سنجش نگرش کارشناسان زن نسبت به نظام یادگیری سیار در آموزش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی نگرش کارشناسان زن سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان نسبت به نظام آموزش یادگیری سیار بود. این تحقیق از نظر ماهیت، از نوع پژوهش‌های پیمایشی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود. جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان زن سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان تشکیل دادند. نمونه‌گیری به صورت طبقه‌بندی تصادفی ساده متناسب با پاسخگویان در سطح کل استان خوزستان انجام و تعداد 74 نفر انتخاب گردیدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 پردازش و تحلیل گردید. نتایج نشان داد، نگرش کارشناسان زن نسبت به نظام آموزش سیار با میزان 6/37 درصد نسبتاً مثبت می-باشد. بر اساس تحلیل نگرش کارشناسان زن مهم‌ترین اولویت‌ها نسبت به نظام آموزش سیار به ترتیب مربوط به استفاده از یادگیری سیار در صورت دسترسی عملی به آن، افزایش کیفیت کار، افزایش دسترسی به محتوا و مطالب مورد نیاز، مفید بودن برای پیشرفت در شغل و تمایل به کاربرد ابزار سیار در بسیاری از مسیرهای زندگی و کمترین رتبه مربوط به اتلاف وقت به واسطه‌ی یادگیری سیار بود. یافته‌ها همچنین نشان داد، برخی از عوامل مهم مربوط به مشکلات نظام آموزش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان زن عبارتند از کاربرد روش‌های تدریس نامناسب و اغلب به صورت سخنرانی، عدم توجه به آموزش مشکلات منطقه‌ای، پایین بودن سطح تسهیلات و تجهیزات مراکز آموزشی، هزینه‌های بالای تحصیل و عدم بکارگیری انواع فناوری‌های نوین آموزشی. همچنین نتایج نشان داد، کم اهمیت‌ترین مشکل نظام آموزش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان زن عبارت است از عدم سازگاری و تناسب محتوای آموزشی با نیازهای فراگیر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

سنجش نگرش کارشناسان زن نسبت به نظام یادگیری سیار در آموزش کشاورزی

نویسنده [English]

 • bahman khosravipour
agricultural university
چکیده [English]

هدف از این تحقیق بررسی نگرش کارشناسان زن سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان نسبت به نظام آموزش یادگیری سیار بود. این تحقیق از نظر ماهیت، از نوع پژوهش‌های پیمایشی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود. جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان زن سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان تشکیل دادند. نمونه‌گیری به صورت طبقه‌بندی تصادفی ساده متناسب با پاسخگویان در سطح کل استان خوزستان انجام و تعداد 74 نفر انتخاب گردیدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 پردازش و تحلیل گردید. نتایج نشان داد، نگرش کارشناسان زن نسبت به نظام آموزش سیار با میزان 6/37 درصد نسبتاً مثبت می-باشد. بر اساس تحلیل نگرش کارشناسان زن مهم‌ترین اولویت‌ها نسبت به نظام آموزش سیار به ترتیب مربوط به استفاده از یادگیری سیار در صورت دسترسی عملی به آن، افزایش کیفیت کار، افزایش دسترسی به محتوا و مطالب مورد نیاز، مفید بودن برای پیشرفت در شغل و تمایل به کاربرد ابزار سیار در بسیاری از مسیرهای زندگی و کمترین رتبه مربوط به اتلاف وقت به واسطه‌ی یادگیری سیار بود. یافته‌ها همچنین نشان داد، برخی از عوامل مهم مربوط به مشکلات نظام آموزش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان زن عبارتند از کاربرد روش‌های تدریس نامناسب و اغلب به صورت سخنرانی، عدم توجه به آموزش مشکلات منطقه‌ای، پایین بودن سطح تسهیلات و تجهیزات مراکز آموزشی، هزینه‌های بالای تحصیل و عدم بکارگیری انواع فناوری‌های نوین آموزشی. همچنین نتایج نشان داد، کم اهمیت‌ترین مشکل نظام آموزش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان زن عبارت است از عدم سازگاری و تناسب محتوای آموزشی با نیازهای فراگیر.

