ارزیابی بنیان های نظری و شناخت چالش های موجود اوقات فراغت در طرح های روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی.دانشگاه تربیت مدرس. تهران.ایران

چکیده

یکی از راهبردهای توسعه روستایی، لزوم توجه به تمامی مقولات توسعه ای می باشد، مباحث فرهنگی در نواحی روستایی به نسبت مباحث اقتصادی و اجتماعی کمتر مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان حوزه روستایی قرار گرفته است این در حالی است که نواحی روستایی پیوند ناگسستنی با جوامع روستایی دارد، از سوی دیگر ایجاد رفاه نسبی در همه حوزه همواره مورد توجه برنامه ریزان بوده است و امروزه تامین اوقات فراغت برای جوامع روستایی به عنوان یک مسئله انکار ناپذیر به حساب می آید، بر همین اساس و با توجه به ضرورت توجهبه مقوله اوقات فراغت، این مطالعه به دنبال تبیین بنیان های نظری اوقات فراغت و جایگاه این بخش در طرح های توسعه ای می باشد، روش مورد مطالعه مبتنی بر ارزیابی دیدگاهها و نظریات مطرح شده در حوزه اوقات فراغت، تحلیل مطالعات انجام شده و ارزیابی جایگاه اوقات فراغت در طرح های کالبدی این مناطق میباشد. با توجه به دیدگاه ها و نظریاتی که در رابطه با اوقات فراغت بررسی کردیم می توان گفت اوقات فراغت یک مفهوم فرهنگی- اجتماعی است که باعث تعادل و توازن در نظام اجتماعی می شود. براساس دیدگاه جغرافیای اوقات فراغت گذران اوقات فراغت تابعی از دو متغییر زمان و مکان می باشد.از سوی دیگر ارزیابی طرح های توسعه نشاندهنده توجه ناکافی به پیوست های فرهنگی و تامین زیرساخت های مناسب برای گذراندن اوقات فراغت در ساختار کالبدی روستا می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assess the theoretical foundations and identify the existing challenges of leisure in rural projects

نویسنده [English]

  • sima biabani
Geography and Rural Planning.Tarbiat Modares University. Tehran,Iran
چکیده [English]

One of the strategies of rural development is the need to pay attention to all categories of development. Cultural issues in rural areas are less considered by policymakers and planners in rural areas than economic and social issues, while rural areas are inextricably linked with communities. It has a rural area, on the other hand, creating relative prosperity in all areas has always been considered by planners, and today providing leisure time for rural communities is considered as an undeniable issue, accordingly and due to the need to pay attention to leisure. This study seeks to explain the theoretical foundations of leisure and the position of this sector in development projects. Are the physical organs of these areas? According to the views and theories that we have studied in relation to leisure, it can be said that leisure is a socio-cultural concept that causes balance and equilibrium in the social system. According to the geographical view of leisure time, leisure time is a function of two variables of time and place. On the other hand, evaluation of development plans shows insufficient attention to cultural attachments and provision of appropriate infrastructure for leisure time in the physical structure of the village.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leisure
  • rural areas
  • master plan
  • land use
هادی تیموری، فرخنده فروزان، علی صفری، (۱۳۹۸). الگوی مدیریت اوقات فراغت کارکنان در محل کار با رویکرد ترکیبی، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، ۲۸(۹۴)، ۶۳-۸۴. magiran.com/p2086118
نقی سنایی، (۱۳۹۲). هندسه مفهومی اوقات فراغت با رویکرد جامعه شناختی، روان شناختی، اخلاق، نشریه معرفت اخلاقی، ۴(۱۳)، ۹۳. magiran.com/p1191950
ملکی, سعید, گودرزی, مجید, فیروزی, محمدعلی, طاهری, علی. (1398). تحلیل و ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در ابعاد کالبدی-فضایی و محیطی کیفیت زندگی روستایی(مطالعه موردی: روستای میداوود وسطی، شهرستان باغملک). جغرافیا و روابط انسانی, 1(4), 304-315.
عزمی, آئیژ. (1397). ضرورت مهندسی فرهنگی در فرآیند توسعه روستایی مطالعه موردی استان کرمانشاه. جغرافیا و روابط انسانی, 1(1), 167-185.
مستعلی زاده, امین, افراخته, حسن, عزیزپور, فرهاد, خامسی میبدی, محمد حسن. (1400). تحلیل توزیع فضایی اعتبارات عمران روستایی، جهت اجرای طرح هادی روستاها در شهرستان بردسیر. جغرافیا و روابط انسانی, 4(2),
احمدی فرد, نرگس. (1400). تحلیل تطبیقی از تفاوت های فضایی گذران اوقات فراغت در مناطق کلانشهر تهران (نمونه موردی: منطقه 19 و 22). نشریه گردشگری شهری
دنیائی داریان, مجتبی, ریاحی, وحید. (1400). بررسی و تحلیل فضایی مکانی تغییرات کاربری اراضی (نمونه موردی:شهرستان آذرشهر). جغرافیا و روابط انسانی, 3(4), 183-200.
رکن الدین افتخاری, عبدالرضا, پورطاهری, مهدی, درخشان, مهدی. (1399). تحلیلی بر توزیع فضایی بازی های بومی و محلی در نواحی روستایی مطالعه موردی : روستاهای بخش خورش رستم. گردشگری و توسعه
فرضی زاده, زهرا, بابایی, محبوبه. (1396). بررسی وضعیت اوقات فراغت زنان در جامعۀ روستایی (مطالعۀ موردی: روستای حسن‌آباد سنجابی در شهرستان دلفان). زن در توسعه و سیاست
طاهری, اسکندر, جمشیدیان, لیلا, ترکفر, احمد, مقدسی, مهرزاد. (1400). تاثیر میزان مشارکت در فعالیت‌های ورزشی اوقات فراغت بر توانمندی اجتماعی و رشد اجتماعی. مطالعات روانشناسی ورزشی
شیرمحمدیان, شارین, عزیزی, شادی. (1399). شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت فراغت زنان از دیدگاه کنش متقابل در مراکز چندمنظوره شهری (مطالعه موردی: مرکز چندمنظوره کوروش). هویت شهر
ربانی رسول و شیری،حامد.(1388). اوقات فراغت و هویت اجتماعی ( بررسی جامعه شناختی الگوهای گذران اوقات فراغت جوانان در تهران)، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره 8، زمستان 1388،صص 242-209.
سازمان ملی جوانان.(1381). پروژه بررسی وضعیت اوقات فراغت جوانان، انتشارات سازمان ملی جوانان، تهران.
Torkildsen, George, (2005), Leisure and Recreation Management, London: Routledge.
alibeygi J, ghasemi Y, mahdizadeh H. Measurement & assessment of quality of life in rural settlements (Case Study: Rural district of zangvan, Ilam province). scds. 2017; 5 (4) :187-214
Edwards, M. B., & Matarrita-Cascante, D. (2011). Rurality in leisure research: A review of four major journals. Journal of Leisure Research43(4), 447-474.
Biernat, E., Bartkiewicz, P., & Buchholtz, S. (2017). Are structural changes in Polish rural areas fostering leisure-time physical activity? International journal of environmental research and public health14(4), 372.
Hendry, L. B., Kloep, M., Espnes, G. A., Ingebrigtsen, J. E., Glendinning, A., & Wood, S. (2002). Leisure transitions-a rural perspective. Leisure Studies21(1), 1-14.