شناسایی چالشهای کاربرد کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه کشاورزی، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس آباد مغان، ایران

چکیده

افزایش نیاز غذایی به دلیل رشد جمعیت، افزایش تعداد افراد گرسنه، کمبود منابع، افت سطح سفره‌های آب‌های زیرزمینی، آلودگی محیط‌زیست، کاهش حاصلخیزی خاک کشاورزی، فشار زیادی بر کشورهای در حال توسعه وارد کرده است برای مقابله با این مشکل معرفی و پذیرش فنّاوری‌های مدرن سازگار با محیط‌زیست ضروری به نظر می‌رسد، کشاورزی دقیق چنین فناوری‌هایی را ارائه می‌دهد. بدین ترتیب هدف مقاله حاضر مطالعه چالشهای کاربرد کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان اردبیل تعیین شد.این تحقیق از نوع کاربردی، کمی، توصیفی، پس رویدادی، پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان کشاورزی سازمان‌های جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات و مرکز آموزش کشاورزی استان اردبیل ( N=365) که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه (n=169) محاسبه گردید که به صورت تصادفی طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند. روایی محتوایی و ظاهری این تحقیق با استفاده از نقطه نظرات استادان گروه ماشین‌آلات کشاورزی و گروه ترویج دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل و ابهر و اعمال اصلاحات لازم به دست آمد. برای بدست آوردن پایایی از آزمون پیشاهنگ استفاده شد و ضریب آلفای کرونباخ 70/0 به دست آمد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی چالش‌ها و موانع تأثیر گذار بر اجرای کشاورزی دقیق نشان داد که 4 مانع بینشی، زراعی، آموزشی و ترویجی، مالی و تجهیزاتی، 75/62 درصد از کل واریانس متغییر دیدگاه کارشناسان نسبت به اجرای کشاورزی دقیق را تبیین کردند و از بین این موانع، عامل بینشی با مقدار واریانس 88/16 بیشترین سهم و متغییر مالی و تجهیزاتی با مقدار واریانس 48/14 کمترین سهم را در تبیین دیدگاه کارشناسان نسبت به اجرای کشاورزی دقیق داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of challenges of precision farming from farming experts on Ardabil province

نویسنده [English]

 • leila karpisheh
Department of Agriculture, Pars Abad Moghan Branch, Islamic Azad University, Pars Abad Moghan,Iran.
چکیده [English]

Increment of food need due to the population growth of hungry people, lack of resources, less of underground water level contamination of environment decrease of fertility of agriculture sail, have made pressure to the developing countries. In order to deal with this problems introduction and acceptance of compatible modern technologies with environment seems to be necessary and precious farming provide such technologies. Thus the aim of the present study was to investigate challenges of precision farming from farming experts on Ardabil province. This study is practical, quantitative, past event, analytical and co relational which was done during 91-90. Participants of the study were farming experts of agricultural organization research center, agricultural training center of Ardabil (N=365) and sample size was determined using Korcan formula, which were selected randomly(n=169). Apparent and content validity of this research was determined using viewpoints of faculty members and agricultural machinery group in promoting Islamic Azad Universities Ardabil and Abhar branches and doing necessary reformation. Scout’s test was used to obtain reliability and Cronbach’s Alpha coefficient was 0.79 Multivariate regression analysis is done to predict changes in the views of experts about the implementation of exact farming. Results of factor analysis of affecting challenge and obstacles on the implementation of exact farming showed that four, agricultural and promotional, financial and instrumental barriers explained 62/75 percent of total variance of experts’ view variable in relation to the implementation of precision farming and these barriers, prediction factor with 16/88 variance value has the highest proportion and financial and instrumental variable with 14/48 variance value has the least proportion in the explanation of experts viewpoints in relation to the implementation of precision farming.

کلیدواژه‌ها [English]

 • precision agriculture
 • viewpoint
 • challenge.factor analysis

دانشگاهی.

