بررسی و ارزیابی تاثیرگذاری مخاطرات بر توسعه توریسم (مطالعه موردی: شهرستان مشکین‌شهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

گسترش و توسعه صنعت توریسم به عنوان بخشی از ابعاد توسعه اجتماعی و فرهنگی هر کشور در کنار توجه به درآمدزایی، اشتغال‌زایی و مقوله اقتصاد و فرهنگ از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. به عبارتی شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای است که برای ارتقا بخشیدن سیستم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی تاثیرگذاری مخاطرات بر توسعه توریسم شهرستان مشکین‌شهر است. تحقیق حاضر به صورت توصیفی و تحلیل و به کمک دو جامعه آماری مرتبط با گردشگری یعنی توریست‌های داخلی وارد شده به شهرستان مشکین‌شهر و مسئولین فعال در صنعت گردشگری منطقه به بررسی مخاطرات تاثیرگذار در توسعه توریسم پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که احتمال وقوع خطر بهداشتی و محیطی از نظر گردشگران با مقدار 75/3 بیش‌ترین امتیاز را جهت تهدید توسعه توریسم به خود اختصاص داده است. هم‌چنین احتمال وقوع خطر ساختاری و عملکردی از نظر مسئولین با امتیاز 26/3 دارای بیش‌ترین تاثیرگذاری بر توسعه توریسم منطقه مورد مطالعه دارد. در نهایت بر اساس نتایج حاصله مجموع امتیازات پاسخگویان بر تاثیرگذاری مخاطرات ذکرشده نشان داد که با مقدار 89/2 از حد متوسط مخاطره پایین بوده و تاثیرات چندانی بر توسعه توریسم شهرستان مشکین‌شهر ندارد. بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود با توسعه در بخش‌های احتمالی خطر می‌توان احتمالات خطر در جهت توسعه توریسم را به حداقل رساند تا منجر به توسعه صنعت گردشگری در شهرستان مشکین‌شهر شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود با توسعه رفاهی، اقتصادی، بهداشتی، زیرساختی و حقوقی در سال‌های آتی منجر به پیشرفت روزافزون صنعت توریسم در سطح شهرستان مشکین‌شهر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and evaluating the impact of hazards on tourism development (case study: Meshkinshahr city)

نویسندگان [English]

