracy of these models depends on the geographic and climatic conditions of each region. In this study the possible effects of climate change on climate parameters daily rainfall, minimum and maximum temperature synoptic stations north of Khuzestan in statistical period (2014-1985) were studied. Forecast using the A2 and B1 and HadCM3 model for the period (2030-2011) and (2050-2030) was carried out. Downscaling GCM data software was used for LARS-WG. The results show that annual rainfall in the region has come down trend. The highest temperature rise in the minimum temperature. And this increase is more pronounced in winter. And the maximum temperature rise was observed in the A2 scenario for 2050.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate change
  • LARS_WG
  • HadCM3
  • scenario A2
  • B1
اذعانی، آ؛ عراقی نژاد، ش؛ بررسی اثر تغییر اقلیم بر منابع آبی استان مازندران، اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی، ساری، آذر 1389.
خلیل اقدم نبی سلطانی، افشین (1388)." بررسی تغییر اقلیم ارومیه در طی 50 سال گذشته"، مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک ، جلد 16، شماره 4، صص 151-141.
سرمدنیا، غلام حسین؛ کوچکی،علیرضا (1373). "فیزیولوژی گیاهان زراعی"، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
کوچکی،علیرضا؛ نصیری محلاتی، مهدی؛ بداغ جمالی؛ مرعشی،سید حسن (1389). "مطالعه اثر تغییر اقلیم بر ویژگی‌های رشد و عملکرد گندم دیم رقم سرداری با استفاده از مدل گردش عمومی".
قربانی سپهر, آرش, امرایی, مهتاب, قالوجه, مریم, دانشور, پروین. (1399). بررسی اثر تغییر اقلیم بر آلودگی هوای کلانشهرها. جغرافیا و روابط انسانی 3(2), 330-351. doi: 10.22034/gahr.2020.253389.1459
نوخندان، م مطالعه تغییر اقلیم ایران در دهه‌های آینده با استفاده از مدل  MAGIC-SECNGEN سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، تبریز، مهر 1387.
Cox, P. Betts R., Bunton C. Essery R. Rowntree P.R. Smith J. 1999. The impact of new land-surface physics on the GCM simulation and climate sensitivity. Climate Dynamics15: 183-203.
 
Dibike Y.B, Coulibaly P, Hydroligic impact of climate change  in the Saguenay Watershed: Comparison of downscaling methods and hydrologic models,. J Hydro, 2005, p. 145-163.
 
Edwards, J.M. Slingo A. 1996. Studies with a flexible new radiation code 1:Choosing a configuration for a large-scale model. Q.J.R. Met. Soc. 122: 689-
719.
Giorgi. F,. Means, L.O., approaches to the simulation  of regional climate change., A review of Geophysics, Vo.l 29, 1991. P. 191-216.
 
Hulme, M., Jiang. T., SCENGEN, a climate change Scenario Genarator: User Manual, climate Research Unit Univercity of East Anglia Norwich UK , p. 38 1995.
 
IPCC (2007a). "climate change 2007" :the physical science Basis .summary for policy makers.contribution of working Eroup.[to the Fourth Assessment Report of the in.terqovernmental.panel on climate change ,Cambridqe university Press.Newyork,usa.
 
 Rosenzwiq,c. and liverman (1992). "Predicated effects of climate change agriculture" :A comparison of temper and tropical regions global climate change:61-342.
Kilsby C.G, Jones P.D, Burton A, Ford A.C, Fowler H.J et al daily weather for use in climate change studies, Environ Model Soft. Vol. 22.2007. p. 1705-1719.
 
Mera Rj,Niyogi D,Buol GS.Wlikerson GG and Semazzi FHM (2006). "Potential individual   versus simultaneous climate change effects on soybean(c3)and maize(c4)crops:An agrotechnology model based study". Global and Planetary change 54:163-182.
 
Semonov M.A., Stratonovith P., Use of multi-model ensembles from global models for assessment of climate change impacts, CLIMATE  RESEARCH, vol. 4I.2010, p. 1-14.
 
Semonov M.A., Brooks R.J., Barrow E.M and Reserach  C.W, Comparison of the WGEN and LARS_WG stochastic  weather generators in divers climates, climate Research, vol.10, 1998, p. 95-107.
 
Wilby R.L., Dawson C.W, Barrow E.M., SDSM- a decision support tool for the assessment of regional climate change ompacts, impacts, environmental Modeling & Software, vol. 17, 2002. Pp. 147-159.
 
Wilby R.L., Wigley, T.M.L., Percipitation Predictors for downscaling: observed and general circulation model relationships, International Journal of Climatology, vol.20, 2000, p 641-661.
 
Wilks D.S Adapting stochastic weather generation algorithms for climate change studies. Climate change. Vol. 22, 1992 , p. 67-84.
 
Xu CY (1999) from GCMs to river flow:  a review of downscaling methods and hydrologic modeling approaches. Prog phys Geoger 23., 1999, p. 229-249.