بررسی میزان رضایت شهروندان از پارک های شهری در شرایط پاندمی کووید۱۹: یک نظرسنجی آنلاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
مناظر و فضاهای سبز شهری از بخش های مهم و جدایی ناپذیر فضاهای شهری می باشند، این اماکن در بهبود کیفیت زندگی شهروندان و افزایش رفاه زندگی آنان نقش قابل توجهی را ایفا می نمایند، بنابراین رضایت مندی شهروندان از این اماکن به ویژه در شرایط بحرانی همچون پاندمی حائز اهمیت می باشد، بر این اساس هدف از این تحقیق بررسی میزان رضایت مندی شهروندان از پارک های شهری در شرایط پاندمیک می باشد که داده های مورد نیاز آن از طریق منابع کتابخانه ایی و پرسشنامه به دست آمده و از طریق محاسبه فراوانی و میانگین امتیازی متغیرهای آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج بررسی داده های دریافتی نشان داد که نقش پارک های شهری در کاهش استرس ناشی از پاندمی کووید۱۹ با میانگین امتیازی۳/۲قابل توجه بوده و همچنین وجود تعداد مناسب پارک های شهری جهت کاهش تراکم جمعیتی با میانگین امتیازی ۱/۵ نشان از کمبود فضاهای سبز شهری می باشد. به طور کلی میتوان نتیجه گیری کرد که پارک های شهری نقش موثری در شرایط بحرانی همچون پاندمی را بر عهده دارند و باید دسترسی به آنها حفظ و تقویت شده و همچنین امکانات مورد نیاز این پارک های به جهت مناسب سازی آنها برای شرایط پاندمی افزایش یابد، تا رضایت شهروندان از این اماکن افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Citizens' Satisfaction with Urban Parks in the Covid-19 Pandemic: An Online Survey

نویسنده [English]

  • Davood Vafadari Komarolya
Graduate of Landscape Engineering, University of Tehran
چکیده [English]

Abstract
Urban landscapes and green spaces are an important and integral part of urban spaces, these places play a significant role in improving the quality of life of citizens and increasing their well-being, so citizens' satisfaction with these places, especially in critical situations such as A pandemic is important, Therefore, citizens 'satisfaction with these places is especially important in critical situations such as pandemics. Therefore, the purpose of this study is to investigate citizens' satisfaction with urban parks in pandemic conditions. The required data have been obtained through library resources and questionnaires and have been analyzed by calculating the frequency and mean score of its variables. The results of the data showed that the role of urban parks in reducing the stress caused by the Covid 19 pandemic with an average score of 3.2 is significant and also the existence of an appropriate number of urban parks to reduce population density with an average score of 1.5 indicates a lack of urban green space. In general, it can be concluded that urban parks play an effective role in critical situations such as pandemics and their access should be maintained and strengthened, Also, the facilities needed by these parks to adapt them to pandemic conditions will be increased, in order to increase citizens' satisfaction with these places.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Urban landscapes and spaces
  • epidemic
  • city
  • urban open spaces
آهنگری، شورش. موسی زاده، چیمن. محمدی، رباب.(۱۳۹۲). اولویت بندی شاخص های رضایت مندی شهروندان از پارکها و فضاهای سبز شهری(نمونه موردی: شهر بوکان)، مجله جغرافیا و مطالعات محیطی، ۷،  7-20.
حیدری، فرح. بشری سه قلعه، مهدی.(۱۳۸۷). بررسی میزان رضایت شهروندان از فضاهای سبز شهری، راهکارهای بهبود آن و شیوه جلب مشارکت مردمی در شهر زاهدان، چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست.
ضرابی، محمدمهدی. امینیان، رقیه. مفاخری، سودابه.(۱۳۹۹). بررسی شاخص های رضایت مندی شهروندان از امکانات رفاهی پارک ها و فضاهای سبز شهر تهران با استفاده از روش تاپسیس و تجزیه خوشه ای، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست.
محمدی، جمال. محمدی ده چشمه، مصطفی، ابافت یگانه، منصور.(۱۳۸۶). ارزیابی کیفی نقش فضاهای سبز شهری و بهینه سازی استفاده شهروندان از آن در شهرکرد، محیط شناسی، ۴۴، ۱۰۴-۹۵.
مرادیان، ا. رخشنده رو، م. عبداله زاده فرد، ع. )۱۳۹۸(. ارزیابی نقش پارکهای شهری در پایداری اجتماعی شهرها نمونه موردی(پارک آزادی- شهر شیراز)، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، ۳۷ ،۱۲۸-۱۱۴.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (۱۳۸۹) ،ضوابط طراحی فضای سبز شهری، تجدید نظر اول، نشریه ی شماره ی 232ص.
وفاداری کمارعلیا، داود. کافی، محسن. خان سفید، مهدی.(۱۴۰۰). تبیین ضوابط طراحی منظر شهری به منظور ارتقای بهداشت عمومی در شرایط اپیدمی با رویکرد پدافند غیرعامل، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
وفاداری کمارعلیا، داود. کافی، محسن.(۱۴۰۰). بررسی نقش مناظر و فضاهای سبز شهری در بهبود بهداشت روانی، شهرسازی ایران، ۷، ۲۵۹-۲۵۱.
هرمزی، ملیحه. کلباسی انارکی، کتایون. بلوچ پور، مهسا. قائدی، حجت.(۱۳۹۳). بررسی رضایت شهروندان از پارک ها و فضای سبز شهری(مطالعه موردی: دو پارک در بندرعباس)، کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر.
خالق پناه، ریحانه. جهانی، علی. خراسانی، نعمت اله. گشتاسب، حمید.(۱۳۹۸). مدل پیش بینی رضایت مندی شهروندان از بوستان های شهری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، محیط زیست طبیعی، ۲، ۲50-239.
اشرفی، ح. حسین آبادی، ح. موحدی، م. اویسی، ع. جندقی، ن. (۱۳۹۴). تحلیلی بر نقش پارک های شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری با استفاده از الگویSeeking-Escaping، همایش ملی فرهنگ گردشگری و هویت شهری.
علیزاد، میثم.(۱۴۰۱). سنجش رضایتمندی شهروندان از فضای سبز شهری و تاثیر آن در مدیریت شهری(مطالعه موردی: شهر ارومیه)، جغرافیا و روابط انسانی، ۴، ۱۵-۱.
Geng, D., Innes, J., Wu, W., Wang, G. (2021). Impacts of COVID-19 pandemic on urban park visitation: a global analysis, Forestry Research, 32, 553-567.
Jackson, L. (2003). The relationship of urban design to human health & Condition, Landscape & urban planning, 64, 191-200.
Mell, I., Whitten, M.(2021). Access to Nature in a Post COVIDE-19 World: Opportunities for Green Infrastructure Financing Distribution and Equitability, Environmental Research and Public Health, 18, 1-16.
Schindler M, Texier M, Caruso G. (2022). How far do people travel to use urban green space? A comparison of three European cities , Applied Geography, 141, 102673
Ward Thompson, C (2011). Linking landscape & health: The recurring theme(Review), Landscape & urban planning, 99, 187-195.
Xie, J., Luo, Sh., Furuya, K., Sun, D. (2020). Urban Parks as Green Buffers During the COVID-19 Pandemic, Sustainability, 12, 1-17.