بررسی نقش متغیرهای سرمایه اجتماعی در ارتقای تاب آوری سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر خوزستان

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر متغیرهای سرمایه اجتماعی(ساختاری، رابطه ای و شناختی) بر ارتقای تاب آوری سازمانی در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان می باشد. روش تحقیق با توجه به هدف کاربردی بوده و از نوع توصیفی و همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه‌ی سرمایه اجتماعی ناهپیت و گوسال(1998) با 15 گویه و سه بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی و پرسشنامه‌ی تاب آوری سازمانی مک مانوس(2008) با 16 گویه بوده است. روایی و پایایی پرسشنامه، با نرم افزار spss مورد محاسبه قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به تعداد 220 نفر می باشد. تعداد نمونه با کمک جدول کرجسی مورگان تعداد 136 نفر تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار spss استفاده شده است. باتوجه به یافته های تحقیق حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، کلیه فرضیه های تحقیق موردتایید قرار می گیرند که در این میان براساس آزمون های آماری، سهم عوامل ساختاری از بقیه متغیرها بالاتر است. در پایان پیشنهادهایی کاربردی در این زمینه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of social capital variables in promoting organizational resilience (Case study: Employees of Khuzestan University of Agriculture and Natural Resources)

نویسنده [English]

 • elham khosravipour
islamic azad university of shushtar, khuzestan
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of social capital variables (structural, relational and cognitive) on the promotion of organizational resilience in Khuzestan University of Agriculture and Natural Resources. The research method is applied according to the purpose and is descriptive and correlational. Data collection tools were Nahapiet and Ghoshal(1998) social capital questionnaire with 15 items and three structural, relational and cognitive dimensions and McManus (2008) organizational resilience questionnaire with 16 items. The validity and reliability of the questionnaire were calculated with SPSS software. The statistical population of this study includes all employees of Khuzestan University of Agriculture and Natural Resources, 220 people. The number of samples was determined with the help of Krejcie Morgan table of 136 people. To analyze the data, two descriptive and inferential statistics have been used with the help of SPSS software. According to the research findings obtained from the analysis of statistical data, all research hypotheses are confirmed, in which, according to statistical tests, the role of structural factors is higher than other variables. Finally, practical suggestions in this field are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social capital
 • resilience
 • organizational resilience
 • Khuzestan University of Agriculture and Natural Resources
 1. ابراهیمی، عباس و همکاران.(1396). تحلیل جامع عوامل موثر بر تاب آوری سازمانی در صنایع کوچک و متوسط. پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی، دوره 7، شماره 3.
 2. اکبری، محسن و همکاران.(1397). تجزیه و تحلیل رابطه ی بین سرمایه ی اجتماعی، نوآوری سازمانی و بهره وری سازمانی. فصلنامه علمی ترویجی سیاست نامه علم و فناوری، دوره 8، شماره 4.
 3. جوان پور، محمدعلی و همکاران.(1396). تحلیلی بر سرمایه اجتماعی در سازمان. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره 3، شماره 4.
 4. رستگار، عباسعلی و همکاران.(1398). واکاوی نقش ابتکار استراتژیک و تاب آوری بر عملکرد سازمانی. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 40، صص 128-107.
 5. سبزه ای، محمدتقی و همکاران.(1398). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تاب آوری اجتماعی روستاییان در مخاطرات محیطی(با تأکید بر خشکسالی)، مطالعه موردی: روستاهای دهستان بدر شهرستان روانسر در سال 1396. دوفصلنامه پژوهشهای جامعه شناسی معاصر، سال 8، شماره 14 ، صص 310-283.
 6. فاضلی کبریا و همکاران(1399). تأثیر سرمایه اجتماعی بر تاب آوری با تاکید بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در بحرانها (مورد مطالعه: کارکنان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه). دوفصلنامه ی علمی پژوهشی مدیریت بحران، شماره 19، صص 81-73.
 7. قنبری، سعید وهمکاران.(1397). شاخص های سنجش تاب آوری سازمانی خبرگزاریهای ایران در بلایای طبیعی. دوفصلنامه ی علمی پژوهشی مدیریت بحران، شماره 17، صص 114-101.
 8. کوثر، زهرا و همکاران.(1398). عوامل موثر و پیامدهای تاب آوری سازمانی. پژوهش های مدیریت درایران، دوره 23، شماره 4.
 9. مرادزاده و همکاران(1399). تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقای تاب آوری سازمانی، تبیین نقش میانجی تسهیم دانش مرتبط با بحران کووید- 1. نشریه علمی مدیریت راهبردی دانش سازمانی، سال سوم، شماره 10، صص 110-87.

 

 1. Boudreau, CH et al.(2021). Social capital and small business productivity: The mediating roles of financing and customer relationships. Cornell university, https://arxiv.org/abs/2104.12004.
 2. Liu, Y et al.(2021). Analysis of the Influencing Factors of Organizational Resilience in the ISM Framework: An Exploratory Study Based on Multiple Cases. Sustainability, https://doi.org/10.3390/su132313492
 3. McManus, S.T. (2008), “Organizational resilience in New Zealand”, PhD thesis, University of Canterbury, Christchurch.
 4. Morsut, C et al.(2020). Linking resilience, vulnerability, social capital and riskawareness for crisis and disaster research. Journal of Contingencies and Crisis Management, pp :1-11.
 5. Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
 6. Norouzi, H et al.(2020). Investigating the Effect of Strategic Human Resource Management Functions on Organizational Resilience with Emphasis on Social Capital Mediation. Quarterly Journal of Nursing Management (IJNV), Vol 9, Issu