راهبردهای زنجیره تامین کشاورزی و غذا در دوران کرونا و پساکرونا: تحلیل SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.

چکیده

صنعت کشاورزی-غذا به عنوان محرک اساسی برای رشد اقتصادی و کاهش فقر در بسیاری کشورها از ارزش قابل توجهی برخوردار است. در کارکرد مطلوب زنجیره تامین محصولات کشاورزی و غذایی، مولفه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی دخیل هستند. به عنوان یکی از این عوامل، همه‌گیری کرونا سیستم‌های کشاورزی-غذایی را به سمت چالش‌های متعددی سوق داده است که در صورت تداوم یا اتمام دوره بیماری باید به آنها رسیدگی شود. در این منظر، دستیابی به راهبردهای زنجیره تامین کشاورزی-غذایی دوران پساکرونا از اهمیت ویژه برای برخوردار است. بنابراین، هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل تأثیر همه گیری کرونا بر زنجیره تامین محصولات کشاورزی-غذایی و ارائه راهبردهایی بر اساس تجزیه و تحلیل SWOT به منظور به حداقل رساندن پیامدهای این بیماری در دوران پساکرونا است. در این مطالعه اطلاعات مورد نیاز به روش مروری با بررسی جامع ادبیات شامل اسناد راهبردی، مجلات علمی و داده‌های سازمان غذا و کشاورزی بدست آمد. بر اساس نتایج همه‌گیری کرونا تأثیر مستقیم و غیر مستقیم قابل توجهی بر عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی و همچنین ناامنی غذایی داشته است که این مطالعه راهبردهایی برای مواجهه با این چالش‌ها ارائه نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agri-food supply chain strategies during the corona and post-corona era: SWOT analysis

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Javad Sobhani
  • Soheila Barati
Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture Engineering and Rural Development, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran.
چکیده [English]

The agri-food industry has a significant value as the main driver for economic growth and poverty reduction in many countries. Many economic, social and environmental components are involved in the optimal functioning of the supply chain of agricultural and food products. As one of these factors, the corona epidemic has led the agri-food systems to several challenges that must be addressed if the disease period continues or ends. In this perspective, achieving the strategies of the agri-food supply chain in the post-corona era is of special importance. Therefore, the aim of this study is to analyze the impact of the corona epidemic on the supply chain of agri-food products and to provide strategies based on SWOT analysis in order to minimize the consequences of this disease in the post-corona era. In this study, the required information was obtained through a comprehensive literature review, including strategic documents, scientific journals, and data from the Food and Agriculture Organization. Based on the results of the Corona epidemic, it has had a significant direct and indirect effect on the supply and demand of agricultural products, as well as food insecurity, and this study has presented strategies to face these challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Supply Chain”
  • “Covid-19”
  • “Agricultural Products”
  • “Food Security”
  • and “Food Demand”
. اسفندیاری درآباد، فریبا؛ نظافت تکله، بهروز،. و شهبازی شرفه، زهرا. (1401). مدل‌سازی نوین گردشگری برای تداوم فعالیت کسب و کارهای بخش توریسم در شرایط کرونا ویروس (مطالعه موردی: شهر توریستی سرعین). جغرافیا و روابط انسانی. 5 (3)،1-15  doi: 10.22034/gahr.2022.375711.1776
اکبرپور آلمه جوقی، علی،. و حسینی گوکی، زهراالسادات. (1401). سیاست‌گذاری تأثیرات ویروس کرونا بر عدم امنیت غذایی و وضعیت مهاجرت: چارچوب مفهومی شکاف ساختاری. جغرافیا و روابط انسانی. 5(2), 105-119. doi: 10.22034/gahr.2022.340600.1714
حسینی، سید سلام؛ مهردانش، گونا،. و فرشاد، لقمان. (1399). تاثیر ویروس کرونا COVID-19‎ بر اقلیم و آب و هوای شهر و سلامتی شهروندان در برنامه ریزی شهری. جغرافیا و روابط انسانی. 3(2), 91-119. https://www.gahr.ir/article_114806.html
خسروی پور، بهمن، و انشایی نژاد، آمنه. (1399). تنوع زیستی رویکردی مناسب جهت امنیت و سلامت غذایی. جغرافیا و روابط انسانی. 2(4), 285-295. https://www.gahr.ir/article_106898.html
دادورخانی، فضیله،. و موسوی، سمیه سادات. (1401). تحلیل پیامدهای همه ‏گیری کرونا بر اقتصاد روستایی. پژوهشهای جغرافیای انسانی. 54(1)، 391-314.
