بررسی صنعت گردشگری درکشورهای درحال توسعه (نمونه موردی مغولستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته‌ دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

2 دانش آموخته دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی از دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیئت مدیره انجمن علمی توسعه روستایی ایران

چکیده

سهم کشورهای درحال توسعه از تعداد گردشگران بین المللی وعواید حاصل از آن درمقایسه با اندازه وجمعیت آنها اندک است. علل این اختلاف فاحش بین کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه را می‌توان به موارد ذیل ربط داد : بی‌ثباتی سیاسی ومنازعات ،نگرانی‌های بهداشتی ،تسهیلات وزیر ساخت‎های نا مناسب ، سطوح ناکافی خدمات ،کانال‌های توزیع معدود ،نداشتن دانش از بازارهای بالقوه وهزینه بالای سفر به بسیاری از مکان های دوردست‌تر.گردشگری در کشور‌های در حال توسعه اتکای بیشتری به بازارهای درون منطقه‌ای وداخلی دارد و مسافرت گردشگران از کشورهای کمتر توسعه یافته به سایر کشورهای کمتر توسعه یافته روندی روبه رشد دارد .سیاست توسعه صنعت جهانگردی مغولستان ارتباط نزدیکی باجاذبه‌های فرهنگی وطبیعی خاص این کشور دارد .هدف از این تحقیق آشناکردن جهانگردان به شیوه های سنتی زندگی مغولی ومحیط زیست متمایز این کشور می‌باشد . این تحقیق به روش توصیفی و با استفاده از یافته‌های دیگر تحقیقات صورت گرفته است نتایج این تحقیق گویای حضور مغولستان درعرصه تجارت بین الملل وگردشگری است واز سوی دیگر رشد اقتصادی قابل توجهی نیز داشته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the tourism industry in developing countries,(case study mongolia))

نویسندگان [English]

 • Kobra Taheri 1
 • Anahita Hosseini 2
 • amir amiri 3
1 Graduated with a specialized doctorate in geography and urban planning from Central Tehran Islamic Azad University
2 Graduated with a PhD in geography and rural planning from Tarbiat Modares University
3 Member of the Board of the Scientific Association of Rural Development of Iran
چکیده [English]

Survey of the tourism industry in developing countries,(case study mongolia))
The share of developing countries to benefit from international tourism shrimp that is small compared to the size of the population This significant difference between developing and developed countries can relate to following: Conflict and political instability, health concerns, Secretary of the poor facilities, poor service levels, limited distribution channels, lack of knowledge of potential markets, high costs of traveling to more remote locations,tourism in developing countries a greater reliance on domestic and intra-regional markets and tourists from less developed countries to less developed countries is a growing trend.
Mongolia's tourism development policy closely associated with specific natural and cultural attractions of this country. The aim of this study was to acquaint tourism traditional Mongolian life is the distinctive environment. This descriptive study was conducted with the use of other research results indicate the presence of Mongolian Tourism, and from other areas of international trade, economic growth has been significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism in developing countries
 • Mongolia
 • Mongolian tourism development
 • ارمغان ،سیمین ،1385، توریسم ونقش آن درجغرافیا ،دانشگاه آزاداسلامشهر.
 • بروجنی ،ضرغام ،1389، برنامه ریزی توسعه جهانگردی رویکردی همپیوند وپایدار ،تهران مهکامه.
 • حیدری ،رحیم ،1389، مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری ،سمت ،چاپ دوم بهار.
 • دالن جی تیموثی وجیان پی .نیاوپان ،1389، میراث فرهنگی وگردشگری درکشورهای درحال توسعه ،پورفرج .اکبر،باپیری ،جعغر،تهران مهکامه.
 • دربیگی ،علی رضا ،1378، مغولستان ،موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
 • عبدالله زاده،محمود،1379، برنامه ریزی ملی ومنطقه ای جهانگردی ،دفتر پژوهش های فرهنگی.
 • موحد ،علی ،1386، گردشگری شهری ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 • نریمانی، مسعود ،1379، بهسازی بافت تاریخی ،مدل سازی ،راهبردها بنیان های ساختاری ،ناشر مولف ،چاپ اول