مدل‌سازی نوین گردشگری برای تداوم فعالیت کسب و کارهای بخش توریسم در شرایط کرونا ویروس (مطالعه موردی: شهر توریستی سرعین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

کرونا ویروس برای اولین بار در شهر ووهان چین در سال 2019 پیدا شد. در واقع کرونا ویروس یکی از بحران‌های است که اخیراً نه تنها سلامتی، بلکه تمام ابعاد زندگی انسان (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی)، را در معرض خطر قرار داده است. بخش گردشگری یکی از بخش‌های اقتصادی است که ضررهای فراوانی را در اثر پیدایش و شیوع این ویروس به خود دیده است و متأسفانه برنامه‌ریزی‌های که در جهت مدیریت بحران کرونا ویروس اعمال می‌گردد آسیب‌های اقتصادی وارده را دوچندان کرده است. با این‌که کووید 19 ناخوانده مشکلاتی برای جوامع انسانی ایجاد کرده است، اما با تلاش و سیاست‌گذاری مناسب می‌تواند از تهدید به یک فرصت تبدیل شده و زمینه شکوفایی و توسعه بلندمدت را در راستای ایجاد شرایط مناسب اقتصادی فراهم نماید. در این راستا، هدف از تحقیق حاضر ارائه مدل گردشگری ایمن برای تداوم بخشیدن کسب و کارهای بخش گردشگری در شرایط حال حاضر کرونا ویروس در شهر توریستی سرعین است. جامعه مورد مطالعه، صاحبان مشاغل‌های موجود در بخش توریسم در شهر سرعین بودند. برای گزینش مصاحبه‌شوندگان از نمونه‌گیری هدفمند از نوع گلوله برفی استفاده شد. معیار تعیین حجم نمونه رسیدن به اشباع نظری بود که در این تحقیق با بررسی 56 نمونه از جامعه مذکور اشباع نظری به‌دست آمد. جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسش‌نامه باز، یاداشت‌برداری، مصاحبه و به‌کارگیری اسناد و مدارک انجام شد. تحلیل اطلاعات با استفاده از کدگذاری باز، انتخابی و محوری صورت پذیرفت. بر این اساس، مدل پژوهش ایجاد گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که می‌توان از طریق برنامه‌‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق و مناسب و با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و با نظارت و هماهنگی دستگاه‌های مربوطه و استفاده از فناوری‌های نوین صنعت گردشگری در شرایط بحرانی کرونا مسائل مربوط به رونق گرفتن صنعت گردشگری در شهرستان سرعین را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New tourism modeling for the continuation of tourism business activities in the conditions of the corona virus (case study: Sarein tourist city)

نویسندگان [English]

