تبین رابطه سرمایه اجتماعی بر رفاه اجتماعی، مورد: (روستاهای بخش مهردشت شهرستان نجف آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه ریزی روستایی دانشگاه گیلان

2 دانش‌آموخته ارشد دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی بر بهبود شاخص‌های رفاه اجتماعی مناطق روستایی بخش مهردشت شهرستان نجف آباد است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از یافته های کتابخانه ای و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه ساکنان 26 روستای بخش جلگه بود که بر اساس آمار سال 1395 کل کشور برابر با 9066 نفر و 2863 خانوار بود که از این میان تعداد 370 نفر با استفاده از فرمول کوکران به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار مورد سنجش پرسشنامه محقق ساخته بود که روای صوری پرسشنامه توسط پنل کارشناسان تائید شد. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد 30 پرسشنامه صورت گرفت و با داده-های کسب شده و استفاده از فرمول آلفای کرونباخ در نرم‌افزار Spss، پایایی برای مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی 801/0 و رفاه اجتماعی 802/0 محاسبه شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان از رابطه قوی بین مؤلفه سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی در حد 854/0 بود. در آزمون رگرسیون چندگانه نیز تمامی شاخص‌های سرمایه اجتماعی بر بهبود مؤلفه رفاه اجتماعی تأثیرگذار بود. دراین‌بین شاخص ارتباطات اجتماعی با 751/0 درصد بیشترین نقش را در تبین شاخص‌های رفاه اجتماعی مناطق روستایی بخش مهردشت داشت. می‌توان این‌چنین نتیجه گرفت که با افزایش و تقویت سرمایه اجتماعی سطح رفاه اجتماعی مناطق روستایی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. همه فرضیه‌های پژوهش تائید شد و در پایان با توجه به نتایج پیشنهاد‌هایی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the relationship between social capital and social well-being, case: (villages of Mehrdasht district, Najaf Abad city)

نویسندگان [English]

  • احمد momeni 1
  • Zahra Norozi 2
1 Ph.D. student of rural planning at Gilan University
2 Graduate student of Tehran University
چکیده [English]