کلیدواژه‌ها [English]

 • نگرش
 • آموزش سیار
 • کارشناسان زن
 • سازمان جهاد کشاورزی
 • خوزستان
 • فت، ل. (1385). «فناوری اطلاعات فرصتی برای توانمندسازی زنان»، قابل دسترس در پایگاه اطلاعات علمی (SID)، شماره 73.
 • بیژنی، م. و ن. فلاح حقیقی (1385) «بررسی عوامل موثر بر استفاده­ی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد از رایانه و اینترنت»، (منتشر نشده). طرح در دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد.
 • چیذری، م. صادقی، ل. و ا. نوروزی (1385) «بررسی نیازهای آموزشی کارشناسان صندوق بیمه محصولات کشاورزی»، علوم کشاورزی ایران، شماره 12، دوره 3، صص 510- 502.
 • حیدری، ا (1383) «استانداردهای آموزش الکترونیکی با تاکید بر Scorm»، قابل دسترس در سایت همکاران سیستم: Systemgroup.net
 • خلیلی، ا. و م. علیپور حیدری (1385) «بررسی مقایسه­ای نمرات ارزشیابی کارشناسان آموزشی و کارورزان در دوره کارآموزی بهداشت و دانشجویان رشته پزشکی»، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، شماره 62، صص 31- 27.
 • رایج، ع.، ن. آبیار و م. ترشیزی (1385) «بررسی اثربخشی دوره­های آموزشی کوتاه مدت مراکز آموزش جهاد کشاورزی استان گلستان»، مجموعه مقالات همایش علمی آموزش کشاورزی کشور، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، صص 500- 484.
 • زارع، ع. و ن. زلالی (1385) «آموزش عالی کشاورزی (مشکلات، چالش­ها و بحران­های پیش­رو)». مجموعه مقالات همایش علمی آموزش کشاورزی کشور، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، صص 150- 131.
 • شاهپسند، م.، ا. سفیدیان و م. مشکینی (1385) «بررسی عوامل افزاینده و کاهنده تاثیر آموزش­های ضمن خدمت در توانمندی شغلی مدیران شهرستان وزارت جهاد کشاورزی»، مجموعه مقالات همایش علمی آموزش کشاورزی کشور، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، صص 392- 376.
 • شعبانعلی فمی، ح. ن. فلاح حقیقی، ع. اسدی و م. بیژنی (1389) «تحلیل جنسیتی مهارتهای کاربری فناوری اطلاعات در امور ترویج کشاورزی استان گیلان»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره­ی 8، شماره­ی 4، صص 96- 75.
 • عمادی، م (1383) «جامعه اطلاعاتی و زمینه­های کاربرد فناوری اطلاعات در توسعه کشاورزی و توسعه روستایی در ایران»، همایش علمی ایران و جامعه اطلاعاتی.
 • غلامی، ز (1385) «پیش شرط­های آموزش الکترونیکی»، قبل دسترس در سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: ICT.Gov.ir
 • فلکی، م. شعبانعلی فمی ح. ایروانی ه. و ح. موحد محمدی (1387) «بررسی نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات در نظام ترویج کشاورزی ایران»، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال 12، دوره­ی 43، صص 265- 253.
 • کیامنش، ع (1383) «آموزش همه­جانبه و مشارکتی در دوره­ی ابتدایی (دستاوردها و چشم اندازها)»، فصلنامه­ی نوآوری­های آموزشی، دوره­ی 3، شماره­ی 10، صص 34- 14.
 • ملکیان، ع (1386) «بررسی عوامل موثر بر آموزش الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رامین»، (منتشر نشده)، سمینار کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز.
 • مشهدی، م. رضوانفر ا. و ج. یعقوبی (1386) «عوامل موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات توسط اعضای هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران»، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، دوره­ی 44، صص 171- 152.
 • Abdellah, G. A. H., Taher, S. E. D. M. F., & Ismail, E. A. G. (2007). Enhancing agricultural education in Egypt through competitive mechanism.
 • Aripin N.; Omar S.Z. (2003) “message, sent, ok: Pelajar dan SMS. Paper presented at the Third Malaysia International Conferences on Languages”. Literatures and Cultures (MICCOLAC), organized by Faculty of Modern Languages and Comunication, Universiti Putra Malaysia, at Hotel Resort Sunway Lagoon, Petaling Jaya, on 30 September- 02 October 2003.
