دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 19، دی 1401 
شبیه سازی هیدرولوژیک حوزه آبخیز سملقان با استفاده از مدل SWAT

صفحه 221-237

احسان زاهدی؛ علی طالبی؛ کامران داوری؛ وحید موسوی