مومنی هلالی، هادی؛ صدیقی، حسن؛ چیذری، محمد و عباسی، عنایت. (1398). فعالیت چندگانه: راهبردی کارآفرینانه برای کشاورزان خرده‌پا. راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی. ۶ (۱۲) :۱۲۴-۱۱۲
Abid, A., & Jie, S. (2021). Impact of COVID‐19 on agricultural food: A Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) analysis. Food Frontiers2(4), 396-406.
Aday, S., & Aday, M. S. (2020). Impact of COVID-19 on the food supply chain. Food Quality and Safety4(4), 167-180.
Barman, A., Das, R., & De, P. K. (2021). Impact of COVID-19 in food supply chain: Disruptions and recovery strategy. Current Research in Behavioral Sciences, 2, 100017
Chakraborty, I., & Maity, P. (2020). COVID-19 outbreak: Migration, effects on society, global environment and prevention. Science of the Total Environment728, 138882.
Cullen, M. T. (2020). Coronavirus Food Supply Chain Under Strain What to do?. Food Systems Transformation. FAO Publication.
Desai, B. H. (2022). 14. United Nations Environment Programme (UNEP). Yearbook of International Environmental Law31(1), 319-325.
Dorcheh, F. R., Hajiagha, S. H. R., Rahbari, M., Jafari-Sadeghi, V., & Mahdiraji, H. A. (2021). Identification, analysis and improvement of red meat supply chain strategies considering the impact of COVID-19 pandemic: a hybrid SWOT-QSPM approach in an emerging economy. British Food Journal123(12), 4194-4223.
FAO. (2020). Coronavirus disease 2019(COVID-19): Addressing the impacts of COVID-19 in food crises. Food and Agriculture Organization. 
Gordon, L. J. (2020). The Covid-19 pandemic stress the need to build resilient production ecosystems. Agriculture and Human Values37(3), 645-646.
Kamilaris, A., Fonts, A., & Prenafeta-Boldύ, F. X. (2019). The rise of blockchain technology in agriculture and food supply chains. Trends in Food Science & Technology91, 640-652.
Khan, H. H., Malik, M. N., Konečná, Z., Chofreh, A. G., Goni, F. A., & Klemeš, J. J. (2022). Blockchain technology for agricultural supply chains during the COVID-19 pandemic: Benefits and cleaner solutions. Journal of Cleaner Production347, 131268.
Markandya, A., Salcone, J., Hussain, S., Mueller, A., & Thambi, S. (2021). COVID, the Environment and food systems: Contain, cope and rebuild better. Frontiers in Environmental Science9, 674432.
McElwee, P., Turnout, E., Chiroleu-Assouline, M., Clapp, J., Isenhour, C., Jackson, T., ... & Santos, R. (2020). Ensuring a post-COVID economic agenda tackles global biodiversity loss. One Earth3(4), 448-461.
OECD and FAO. 2022. OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031. Parisand Rome.https://doi.org/10.1787/f1b0b29c-en
Okolie, C. C., & Ogundeji, A. A. (2022). Effect of COVID-19 on agricultural production and food security: A scientometric analysis. Humanities and Social Sciences Communications9(1), 1-13.
Pakravan-Charvadeh, M. R., Mohammadi-Nasrabadi, F., Gholamrezai, S., Vatanparast, H., Flora, C., & Nabavi-Pelesaraei, A. (2021). The short-term effects of COVID-19 outbreak on dietary diversity and food security status of Iranian households (A case study in Tehran province). Journal of cleaner production281, 124537.
Pandey, N., & Pal, A. (2020). Impact of digital surge during Covid-19 pandemic: A viewpoint on research and practice. International journal of information management55, 102171.
Párraga, M. M., Gonzalez-Cancelas, N., & Soler-Flores, F. (2014). DELPHI-SWOT tools used in strategic planning of the Port of Manta. Procedia-Social and Behavioral Sciences162, 129-138.
Pirasteh-Anosheh, H., Parnian, A., Spasiano, D., Race, M., & Ashraf, M. (2021). Haloculture: A system to mitigate the negative impacts of pandemics on the environment, society and economy, emphasizing COVID-19. Environmental Research198, 111228.
Rad, A. K., Shamshiri, R. R., Azarm, H., Balasundram, S. K., & Sultan, M. (2021). Effects of the COVID-19 pandemic on food security and agriculture in Iran: a survey. Sustainability13(18), 10103.