 • کوچکی، ع. (1376). الف کشاورزی پایدار: بینش یا روش؟ مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه. شماره 20. صص 72-53
 • الهیاری، ص. (1387). سازوکارهای ترویجی پشتیبانی کننده ابعاد وسیاست های پایداری کشاورزی در ایران از دیدگاه متخصصان ترویج. رساله دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 • صالحی، س. (1385). عوامل موثر بر نگرش و تمایل به کاربرد کارشناسان جهاد کشاورزی استان های فارس و خوزستان نسبت به تکنولوژی های کشاورزی دقیق. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین.

 

 • Fountas, , Pedersen, S. M., and Blackmore, S. (2006). In: ICT in precision

agriculture, edited by Ehud Gelb. E-book.

 • Mondal, P., & Basu, M. (2009).Adoption of precision agriculture technologies in India and in some developing countries: Scope, present status and strategies. Progress in Natural Science, 19(6), 659-666.
 • Fountas, S., Pedersen, S. M., & Blackmore, S. (2004). ICT in precision agriculture-diffusion of technology. University of Thessaly. Greece. Edited by Ehud Gelb. E-Book. Retrieved from http://departments.agri.huji.ac.il/economi cs/gelb-pedersen-5.pdf
 • Griffin, T., J., Lowenberg, D. M., Lambert, J., Peone, T., & Daberkow, S.G. (2004). Adopting, profitability, and making better use of precision farming Texas Agricultural Extension Service, Retrieved from http://lubbock.tamu.edu/files/2011/10/pre cisionfarm_1.pdf.
 • Roberts, S. L., Larkin, J. A., Larson,K. W., Paxton, B. C. English,B. C., Marra, M. C., & Reeves, J. M. (2008). A binary logit estimation of factors affecting adoption of GPS guidance systems by cotton producers. Journal of Agricultural and Applied Economics, 40(1):345-355.
 • Mishra, A., Sundaramoorthi, K., Chdambara, R., & Balaji, D. (2003). Operationalization of precision farming in India. Map India conference. Retrieved fromhttp://www.gisdevelopment.net/application/agriculture/overview/pdf/127.pdf
 • Walton, J. C., Lambert, D. M., Roberts, R. K., Larson, J. A., English, B. , Larkin, S. L., Martin, S. W., Marra, M. C., Paxton, K. W., & Reeves, J. W. (2008). Adoption and abandonment of precision soil sampling in cotton production. Journal of Agricultural and Resource Economics, 33(3), 428 - 448.
 • Walton, J. C., Lambert, D. M., Roberts, R. K., Larson, J. A., English, B. , Larkin, S. L., Martin, S. W., Marra, M. C., Paxton, K. W., & Reeves, J. W. (2008). Adoption and abandonment of precision soil sampling in cotton production. Journal of Agricultural and Resource Economics, 33(3), 428 - 448.
 • Bordbar, M., Hosseini, S.M & Chizari, M (2009). The Assessment of Applying Precision Agriculture as Appropriate Technology as Perceived by Agricultural Specialists in Fars Province of Iran Agricultural & Environmental Science. 6(6): 692-996.
 • Wang, D, Prato t., Qiu,Z., kitchen, N; & Sudduth k.(2003) Economiey and environmental evaluation of variable rate nitrogen and lime application for claypan soil fields. Precision Agriculture, 4(1), 35-52.
 • Cook,S.E, O'Brien,R., corner, R. J.,& Oberthur, T. (2003). Precision Agriculture irrelevent to developing Countries. Proceedihgs of the 4th European conference On precision agriculture, vol.115-119. The Netherlands: wageningin Academic Availabli on the: http://ciat- library.ciat.cgiar.org/documentos electronicos ciat/articulos ciat/articuLos ciat/ID379-cook Revised.pdf
 • D. (2006). A precision agriculture fertilization program for Alfaalfa hay production: Will it pay for itself.? University of Nevada, cooperative extension. Fact sheet.
 • Zhang, N., wang, M., & wang, N. (2002). Precision agriculture: A Worldwide
 • Computer and Electronics in Agriculture, [on-line], 36(3), 113-132