The purpose of this article is to analyze the effects of social capital on the improvement of social welfare indicators in rural areas of Mehrdasht district of Najaf Abad city. This research is of applied type and descriptive-analytical method which was done using library and survey findings. The statistical population of the research was all the residents of 26 villages of Jalgah district, which according to the statistics of 2015, the whole country was equal to 9066 people and 2863 households, of which 370 people were selected as a statistical sample using Cochran's formula. The measuring tool was a questionnaire made by the researcher, and the face validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. The guide study was conducted in the same area of the statistical population with 30 questionnaires and with the data obtained and using Cronbach's alpha formula in Spss software, reliability was calculated for the components of social capital 0.801 and social welfare 0.802. The results of the Pearson correlation test showed a strong relationship between the social capital component and social well-being at the level of 0.854. In the multiple regression test, all the indicators of social capital were effective on the improvement of the social welfare component. Meanwhile, the index of social communication with 0.751 percent had the biggest role in explaining the indicators of social welfare in the rural areas of Mehrdasht. It can be concluded that with the increase and strengthening of social capital, the level of social welfare in rural areas will also increase. All the hypotheses of the research were confirmed and at the end suggestions were presented according to the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • social welfare
  • sustainable development
  • Mehr Dasht sector
براهیم‌زاده، عیسی، غفاری، ابوذر (1398). برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستایی بر پایه پیشران‌ها و زنجیره پیشین و پسین (مطالعه موردی: روستاهای مسجد ابوافظل در ایرانشهر)، فصلنامه جغرافیا و توسعه. شماره 57، صفحات 30-1.
- احمدی، منیژه؛ محمدی یگانه، بهروز و سنایی مقدم، سروش(1396). تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی در کاهش فقر خانوارهای روستایی مطالعه موردی: دهستان پشته ژیلایی، استان کهگیلویه و بویر احمد، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی. سال 10، شماره 1.ص 107-93.
احمدی، منیژه (1396). تحلیل بر اثرات سرمایه اجتماعی در اخلاق زیست‌محیطی روستاییان مطالعه موردی: دهستان چایپاره بالا؛ شهرستان زنجان، نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی. سال 21، شماره 61. ص35-19.
رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا (1389). مدیریت توسعه روستایی (بنیانهای نظری)، تهران، انتشارات سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
ازکیا، مصطفی، غفاری، غلامرضا (1387)، توسعه پایدار روستایی، تهران، انتشارات اطلاعات.
افراخته، حسن؛ جلالیان، حمید؛ طهماسبی، اصغر  و آرمند، مریم (1396). واکاری موانع پیش روی بیمه اجتماعی روستاییان با استفاده از فرایند تحلیل شبکه­ای در شهرستان همدان، مجله پژوهش و برنامه­ریزی روستایی، سال 6، شماره 2. ص 91-73.
پاتریک، تونی فیتز (1381)، نظریه‌های رفاه (سیاست اجتماعی)، ترجمه، هرمز همایون پور، تهران، موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
حیدری ساربان، وکیل (1393). اثرات سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی، (مطالعه موردی شهرستان مشکین‌شهر) فصلنامه توسعه اجتماعی. دوره 8، شماره 4. ص28-7.
حیدری ساربان، وکیل (1396). بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر حکمروایی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اردبیل)، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی. دوره ششم، شماره 2. صفحات 44-9.
حیدری ساربان، وکیل؛ ابراهیم پور، حبیب و نعمتی، ولی (1394). توسعه روستایی با تأکید بر الزامات مدیریتی، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی، نوبت اول.
دادور خانی، فضیله؛ ملکان، احمد؛ عزمی، ائیژ و  احمدی، راشد (1392). مطالعه تطبیقی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقای توسعه روستایی (نمونه موردی: دهستان گودین، شهرستان کنگاور)، مجله علمی پژوهشی برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا). سال سوم، شماره سوم. ص 144-125.
زاهدی، محمدجواد؛ شیانی، ملیحه و  علی پور، پروین (1388). رابطه سرمایه اجتماعی با رفاه اجتماعی، فصلنامه رفاه اجتماعی. سال 9، شماره 32. ص 129-109.
سنایی مقدم، سروش؛ بهروز محمدی یگانه (1396). تحلیل جغرافیایی بر نقش سرمایه اجتماعی در کیفیت زندگی خانوارهای عشایری (مطالعه موردی: ایل نوئی، طایفه ژیلایی، شهرستان چرام، کهکیلویه و بویر احمد)، فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه­های انسانی. دوره 12، شماره2(پیاپی 29). ص 355-339.
ملکی،سعید؛ امانپور، سعید، هاجری، زینت (1398). مطالعه ابعاد سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی از دیدگاه روستاییان دهستان
شاهین، مهدی؛ نازاریان، سید محمد وهاب و محجوب، علی (1396). بررسی سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی در رابطه دولت و ملت ایران معاصر، سیاست متعالیه. سال 5، شماره 19. ص 154-135.
طولابی نژاد، مهرشاد؛ قنبری، سیروس و شایان، محسن (1397). بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر رفاه خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان میانکوه شرقی)، نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی. سال 22، شماره 66. ص 185-163.
فراهانی، حسین؛ عینالی، جمشید و عبدلی،  سمیه (1391). ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه نواحی روستایی، مطالعه موردی: دهستان مشهد میغان شهرستان اراک، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیا. دوره 13 شماره 29. ص 50-27.
حیدری ساربان، وکیل (1397). اثرات سرمایه اجتماعی بر اقتصاد نواحی روستایی، مطالعه موردی: هرستان آستارا، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی. سال هفتم، شماره 3(پیاپی 25)، ص 144-123.
موحدی، رضا؛ امیری، فاطمه و زهرا تاجوک (1398). تحلیل اثرات گردشگری روستایی در بهبود رفاه اجتماعی روستاییان (مطالعه موردی: روستای فرجین شهرستان همدان)، روستا و توسعه. سال 22، شماره 87. ص67-45.
موسوی، میرنجف؛ قنبری، حکیمه و اسماعیل‌زاده، خالد  (1391). تحلیل فضایی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)، فصلنامه جغرافیا و توسعه. شماره 27. ص 18-1.
نجار زاده، محمد؛ ترابی، ذبیح‌الله و ملکان، احمد (1396). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر حکمروایی خوب و پایداری جوامع روستایی با نقش تعدیل گری سرمایه فرهنگی؛ مطالعه موردی: دهستان گودین شهرستان کنگاور، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا). سال 7، شماره سوم. ص 40-25.
هزارجریبی، جعفر؛ صفری شالی، رضا (1390). رفاه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی شهر تهران)، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری. سال دوم، شماره 5. ص 22-1.
 