  • Fariba Esfandyari 1
  • Behrouz nezafat taklhe 2
  • zahra shahbazi 3
1 Professor of Geomorphology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 PhD Student in Natural Geography Department, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
3 Master's student in Natural Geography Department, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The coronavirus was first discovered in Wuhan, China in 2019. In fact, the corona virus is one of the crises that recently put not only health, but also all aspects of human life (economic, social, cultural) at risk. The tourism sector is one of the economic sectors that has suffered a lot of losses due to the emergence and spread of this virus, and unfortunately. Although the unsolicited Covid-19 has created problems for human societies, but with proper efforts and policies, it can be turned from a threat into an opportunity and provide the basis for long-term prosperity and development in order to create suitable economic conditions. In this regard, the aim of the current research is to provide a safe tourism model to sustain the businesses of the tourism sector in the current situation of the corona virus in the tourist city of Sareen. The studied community was the owners of businesses in the tourism sector in Sareen city. Purposeful snowball sampling was used to select the interviewees. The criterion for determining the sample size was to reach theoretical saturation, which in this research was achieved by examining 56 samples from the mentioned society. Data collection was done through open questionnaire, note-taking, interview and using documents. Data analysis was done using open, selective and central coding. Based on this, the research model was created. The results of this research showed that it is possible to solve the problems related to the prosperity of the tourism industry in the city of Sarein through accurate and appropriate planning and policy making and with full compliance with health guidelines and with the supervision and coordination of the relevant institutions and the use of new technologies of the tourism improve industry in the crisis situation of Corona.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Sarein city
  • "coronavirus
  • "business
  • "tourism model"
اداره کل گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی استان اردبیل، آمار تعداد مراکز گردشگری.
اکبرپور آلمه جوقی، ع، حسینی گوکی، ز. (1401). سیاست‌گذاری تأثیرات ویروس کرونا بر عدم امنیت غذایی و وضعیت مهاجرت: چارچوب مفهومی شکاف ساختاری. جغرافیا و روابط انسانی، 5(2)، 105-119. doi: 10.22034/gahr.2022.340600.1714
خسروی، ا، نادری، ن، رضایی، ب، آزادی، حسین . 1400، ارائه مدل گردشگری ایمن برای تداوم کسب و کار گردشگری در شرایط بحران کووید 19، جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره 38، صص 147-165.
طاهری، ک، حسینی، آ، امیری، ا. (1401). بررسی پیامدهای فعالیت های گردشگری براکوسیستم‌های طبیعی. جغرافیا و روابط انسانی، 5(1), 369-382.
خسروی، س، نجفی، ا، مرجانی، م ر، محمدی، نبی الله. 1399، بررسی رابطه بین مولفه های تاب آوری سازمانی با موفقیعت و تداوم کسب و کار بانک‌ها، مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره 40، صص 25-32
Barney G, Holton j., 2004. Remodeling Grounded Theory. Forum: Qualitative Social Research 5(2): 1-22
Baum T, Hai NTT., 2020. Hospitality, tourism, human rights and the impact of COVID-19. International Journal of Contemporary Hospitality Management 32(7): 2397–2407.
 Bhaskara GI, Viachaslau F., 2021. The COVID-19 pandemic and organisational learning for disaster planning and management: A perspective of tourism businesses from a destination prone to consecutive disaster. Journal of Hospitality and Tourism Management 1(46): 364- 375.
Breier A, Kallmuenzer A, Clauss T, Gast J, Kraus S, Tiberius V., 2021. The role of business model innovation in the hospitality industry during the COVID-19 crisis. International Journal of Hospitality Management 92(1): 102723.
Corbin J, Strauss A., 1990. Ground theory research procedures, canons and evaluative criteria. Qual. Sociol 13 (1): 3-21.
Corbin J, Strauss A., 2008. Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Dahles H, Susilowati TP., 2015. Business resilience in times of growth and crisis. Annals of Tourism Research 51: 34–50.
Fuchs C., 2020. Everyday life and everyday communication in coronavirus capitalism TripleC: communication, capitalism & critique. J Glob Sustain Inf Soc 18(1): 375–399.
 Glaser BG, Strauss AL., 1967. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Aldine Publications Company, New York.
Goodwin H., 2020. Latest developments in responsible tourism. Responsible Tourism Partnership.https://responsibletourismpartnership.org/2020/04/12/latest-developments-inresponsible-tourism-04-2020/.
Gossling S, Scott D, Hall CM., 2020. Pandemics, tourism and global change: A rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism 29(1): 1–20.
Gretzel U, Fuchs M, Baggio R, Hoepken W, Law R, Neidhardt J, Pesonen J, Zanker M, Xiang Z., 2020. e-Tourism beyond COVID-19: a call for transformative research. Information Technology & Tourism 22: 187-203.
Hall CM, Scott D, Gossling S., 2020. Pandemics, transformations and tourism: Be careful what you wish for. Tourism geographies 22(3): 577-598.
Hiramatsu T, Marshall M., 2018. The Long-Term Impact of Disaster Loans: The Case of Small Businesses after Hurricane Katrina. Sustainability 10(7): 2364.
Ioannides D, Gyimóthy S., 2020. The COVID-19 crisis as an opportunity for escaping the unsustainable global tourism path. Tourism Geographies 22(3): 1–9.
Janssen M, van der Voort H., 2020. Agile and adaptive governance in crisis response: Lessons from the COVID-19 pandemic. International Journal of Information Management 55: 102180.
Jovanovic M, Mas A, Mesquida A, Lalic B., 2017. Transition of organizational roles in Agile Transformation Process: A Grounded Theory approach. Journal of Systems & Software 133(1): 174-194.
Khalid U, Okafo LE, Burzynska K., 2021. Does the size of the tourism sector influence the economic policy response to the COVID-19 pandemic?, Journal of Tourism 15(24): 1-20
Kimmelman C. 2020. The great empty: New York Times. https:// www.nytimes.com/ interactive/ 2020/03/23/world/coronavirus-great-empty.html.
Kirk CP, Rifkin LS. 2020. I’ll Trade You Diamonds for Toilet Paper: Consumer Reacting, Coping and Adapting Behaviors in the COVID-19 Pandemic. Journal of Business Research 117: 124–131.
Milano C, Cheer JM, Novelli M. 2019. Overtourism: Excesses, discontents and measures in travel and tourism, CABI: 1-263.
Pan T, Shu F, Kitterlin-Lynch M, Beckman E., 2021. Perceptions of cruise travel during the COVID-19 pandemic: Market recovery strategies for cruise businesses in North America. Tourism Management 85: 104275.
Ratten V., 2020. Coronavirus (covid-19) and entrepreneurship: changing life and work landscape. Journal of Small Business & Entrepreneurship 32(5): 503-516.
Roser M, Ritchie H, Ortiz-Ospina E, Hasell J., 2020. Coronavirus Pandemic (COVID-19). Published online at Our World In Data.org. Retrieved from: ‘https:// ourworldindata.org/ coronavirus’.
Sharma GD, Mahendru M., 2020. Lives or livelihood: Insights from locked-down India due to COVID19. Social Sciences & Humanities Open 2(1): 100036.
Sharma GD, Thomas A, Paul J., 2021. Reviving tourism industry post-COVID-19: A resiliencebased framework. Tourism Management Perspectives 37(1): 100786
UNWTO., 2020a. COVID-19: Putting people first. UNWTO. Avilable on: https:// www. unwto. org/ tourism-covid-19.
UNWTO., 2020b. International tourism numbers could fall 60–80% in 2020. [Press Release −7 May 2020]. Retrieved July 22, 2020, Avilable on: https://www.unwto.org/news/covid-19- international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020.
Williams CC., 2020. Impacts of the coronavirus pandemic on Europe’s tourism industry: Addressing tourism enterprises and workers in the undeclared economy. International Journal of Tourism Research 23(1): 79-88.
World Health Organisation (WHO). ,2020. Coronavirus Disease (COVID-19) outbreak. https:www.who.int/ emergencies/ diseases/novel-coronavirus-2019.
Xu S, Li Y., 2020. Beware of the second wave of COVID-19. The Lancet 395(1): 1321-1322.