 • Boone, H. N. (2002). “Problems of agricultural education teachers: Beginning and current”. Journal of West Virginia University, pp 1-13.
 • Hashimoto Y. (2001). “The spread of cellular phones and their influence on young people in Japan”.
 • Hayes, P.; Weibelzahl, S.; & Hall, T. (2006). “Mobile Technologies in Education- ubiquitous Scaffolding And Support For Undergraduate students”, Proceedings of IADIS International Conference on Mobile Learning, Trinity College Dublin. PP: 1-4.
 • Hyesung, p. (2004). “ Factors that affect information technology adoption by teachers”, Available at: http://digitalcommons. Unl. Edu.
 • Jegede PH. O. (2008) “ICT Attitudinal Characteristics and Use Level of Nigerian Teachers”, Issues in Informing Science and Information Technology, Volume 5.
 • Ju, T.L.; Sriprapaipong, W.; Minh, D. (2007). “On the Success Factors of Mobile Learning”, Shu-Te University, Taiwan, pp. 1-12.
 • Kim P.; Miranda T.; Olaciregui C. (2008). “Pocket School: Exploring mobile technology as a sustainable literacy education option for underserved indigenous children in Latin America”, Education Development, 28: PP: 435- 445.
 • Kleijnen M.; Wetzels M; Ruyter K.D. (2004). “ Consumer acceptance of wireless finance”, Journal of Financial Services Marketing Vol. 8, 3 206-217 # Henry Stewart Publications 1363-0539 (2004). Pp. 206-217.
 • Kukulska-Hulme A,; Traxler J. (2005) “ Mobile Learning”, Routledge, London and New York, 208 pages.
 • Lu X.; Viehland D. (2008). “Factors Influencing the Adoption of Mobile Learning”, 19th Australasian Conference on Information Systems 3-5 Dec 2008, Christchurch. Pp. 597- 606.
 • Maningas R.V.; S.T. Mancebo. (2004). “Utilization of IT-based services and communication technology media by End-users if Agricultural Research and Extension Networks in the Philippine, 2004”, AFITA/WCCA joint congress on IT CONGRESS ON IT IN AGRICULTURE.
 • Park J.K.; Yang S.; Lehto X. (2007). “ADOPTION OF MOBILE TECHNOLOGIES FOR CHINESE CONSUMERS”, Journal of Electronic Commerce Research, 8(3): pp: 196-206.
 • Phuangthong D.; Malisawan S. (2005). “A Study of Behavioral Intention for 3G Mobile Internet Technology: Preliminary Research on Mobile Learning;. College of management Mahidol University, Thailand Proceedings of the Second International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society, August 4-7, 2005, Bangkok, Thailan, pp. 17.1-17.7.
 • Touch, V. (2000). “Agricultural Education in Cambodia”, International Cooperation Center for Agricultureal Sciences (ICCAE), 1 August-31 October 2000.: Nagoya University, Japan, pp 21-25.
 • Wang, Y.S. (2003). “Assessment of Learner Satisfaction with Asynchronous Electronic Learning Systems”, Journal of Information & Management, 41, 75-86.
 • Yordanova K. (2007) “Mobile learning and integration of advanced technologies in education”, International Conference on Computer Systems and Technologies, 14-15 June, university of Rouse, Bulgaria, PP: 23-1 – 23-6.
 • Zhang, Y. (1989). “Current Problems of Education and Proposals for Improvement in Tai Nationality Schools in Gengma Tai-Wa Nationalities Autonomous County, Yunnan”, Journal of Translations, 22 (1), 47-55.