Christoforou, A.(2013). On the identity of social capital and the social capital of identity. Cambridge Journal of Econoomics, 37,pp. 719-736. Doi:10.1093
Nidarr, Sulaeman Rahman, Fitri Febrianty, Helda, Anvwar, Mokhamam, 2019, The Role of Microfinance Institutions on the Improvement of Community Social Welfare, 1st International Conference on Economics, Business, Entrepreneurship, and Finance. Advances in Economics, Business and Management Research, volume 65.
Arbab, E. (2011), Function of Social Capital in Sustainable Urban Development. Case: Zahedan City (Iran), Master Program in Sustainable Development, Uppsala University/Institutionen for geovetenskaper, May 2011 uu.diva portal.
Dzanja, J, Christie, M, Fazey, I and Tony Hyde, (2015), The Role of Social Capital in Rural Household Food Security: The Case Study of Dowa and Lilongwe Districts in Central Malawi, Journal of Agricultural Science, 40(12): 165-176.
Khanh, H. (2011). The Role of Social Capital to Access Rural Credit: A Case Study: Hue Province- Vietnam, Department of Urban and Rural Development, Swedish University of Agricultural Sciences, Volume 56, pp .42-84.
Kifle. S, Teferi. B, Kebedom. A and Abiyot Legesse, (2016), Factors Influencing Farmers Decision on the Use of Introduced Soil and Water Conservation Practices in the Lowland’s of Wenago Woreda, Gedeo Zone, Ethiopia, American Journal of Rural, Volume 4(1): 24-30.
Ognibene, A. (2010), Social Capital in Power Networks: A Case Study of Affordable Housing Development in Winston-Salem, NC, Urban Studies Program, Senior Seminar Papers December, 12: 1-45.
Dinga, E. (2014). Social capital and social justice. Procedia Economics and Finance, 8: 246-253.
Di Vincenzo, F., & Mascia, D. (2012). Social capital in project-based organizations: Its role, structure, and impact on project performance. International Journal of Project Management, 30(1): 5-14.
Hamdan, H., Yusof, F., & Marzukhi, M. A. (2014). Social capital and quality of life in urban neighborhoods high density housing. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 153,pp. 169-179.
Ignacio Castro, Francisco J. Acedo, Araceli Picón-Berjoyo(2014), Social capital configuration and the contingent value of the cross-national diversity: A multi-group analysis, Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa 24.
Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2011). Connection strategies: Social capital implications of Facebook-enabled communication practices. New media & society, 13(6): 873- 892.
paunescu, Carmen & Bedea, Mihaela Raluca(2014),Examing the Social capital content and structure in the pre-start up Planning, procedia Economics and Finance 15.
Prayitno, G., Matsushima, K., Jeong, H., & Kobayashi, K. (2014). Social capital and migration in rural area development. Procedia Environmental Sciences, 20, 543-552.
Nobre, C.A., Sampaio, G., Borma, L.S., Castilla- Rubio, J.C., Silva, J. S. Cardoso, M. (2016). Land-Use and climate change risks in the Amazon and the need of a novel sustainable development paradigm proc . Natl. Acad. Sci., 113: 10759-10768.
Silva, J.M.C., Prasad, S. And Diniz- Filho, J.A.F. (2017). The impact of deforestation, urbanization, public investments and agriculture on human welfare in the Brazilian. Land Use Policy, 65: 135-142.