نقش و ضرورت کارآفرینی در توسعه روستایی و کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

امروزه کارآفرینی از جمله موثرترین راه های تقویت خلاقیت و نوآوری در میان افراد است. پژوهش‌ها نشان می دهند کارآفرینی ارتباط مستقیمی با پیشرفت و توسعه یک کشور دارد. در این راستا یکی از نیازهای جدی جامعه روستایی ایران که با مشکلات عدیده‌ای از جمله فقر، بیکاری، مهاجرت، ناامنی غذایی و... مواجه است، توسعه و آموزش کارآفرینی است و با توجه به ارتباط آموزش های کارآفرینی و توسعه روستایی لازم است این امر به طور جدی در برنامه‌های آموزشی کشور در جامعه به طور عام و در روستاها به طور خاص ظاهر شود. این مقاله به روش مروری و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و جستجو در سایت های اینترنتی، با هدف بررسی نقش کارآفرینی در برنامه های توسعه روستایی گردآوری شده و تلاش دارد با ارائه اهمیت کار آفرینی در کشاورزی، راهکارهای موثر در ترویج این فرایند را به منظور دستیابی به اهداف توسعه کشاورزی و روستایی مطرح نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role and necessity of entrepreneurship in rural and agricultural development

نویسندگان [English]

 • bahman khosravipour 1
 • abdolhossein shoeibi 2
1 Professor and faculty member, Agricultural sciences and Natural resources of Khuzestan
2 Phd student, Agricultural sciences and Natural resources of Khuzestan
چکیده [English]