Rahimi, P., Islam, M. S., Duarte, P. M., Tazerji, S. S., Sobur, M. A., El Zowalaty, M. E., ... & Rahman, M. T. (2022). Impact of the COVID-19 pandemic on food production and animal health. Trends in Food Science & Technology121, 105-113.
Rasul, G. (2021). Twin challenges of COVID-19 pandemic and climate change for agriculture and food security in South Asia. Environmental Challenges2, 100027.
Richards, T. J., & Rickard, B. (2020). COVID-19 impact on fruit and vegetable markets. Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue Canadienne d'agroeconomie68(2), 189–194.
Ronaghi, M. H. (2021). A blockchain maturity model in agricultural supply chain. Information Processing in Agriculture8(3), 398-408.
Roubík, H., Lošťák, M., Ketuama, C. T., Procházka, P., Soukupová, J., Hakl, J., ... & Hejcman, M. (2022). Current coronavirus crisis and past pandemics-What can happen in post-COVID-19 agriculture?. Sustainable Production and Consumption30, 752-760.
Rowan, N. J., & Galanakis, C. M. (2020). Unlocking challenges and opportunities presented by COVID-19 pandemic for cross-cutting disruption in agri-food and green deal innovations: Quo Vadis?. Science of the Total Environment748, 141362.
Selmi, R., Makhlouf, F., Kasmaoui, K., Errami, Y., & Atta, O. B. (2022). “There is No vaccine for climate change”-How well Governments’ COVID-19 green stimulus announcements contribute to business sustainability?. International Economics171, 1-17.
Sridhar, A., Balakrishnan, A., Jacob, M. M., Sillanpää, M., & Dayanandan, N. (2022). Global impact of COVID-19 on agriculture: role of sustainable agriculture and digital farming. Environmental Science and Pollution Research, 1-17.
Štreimikienė, D., Baležentis, T., Volkov, A., Ribašauskienė, E., Morkūnas, M., & Žičkienė, A. (2022). Negative effects of covid-19 pandemic on agriculture: systematic literature review in the frameworks of vulnerability, resilience and risks involved. Economic Research-Ekonomska Istraživanja35(1), 529-545.
Takavakoglou, V., Pana, E., & Skalkos, D. (2022). Constructed Wetlands as Nature-Based Solutions in the Post-COVID Agri-Food Supply Chain: Challenges and Opportunities. Sustainability, 14(6), 3145.
Tansuchat, R., Suriyankietkaew, S., Petison, P., Punjaisri, K., & Nimsai, S. (2022). Impacts of COVID-19 on Sustainable Agriculture Value Chain Development in Thailand and ASEAN. Sustainability14(20), 12985.
Telagam, N., Kandasamy, N., & Arun Kumar, M. (2021). Review on smart farming and smart agriculture for society: Post-pandemic era. In Green Technological Innovation for Sustainable Smart Societies (pp. 233-256). Springer, Cham.
Wang, J., & Wang, Z. (2020). Strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) analysis of China’s prevention and control strategy for the COVID-19 epidemic. International Journal of Environmental Research and Public Health17(7), 2235.
WHO. (2020). In Middle East COVID-19 Hotspot Iran, WHO Walks the Talk. Available online: https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/in-middle-east-COVID-19-hotspot-iran-who-walks-the-talk 
Workie, E., Mackolil, J., Nyika, J., & Ramadas, S. (2020). Deciphering the impact of COVID-19 pandemic on food security, agriculture, and livelihoods: A review of the evidence from developing countries. Current Research in Environmental Sustainability2, 1–6.
Yamano, T., Sato, N., & Arif, B. W. (2020). COVID-19 impact on farm households in Punjab, Pakistan: Analysis of data from a cross-sectional survey. Asian Development Bank. No 149: 1-8.
Yazdanpanah, M., Zobeidi, T., Moghadam, M. T., Komendantova, N., Loehr, K., & Sieber, S. (2021a). Cognitive theory of stress and farmers’ responses to the COVID 19 shock; a model to assess coping behaviors with stress among farmers in southern Iran. International Journal of Disaster Risk Reduction64, 102513.
Yazdanpanah, M., Tajeri Moghadam, M., Savari, M., Zobeidi, T., Sieber, S., & Löhr, K. (2021b). The impact of livelihood assets on the food security of farmers in Southern Iran during the COVID-19 pandemic. International journal of environmental research and public health18(10), 5310.
Zabaniotou, A. (2020). A systemic approach to resilience and ecological sustainability during the COVID-19 pandemic: Human, societal, and ecological health as a system-wide emergent property in the Anthropocene. Global transitions2, 116-126.