بررسی نسبت حاشیه نشینی و امنیت عمومی شهروندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه همدان

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه نراق

چکیده

حاشیه نشینی پدیده ای اجتماعی است که همراه با گسترش آن شاهد افزایش ناامنی، بزهکاری، جرم و جنایت و... در جامعه هستیم. حاشیه نشینی با تحت تاثیر قرار دادن امنیت اجتماعی بویژه فراهم کردن بستر لازم برای ارتکاب جرایم همواره مورد توجه مدیران سیاسی فضای شهری بوده است. باید گفت در صورت بی اهمیتی به موضوع مورد مطالعه، جامعه در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز دچار بحران خواهد شد. چرا که همیشه حاشیه ها متن را تهدید می‌کنند. ناامنی در حاشیه طبیعتاً در متن نیز اثر گذار خواهد بود. جامعه ناامن به هیچ عنوان توسعه پیدا نخواهد کرد. برای همین پیش نیاز توسعه در حوزه های مختلف انسانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، همین مقوله امنیت اجتماعی است که نیاز هست به صورت همه جانبه مورد تحلیل قرار گیرد. تحقیق پیش رو با هدف بررسی تاثیر حاشیه نشینی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان با روش توصیفی- تحلیلی انجام گردیده است. نتایج نشان دهنده این است که حاشیه نشینان به دلیل جمعیت جوان، فقر، تزلزل شغلی، تحصیلات پایین، کمبود امکانات تفریحی، ضعف بهداشت، آشفتگی و افسردگی و... ممکن است امنیت شهروندان را تهدید کند. حاشیه‌نشینی به دلیل عدم انسجام و همبستگی با درون جامعه شهری با افزایش آسیب های اجتماعی، موجب اختلال در نظم و امنیت عمومی می شود. لذا می بایستی مدیران شهری و متولیان حفظ امنیت عمومی با تأکید بر مسائلی چون آموزش، تبلیغات، اعتماد سازی، مشارکت اجتماعی و از همه مهمتر با توسعه اقتصادی و سیاسی هزینه های امنیتی و اثرات تخریبی و آسیب های حاشیه نشینی را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the ratio of marginalization and public safety of citizens

نویسندگان [English]

 • ali heidari 1
 • Abolghasem mahmoodi 2
 • seyyed ali farahani 3
1 University of Hamadan
2 University of Tehran
3 Naragh University
چکیده [English]

Marginalization is a social phenomenon that along with its spread, we are witnessing an increase in insecurity, delinquency, crime, etc. in society. Marginalization has always been of interest to urban political managers by affecting social security, especially by providing the necessary context for crime. It should be said that if the subject is not important, the society will be in crisis in various economic, social, cultural and political fields. Because the margins always threaten the text. Insecurity in the margins will naturally affect the text as well. An insecure society will not develop at all. Therefore, the prerequisite for development in various fields of human, social, cultural, economic and political, is the same category of social security that needs to be analyzed comprehensively. The present study aimed to investigate the effect of marginalization on citizens' sense of social security by descriptive-analytical method. The results show that marginalized people may threaten the security of citizens due to the young population, poverty, job instability, low education, lack of recreational facilities, poor health, confusion and depression. Marginalization disturbs public order and security due to incoherence and solidarity with the urban community with increasing social harm. Therefore, city managers and those in charge of maintaining public security should reduce security costs and the destructive effects of marginalization by emphasizing issues such as education, propaganda, building trust, social participation and, most importantly, economic and political development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marginalization
 • citizen security
 • delinquency
 • urban space
 • political management
 • ابراهیم زاده، عیسی و همکاران (1383)؛ حاشیه نشینی؛ ناهنجاری های شهری و راهکارهای تعدیل آن مورد شناسی؛ کریم آباد زاهدان، مجله جغرافیا و توسعه، نوبت بهار و تابستان
 • بهرامی، رحمت الله (1387)؛ عوامل مؤثر بر شکل­گیری حاشیه نشینی و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی مطالعه موردی شهر سنندج، فصلنامه مسکن و محیط روستا، دوره 28، شماره 128
 • پارساپژوه، سعید(1381)؛ نگرشی از درون به پدیده حاشیه نشینی، مطالعه موردی اسلام آباد کرج، فصلنامه رفاه اجتماعی ، شماره 6، انتشارات علوم بهزیستی و توان بخشی
 • پیران، پرویز(1366)؛ شهرنشینی شتابان و ناهمگون، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره پانزدهم
 • دهقانی، زهره(1394)؛ بررسی تاثیر حاشیه نشینی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهر جهرم، فصلنامه حقوق بین الملل، سال پنجم، شماره
 • ربانی، رسول(1381)؛ حاشیه نشینی و مشارکت، فرهنگ اصفهان، شماره 34.
 • زاهد زاهدانی، سید سعید(1369)؛ حاشیه نشینی، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز
 • سماواتی، محمد اسماعیل(1372)؛ دسته بندی معضلات اجتماعی در استان همدان، استانداری همدان، شورای اجتماعی استان همدان
 • شکویی، حسین(1380)؛ دیدگاه های نو در جغرافیای شهری، تهران: انتشارات سمت، چاپ پنجم
 • صدیق سروستانی، رحمت الله(1373)؛ جامعه شناسی شهری، جزوه چاپی و دست نویس، تهران، دانشگاه تهران
 • صرافی، مظفر(1381)؛ به سوی نظریه ای برای سازماندهی اسکان غیر رسمی، فصلنامه ی هفت شهر، انتشارات سازمان عمران و بهسازی شهری، شماره
 • کارگر، بهمن(1383)؛ امنیت شهری، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران
 • کارگر، بهمن(1385)؛ امنیت شهری- ارزیابی کارآیی خدمات انتظامی و امنیتی در نظام مدیریت شهری، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران( چاپ دوم)
 • مسعودی­فر، رضا(1386)تأثیرحاشیه نشینی در وقوع جرم. قابل دسترس در http://huqouq.com/article262.html:
 • نصری، قدیر (1385)؛ روش و نظریه پردازی در امنیت پژوهی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
 • هادی، الهام و الناز هادی(1397)؛ بررسی روند و عوامل مؤثر در گسترش حاشیه نشینی در کلانشهر تبریز، مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 2 مهر، صفحه 633-649

 

 •  
 • Chowdhury, Farhat. Jahan and A.T.M. Nurul, Amin. (2006): Environmental assessment in slum, improvement programs: Some evidence from a study on infrastructure projects in two Dhaka slums. Environmental Impact Assessment Review 26, pp 530– 552.
 • Clinard, Marshal. B, Slum and Community Development, The free Press, New York, 2001.
 • Costello, M.A., 1987, Slums and Squatter Areas as Entrepots for Rural-Urban Migrants in a Less Developed Society, Social Forces, Vol .66, No. 2, PP. 427-445.
 • M. K. (1991) Environmental Improvement of Slums: The Calcutta, Experience, Building and Environment, Printed in Great Britain. Pergamon Press plc, Vol. 26, No. 3, pp. 253-257.
 • Park, Robert E, ,(2002) Human migration and marginal man, American Journal of sociology. Vol. 33
 • UN-HABITAT(2003)Challenge of Slums: Global report on Human Settlement
 • Weiner, mark,(2002) Internal migration policies and effects, Lexington Books