Today, entrepreneurship is one of the most effective ways to strengthen creativity and innovation among people. Research shows that entrepreneurship has a direct relationship with the progress and development of a country. In this regard, one of the serious needs of the rural society of Iran, which is facing many problems such as poverty, unemployment, food insecurity, etc., is the development and training of entrepreneurship, and considering the relationship between entrepreneurship training and rural development, this is necessary to appear seriously in the educational programs of the country in the society in general and in the villages in particular. The present article has been compiled by a review method and using library resources and searching on internet sites, with the aim of investigating the role of entrepreneurship in rural development programs, and it tries to present the importance of entrepreneurship in agriculture, effective solutions in promoting this process in order to achieve the goals of agricultural and rural development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurship
 • agricultural development
 • rural development
 1. ایزدی، حسن. برزگر، سپیده.(1392) کارآفرینی و توسعه روستایی. آموزه هایی از تجارب چین پژوهش های روستایی دوره ۴، شماره4، ص918-901.
 2. ایزدی، علی. قنبری،سیروس(1400). کارآفرینی کشاورزی و توسعه مناطق روستایی (مورد مطالعه: دهستان رشتخوار). فصلنامه روستا و توسعه پایدار فضا، دوره دوم، شماره اول، پیاپی ۵ . ص 26-19.
 3. بادزبان، فاطمه. رضایی مقدم، کورش. فاطمی، مهسا.(1399). آموزش کارآفرینی و تاثیر آن بر عملکرد کسب و کارهای زنان روستایی، فصلنامه کار و فن، دوره 17، شماره ۳ ، ص 97-81.
 4. بوذرجمهری، خدیجه. رومیانی، احمد. اسماعیلی، آسیه.(1393). بررسی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در تقویت جوامع روستایی در راستای توسعه پایدار، همایش ملی چشم‌اندازهای توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور، انجمن علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران.
 5. پای خسته، پریسا. علم بیگی، امیر. بطحایی، سیده سمیه.(۱۳۹۶). بررسی شایستگی های مورد نیاز توسعه کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، دوره ۹ ،شماره ۴۰. ص 43-32.
 6. پورآتشی،مهتاب.(1387) نهادینه کردن آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی، نشریه نامه آموزش عالی سال اول شماره۱ . ص 63-49 .
 7. جمینی، داود. جمشیدی، علیرضا.(1398). مدلسازی عوامل موثر بر توسعه شاخص های کارآفرینی در مناطق روستایی ایران، نمونه پژوهش: منطقه اورامانات، استان کرمانشاه. فصلنامه علمی برنامه‌ریزی فضایی، سال یازدهم، شماره سوم، صص94-73.
 8. جوانبخت، فاطمه.(1398). نقش کارآفرینی در توسعه روستایی، قابل دسترس در zistonline.com/news/80352
 9. جهانگیری، علی. (1381). توسعه پایدار و کارآفرینی در دولت، مجله فرآیند مدیریت و توسعه، دوره ۱۶، شماره ۴ . ص 53-45
 10. حسینی‌نیا، غلامحسین. موسوی، سید شمس الدین.(1396). آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها، روش‌ها و چالش‌ها، نامه آموزش عالی، دوره جدید سال یازدهم، شماره ۴۱ . ص 88-59.
 11. خانی، فضیله. رضوانی، محمدرضا. ایمنی قشلاق، سیاوش. بوذرجمهری، خدیجه.(۱۳۹۰) .تحلیل نقش گردشگری در توسعه‌ی ویژگی های کارآفرینانه و گرایش به کارآفرینی در بین جوانان روستایی، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره ۷۸ ، ص195-169.
 12. خسروی‌پور، بهمن. برادران، مسعود. عابدی، بهاره.(۱۳۹۵).آموزش کارآفرینانه در توسعه روستایی، انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی (تاک) چاپ اول، تهران.
 13. خسروی پور، بهمن. روشنی، نسیم. کوره‌پز، حسنعلی.(1401).چیستی و چرایی کارآفرینی سبز و ارتباط آن با نوآوری سبز، جغرافیا و روابط انسانی، دوره ۴، شماره ۴، بهار.۱۴۰۱ ص 160-145.
 14. رستمی، کورش. رحمانی، بیژن. منشی زاده، رحمت‌اله.(1401). تحلیل عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی نواحی روستایی(مورد مطالعه: روستاهای بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ)، فصلنامه جغرافیا(برنامه‌ریزی منطقه‌ای)،دوره 12، شماره 2، صص 17-1.
 15. رضایی، بیژن. رستمی، سحر. ژیان، مهتاب. سلیمانی، معین.(۱۳۹۷).عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در راستای توسعه روستایی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، دوره ۵ ، شماره ۳ ، ص 94-81.
 16. رکن الدین افتخاری، عبدالرضا. طاهرخانی، مهدی. سبحانی قیداری، حمدالله. (1388). تحلیل ابعاد و عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده) نشریه روستا و توسعه، دوره ۱۲، شماره ۳، ص 72-43.
 17. رکن الدین افتخاری، عبدالرضا. سجاسی قیداری، حمداله(1389). توسعه روستایی با تاکید بر کارآفرینی (تعاریف، دیدگاه‌ها و تجربیات)، انتشارات سمت، چاپ اول، پائیز 1389.
 18. شهبازی، حسین رضا.(1401). کارآفرینی کشاورزی راهبردی در توسعه پایدار روستایی، جغرافیا و روابط انسانی، دوره ۵، شماره ۱ ، ص 248-234.
 19. شیری، نعمت اله. میرک زاده، علی اصغر. زرفشان، کیومرث.(۱۳۹۴). الزامات ترویج کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، دوره ۲ ،شماره ۲ ،ص 132 - 105
 20. طوسی، رمضان. جمشیدی، علیرضا. تقدسی، احمد.(1393). کارآفرینی روستایی و تعیین عوامل موثر بر آن. مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، سال ۳ ،شماره ۸.
 21. قلندری، ارسطو. پاک نیت، اقبال. ایمانی، اسماعیل.(1392) آموزش مهارت های کارآفرینی. همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش‌محور، ص ۱۱ .
 22. کلاگر، پیمان. آقایی، مریم. (۱۳۹۳). بررسی نقش کارآفرینی کشاورزی در توسعه روستایی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، دوره ۱، شماره ۱ ،ص 83-61.
 23. کیخا، شیما. خسروی پور، بهمن. (۱۳۹۲). آموزش کارآفرینی رویکردی کارآمد در جهت اشتغال دانشجویان. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، شماره ۱۶۳، ص 39-26.
 24. مخبر دزفولی، عبدالله. حاجی‌میررحیمی، داود. جمشیدی، امید.(۱۳۹۶). طراحی مدل توسعه کارآفرینی در مراکز آموزش کشاورزی و تحلیل استراتژیک وضعیت کارآفرینی مورد مطالعه مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره). فصلنامه علمی رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی، ص 90-73.
 25. موحدی، رضا. سامیان، مسعود. حیدری ترازک، خدیجه.(1393). برنامه های آموزش کارآفرینی در حوزه کشاورزی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، دوره ۱، شماره ۳، ص 19-1.
 26. موحدی، رضا. حیدری ترازک، خدیجه .سامیان، مسعود. (۱۳۹۳ ). آموزش کارآفرینی پیش‌نیاز توسعه کشاورزی. نشریه کارآفرینی، جلد 1، شماره 4، ص 48-33.
 27. موحدی، رضا. سلیمانیان بروجنی،جلیله.(1395). بررسی شیوه های آموزشی موثر در توسعه کارآفرینی زنان روستایی، نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، سال سوم، شماره ۶ ، ص 33-24.
 28. موحدی، رضا. یعقوبی فرانی، احمد.(1391).درآمدی بر کارآفرینی روستایی، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، چاپ اول، همدان.
 29. نسترن، مهین. زنگی آبادی، علی. خلقی پور، خلیفه.(1386). توسعه پایدار، شهر پایدار. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه شماره ۸۵ و ۸۶ ص 65-56.
 30. نوری زمان‌آبادی، سید هدایت الله. امینی فسخودی، عباس.(1385). سهم توسعه کشاورزی در توسعه روستایی. مجله علوم کشاورزی ایران، دوره ۳۸ ، شماره ۲ ص275-263.
 31. وثوقی، منصور. حبیبی، سمونا، حسن زاده طلوتی، زینب.(1393). ضرورت توجه به دانش بومی در برنامه های توسعه روستایی با با تأکید بر توسعه مشارکتی، فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دوره ۸ ، شماره ۲۶، ص 56-33.
 32. یزدانی، رقیه.خیراندیش، مسعود. محمدی خیاره، محسن. امینی،هادی(1399). بررسی عوامل موثر بر توسعه‌ی روستایی با تاکید بر کارآفرینی کشاورزی(مورد مطالعه: استان خراسان شمالی)، مجله راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، سال هفتم، شماره 13، بهار و تابستان1399، صص 77-63.
 33. یوسفی، زهرا. نادری، نادر. رضایی، بیژن. شیری، نعمت‌اله‌.(1394). بررسی و اولویت بندی دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نسبت به عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی، فصلنامه راهبردی‌های کارآفرینی در کشاورزی، سال ۲، شماره ۴، ص 61-53
 34. p.j.(2003).Entreprenurial programming: Home Based and micro business Family development and Resource management.
 35. Chowdhury, M. S. (2007). Overcoming entrepreneurship development constraints: the case of Bangladesh. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy. Vol, 1. NO, 3. pp.240-251
 36. Solomon, G. T., Duffy, S., & Tarabishy, A. (2002). The state of entrepreneurship education in the United States: A nationwide survey and analysis. International Journal of Entrepreneurship Education.1(1), pp,1-22.