 • Behrouz nezafat taklhe 1
 • Fariba Esfandyari 2
 • zahra shahbazi 3
1 PhD Student in Natural Geography Department, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 Professor of Geomorphology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
3 Master's student in Natural Geography Department, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The expansion and development of the tourism industry as a part of the social and cultural development dimensions of any country, along with paying attention to income generation, employment generation and the category of economy and culture, is of considerable importance. In other words, risk identification and management is one of the approaches used to improve systems. The purpose of this research is to investigate and evaluate the impact of hazards on the development of tourism in Meshkinshahr city. The present research is descriptive and analytical and with the help of two statistical communities related to tourism, domestic tourists who entered Meshkinshahr city and officials active in the tourism industry of the region, has investigated the risks affecting the development of tourism. The results of the research showed that the of health and environmental risk from the of view of tourists with a value of 3.75 was assigned the highest score for the threat of tourism development. Also, according to officials, the possibility of structural and functional risk with a score of 3.26 has the most impact on the development of tourism in the studied area. Finally, based on the results, the total scores of the respondents on the impact of the mentioned risks showed that with a value of 2.89, the risk is low and does not have much impact on the tourism development of Meshkinshahr city. Therefore, it can be concluded that by developing in the possible areas of risk, the possibility of risk in the direction of tourism development can be minimized to lead to the development of the tourism industry in Meshkinshahr city, it is suggested that with welfare, economic, health, infrastructural and legal development in the coming years, it will lead to the increasing progress of the tourism industry at the level of Meshkinshahr city.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Evaluation."Influence
 • "Ranges
 • "Tourism Development
 1. ابراهیمی، ع، مختاری، د، روستایی، ش، (1400)، ارزیابی نقش منابع کارستیک توسعه‌یافته در توانمندی‌های ژئوتوریسمی شهرستان کامیاران، پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، شماره 39، صص18-1.
 2. اسفندیاری درآباد، ف، نظافت تکله، ب، حسن‌زاده، م، پاسبان، ا م. (1401)، ارزیابی و تحلیل توان گردشگری و رقابت‌پذیری استان اردبیل با استفاده از مدل پائوولوا و مدل دینامیکی هادزیک (مطالعه موردی: هیر، خلخال، سرعین)، فصلنامه مطالعات محیط زیست، دوره 7، شماره 3، صص 5201-5188.
 3. اصغری سراسکانرود، ص، نظافت تکله، ب. (1399)، ارزیابی توان ژئوتوریستی و تحلیل رقابت‌پذیری مناطق ژئوتوریستی شهرستان سرعین، تحقیقات جغرافیایی، شماره 137، 203-194
 4. اکبری، م، بوستان احمدی، و، انصاری، م، سهرابی، و، (1401)، سنجش جایگاه کشورهای اسلامی از نظر شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی سفر و گردشگری با استفاده تکنیک ماباک (MABAC)، فصلنامه علمی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دوره 12، شماره 45، صص 18-1.
 5. جهان تیغ‌مند، س، کرم، امیر، قنواتی، ع. (1401)، تبیین توان‌ها و مدیریت گردشگری ژئوسایتها بر پایه ارزیابی محوطه‌های تنوع زمینی (مطالعه موردی: منطقه گردشگری تنگه واشی در شهرستان فیروزکوه)، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 65، صص 332-312.
 6. حسام، م. (1395)، سنجش نگرش جامعه میزبان به تأثیرات اقتصـادی، اجتمـاعی و محیطزیسـتی توسـعه گردشگری. مطالعه موردی: روستاهای بخش لاریجـان شهرستان آمل، سال 6 ،شماره 21 ،صص 60-45
 7. خدایی، ی، گارگر، ب، سرور، ر. 1401. گردشگری شهری رویکردی نو به سوی بازآفرینی شهری (مطالعه موردی شهر زنجان)، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس، دوره 14، شماره 52، صص 81-49.
 8. رحیمی، م، هنری، ف، رومیانی، ا، (1401)، برنامه‌ریزی و آینده‌نگاری توسعه پایدار گردشگری استان خوزستان، فصلنامه علمی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دوره 12، شماره 45، صص 66-51.
 9. روستا، ع، (1401)، تبیین اثرات تجربه و انگیزش گردشگران در مناطق شهری بر رضایت و وفاداری گردشگران (مورد مطالعه: مناطق گردشگری کیش و قشم)، فصلنامه علمی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دوره 12، شماره 45، صص 228-211.
 10. زمان زاده، س. م.، قدیری معصوم، م.، فرجی سبکبار، ح.، واعضی.، ه. 1395. بررسی تأثیر مخاطرات بر توسعه گردشگری شهرستان سرعین. جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره 20، 151-135.
 11. زندمقدم، م ر. (1388)، بررسـی توانمنـدی‌هـای دشت کویر به‌عنوان ژئوپارک ایران مرکزی و نقـش آن در توسعه پایدار اسـتان سـمنان، فصـلنامه جغرافیـایی آمایش محیط، سال 2 ،شماره 6 ،صص 20-1.
 12. طاهرخانی، م، جهان تیغ‌مند، س، سلیمی سبحان، م ر. (1399)، اولویت‌بندی توان‌های زمین- گردشگری ژئوسایت‌ها (مطالعه موردی: الموت قزوین)، جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیایی ایران)، سال 18، شماره 64، 119-106.
 13. طاهری، ک، حسینی، آ، امیری، ا. (1401). بررسی پیامدهای فعالیت های گردشگری براکوسیستم‌های طبیعی. جغرافیا و روابط انسانی، 5(1), 369-382.
 14. عابدینی، م.، رنجبری، احد. 1395. ژئوتوریسم آذربایجان شرقی، انتشارات نگین سبلان، 297صفحه.
 15. عیاشی، ا. 1391. ارزیابی سطح ریسک در فرایند توسعه سیستمهای گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان خرم آباد). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
 16. فخاری، س. (1393)، مدل‌سازی ژئومورفولوژیکی به منظور توسعه پایدار (مطالعه موردی: ژئوپارک‌های پیشنهادی منطقه دماوند)، رساله دکتری، استاد راهنما، عزت الله قنواتی، دانشگاه خوارزمی
 17. مقیمی، ا، زارع احمد آباد، م، مختاری، د. (1401)، ارزیابی توانمندی اشکال ژئومورفولوژیک حاصل از فعالیت گسل تبریز در توسعه ژئوتوریسم با استفاده از روش پانیزا، سیاستگذاری شهری و منطقه‌ای، دوره 1، شماره 1، صص 13-1.
 18. نعمتی، و، ابراهیم پور، ح، مرزبان، س، نظافت تکله، ب، (1401)، ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری سلامت در استان تهران با رویکرد آینده‌پژوهی، فصلنامه مطالعات محیط زیست، دوره 7، شماره 4، صص 5756-5746.
 19. Aydin, G. and Karamehmet, B. (2017), Factors affecting health tourism and international health-care facility choice, International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, Vol.11 1, pp.16-36.
 20. Büyüközkan, G, Mukul, E, Kongar, E. (2020), Health tourism strategy selection via SWOT analysis and integrated hesitant fuzzy linguistic AHP-MABAC approach, Socio-Economic Planning Sciences, 107-120.
 21. Lai LS, To WM.(2015), Content analysis of social media: A grounded theory approach. Journal of Electronic Commerce Research16, 125-138
 22. Lee, J. and Kim, H.-b. (2015), Success factors of health tourism: cases of Asian tourism cities, International Journal of Tourism Cities, Vol. 1 No. 3, 216-233.
 23. Letunovska, N., Kwilinski, A., & Kaminska, B. (2020). Scientific Research In The Health Tourism Market: A Systematic Literature Review. Health Economics and Management Review. 1.8-19.
 24. Monavari, S.M. and Feraidoni, A. 2008. Kakarza regional talent identification for evaluation of ecological tourism with the help of GIS, the fourth national conference of environmental strategies and improve them, pp: 27- 31
 25. Nilashia,b., Sarminah. S, Abdul Manafd. A, Ahmadie. H, A. Rashidf. T,. (2019). Factors influencing medical tourism adoption in Malaysia: A DEMATELFuzzy TOPSIS approach, Computers & Industrial Engineering 137, 53-67.
 26. Paskova, m (2015) the potential of indeghionos knowledge for Rio Coco geopark geotourism; earth and planatory sciences, 15.
 27. Zeng B, Gerritsen R.(2014), What do we know about social media in tourism? A review. Tourism management perspectives, 27-36.