آموزش برای توسعه گردشگری پایدار با تأکید بر آموزش مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

چکیده

صنعت گردشگری یکی از مهمترین و پرجاذبه‌ترین فعالیتها در جهان امروز است که در طول زمان، به یکی از بزرگترین و سریع‌ترین بخش‌های اقتصادی در جهان تبدیل شده است و به عنوان موتور توسعه تلقی می‌شود. یکی از چالش‌های صنعت گردشگری، کاهش شکاف بین برنامه‌های آموزشی فعلی گردشگری و نیازهای نیروی کار است زیرا توسعه شدید صنعت گردشگری نیاز به نیروی کار ماهر و واجد شرایط دارد. از آنجا که آموزش ابزاری کلیدی برای دست‏یابی به پایداری است، برنامه‌های آموزشی اثربخش می‌توانند بخشی اساسی از برنامه‌های پایداری گردشگری را تأمین کنند. بنابراین آموزش گردشگری در آماده‌سازی بازیگران اصلی خط مقدم برای مقابله با دوره بهبود در بخش گردشگری بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله مروری با استفاده از منابع الکترونیکی و منابع مکتوب ضمن اشاره به اهمیت برنامه‌های آموزشی در ارتقاء توسعه گردشگری بویژه آموزش مجازی پیشنهاداتی ارائه شده است.
واژه‌های کلیدی: آموزش مجازی، گردشگری، توسعه ی پایدار، اقتصاد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

آموزش برای توسعه گردشگری پایدار با تأکید بر آموزش مجازی

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Soleimani Harooni 1
  • Mehdi Amerion 1
  • Ziba Soleimani 2
1 agricultural university
2 University
چکیده [English]

The tourism industry is one of the most important and attractive activities in the world today, which over time has become one of the largest and fastest economic sectors in the world and is considered as the engine of development. One of the challenges of the tourism industry is to reduce the gap between the current educational programs of tourism and the needs of the workforce because the rapid development of the tourism industry requires skilled and qualified workforce. Since education is a key tool to achieve sustainability, effective education programs can provide an essential part of tourism sustainability programs. Therefore, tourism education is very important in preparing the main frontline players to deal with the recovery period in the tourism sector. In this review article, using electronic resources and written resources, while pointing out the importance of educational programs in the promotion of tourism development, especially virtual education, suggestions are provided.
Keywords: virtual education, tourism, sustainable development, economy

کلیدواژه‌ها [English]

  • واژه‌های کلیدی: آموزش مجازی
  • گردشگری
  • توسعه پایدار
  • اقتصاد
علوانی، ناصر و مسلم، سواری. (1401). مقایسه شاخصهای گردشگری پایدار در مناطق روستایی شهرستانهای خرمشهر و آبادان با استفاده از ماتریسSOWT. جغرافیا و روابط انسانی، تابستان 1401 ،دوره5 ،شماره1 ،صص42-2
محرم نژاد، ناصر.، حیدری، عمران. 1385. تدوین الگوی مدیریتی توسعه پایدار آموزش محیط زیست برای نسل جوان کشور. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. دوره 8. شماره 1. صص: 77-68.
مومنی، معصومه. 1398. اهمیت برنامه ریزی آموزش های محیط زیست در توسعه پایدار اکوتوریسم ایران با استفاده از مدل SWOT. جغزافیای فضای گردشگری. شماره 11. صص: 67-49.
الی گشت. 1398. مجله گردشگری الی گشت. اهمیت آموزش در توسعه پایدار گردشگری. 15/7/1398. قابل دسترس در:https://www.eligasht.com/Blog/tourism
 
Adukaite, A., van Zyl, I., & Cantoni, L. (2016). The Role of ICT in Tourism Education: A Case Study of South African Secondary Schools. In Review of Tourism Research (eRTR). ENTER 2016 Conference of Information and Communication Technologies in Tourism (Vol. 7).
Ajanovic, E. (2014). Modern ICT solutions to be taught in tourism and hospitality education: Evaluation and implications. The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences, 1, 173-177.
Chandra, S., Ranjan, A., & Chowdhary, N. (2022). Online Hospitality and Tourism Education-Issues and Challenges. Tourism: An International Interdisciplinary Journal, 70(2), 298-316.
Daniel, A. D., Costa, R. A., Pita, M., & Costa, C. (2017). Tourism Education: What about entrepreneurial skills?. Journal of Hospitality and Tourism Management, 30, 65-72.
Dess, M. (2001). Online course development and instructional manual for MATC hospitality program (Unpublished Master’s thesis). University of WisconsinStout,Menomonie, WI.
Eraqi, M. I., Abou-Alam, W., Belal, M., & Fahmi, T. (2011). Attitudes of undergraduate students toward e-learning in tourism: The case of Egypt. Journal of teaching in travel & tourism, 11(4), 325-348.
Goh, E., & King, B. (2020). Four decades (1980-2020) of hospitality and tourism higher education in Australia: Developments and future prospects. Journal of Hospitality and Tourism Education, 32(4), 266-272. https://doi.org/10.1080/10963758.2019.1685892
Grozinger, P., & Parsons, S. (2020). The COVID-19 Outbreak and Australia's Education and Tourism Exports| Bulletin–December Quarter 2020. Bulletin, (December).
Horng, J. S. (2007). The planning and development of hospitality curriculum.Taipei, Taiwan: National Taiwan Normal University Press.
Huanga, Y.-C., Backman, S. J., & Backman, K. F. (2010). Student attitude toward virtual learning in Second Life: A flow theory approach. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 10(4), 312–334.
Keçi, I., & Qosja, E. (2021). Tourism Education During the Pandemic: Is Distance Education a Solution?. In Handbook of Research on the Impacts and Implications of COVID-19 on the Tourism Industry (pp. 863-884). IGI Global.
Kumar, M. (2014). Hospitality education in India - Present status, challenges and opportunities. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 3(2), 1-12.
Mei, X. Y. (2017). Gaps in tourism education and workforce needs: attracting and educating the right people. Current Issues in Tourism, 1-5. doi:10.1080/13683500.2017.1402870
Sumana. (2021). Consequences of Using Technology and ICT in Tourism Education. https://theeducationoutlook.com/uncategorized/consequences-of-using-technology-and-ict-in-tourism-education/
Zarzuela, M. M., Pernas, F. J. D., Calzón, S. M., Ortega, D. G., & Rodríguez, M. A. (2013). Educational tourism through a virtual reality platform. Procedia Computer Science, 25, 382-388.