تدوین چارچوب مفهومی و مولفه های موثر بر رضایت و وفاداری پرتال های الکترونیکی حوزه گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه برنامه ریزی گردشگری،دانشکده علوم جغرافیایی،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

چکیده

امروزه بسیاری از فرایندهای کسب‌وکار با فضای الکترونیک عجین شده است و در حال حاضر بسیاری از خدمات در فضای مجازی ارائه می‌شوند. رشد شتابان اینترنت به طور چشمگیری محیط عملیاتی صنعت گردشگری را نیز تغییر داده است. مراکز خدماتی به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر صنعت گردشگری، خدمات الکترونیک متنوعی را از طریق پورتال‌های خود در اختیار گردشگران قرار می‌دهند. در سال‌های ابتدای توسعه‌ی اینترنت و کسب و کارهای الکترونیک، سازمان‌ها و شرکت‌ها درصدد توسعه‌ی هر چه بیشتر پورتال، افزایش صفحات وب و جذب هرچه بیشتر بازدید‌کنندگان به پورتال خود بودند، ولی در سال‌های اخیر، بهبود کیفیت خدمات پورتال اولویت بالاتری پیدا کرده است. با توجه به اهمیت جلب رضایت ذینفعان در حوزه گردشگری و لزوم ایجاد رقابت بین مراکز گردشگری، این پژوهش بر مبنای مطالعات انجام شده و تطبیق دیدگاههای نظری، اقدام به تدوین چارچوب مفهومی و شناسایی مولفه های رضایت و وفاداری پرتال های الکترونیکی نموده است و از روش تحلیل محتوی استفاده نموده است. براساس ادبیات در دسترس برای سنجش کیفیت خدمات پورتال‌ها، مدل‌های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از جامع‌ترین و پیشرفته‌ترین مدل‌ها، مدل ای کوال است. این مدل حاصل 4 نسخه ویرایش مدل‌های وب کوال است. نتایج پژوهش‌هایی که با استفاده از این مدل صورت گرفته است مؤید قابلیت بالای آن در سنجش کیفیت خدمات الکترونیک است. این مدل دارای سه بعد "قابلیت استفاده"، کیفیت اطلاعات" و "تعامل خدمات" است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Develop a conceptual framework and effective components on the satisfaction and loyalty of electronic portals in the field of tourism

نویسنده [English]

  • Parisa Allahverdi
Department of Tourism Planning, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, many business processes are embedded in the electronic space, and many services are now offered in cyberspace. The rapid growth of the Internet has also dramatically changed the operating environment of the tourism industry. Service centers, as one of the most important elements of the tourism industry, provide a variety of electronic services to tourists through their portals. In the early years of the development of the Internet and e-business, organizations and companies sought to develop more portals, increase web pages and attract more visitors to their portal, but in the year Recently, improving the quality of portal services has become a higher priority. Considering the importance of satisfying stakeholders in the field of tourism and the need to create competition between tourism centers, this study, based on studies and theoretical perspectives, has developed a conceptual framework and identified components of satisfaction and loyalty of electronic portals. Content analysis used. Based on the available literature, different models have been used to measure the quality of portal services. One of the most comprehensive and advanced models is the EQual model. This model is the result of 4 edited versions of WebQual models. The results of research conducted using this model confirm its high capability in measuring the quality of electronic services. This model has three dimensions: "usability", "information quality" and "service interaction".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loyalty
  • Satisfaction
  • Electronic Portal
  • Tourism
اکبریان رونیزی، سعیدرضا؛ رجایی، سید عباس (1397)، عوامل مؤثر بر وفاداری در گردشگری (مطالعه موردی: شهر قشم)، گردشگری شهری، دورة 5، شماره 2.
ایمان­خان، نیلوفر، ایکانی، صدیقه، فخاریان، میثم، (1392)، بررسی تاثیر تعاملات مشتری با مشتری بر رضایت، وفاداری و تبلیغات شفاهی (مورد مطالعه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری شهر سمنان)، نشریه پژوهشگر (مدیریت)، دوره دهم، شماره 32.
بلوچی، لیلا. نوری، ابوالقاسم.(1393)، بررسی رابطه تصویر سازمان، تصویر نام تجاری، کیفیت خدمات و رضایت مشتریان با صنعت بانکداری، مجله علمی- پژوهشی، پژوهش­های علوم شناختی و رفتاری، سال چهارم، شماره اول.
حقیقی، محمد. میرا، سیدابوالقاسم. درستی، علی (1393) ارزیابی تأثیر عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان در صنعت رستورانداری، مطالعه موردی مجموعه رستورانهای زنجیرهای بوف. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. سال چهارم. شماره 3.
راجی, زهرا. (1400). مروری بر پژوهش‌ها‌ی صورت گرفته در حوزه گردشگری‌مجازی در ایران. جغرافیا و روابط انسانی, 4(2), 1-10.
رحیم­نیا، فریبرز، فاطمی، زهرا (1391)، بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری درتأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل­های 5 ستاره مشهد، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین
طالقانی، شمس­السادات. بی­نیاز، جواد (1384). سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی در شرکت قطارهای مسافری رجاء، مدیریت فناوری اطلاعات، 65-82.
شریعتی، امیرحسین، فروزان، نادیا (1390)؛ عوامل مؤثر بر شاخص­های کیفیت خدمات در آژانس­های گردشگری جنوب شهر اصفهان. فصلنامه مطالعات گردشگری. شماره 14.
فضلی، نفیسه (1398)؛ طراحی الگوی استاندارد کیفیت در مجتمع­های گردشگری، رساله دکتری در رشته برنامه­ریزی روستایی؛ به راهنمایی دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری، دانشگاه تربیت مدرس.
کروبی, مهدی, بهاری, جعفر, بهاری, شهلا, بهاری, حامد, محمدی, سمیرا, بذله, مرجان. (1397). بررسی نقش واسط کیفیت ادراک شده در تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری (مطالعه موردی : هتل های 5 ستاره شهر تبریز). جغرافیا و روابط انسانی, 1(2), 780-789.
کروبی، مهدی. ابراهیمی، مهدی. قاسمپور، فائزه (1393)، بررسی رابطه میان رضایت مشتری و وفاداری در صنعت هتلداری (مطالعه موردی هتل­های 4 و 5 ستاره شهر شیراز) گردشگری شهری. شماره 1.
کروبی، مهدی. محمدیان، مجتبی(1388)، سنجش دیدگاه گردشگران در مورد اثرگذاری رسانه­های تبلیغی در دفاتر خدمات مسافرتی. فصلنامه علوم اجتماعی. شماره 45.
کشکر، سارا. سلمان، زهرا. جباری، ژاله(1392) رابطه رضایتمندی و وفاداری با ویژگیهای پوشاک ورزشی داخلی و خارجی در زنان ورزشکار بدنساز. مدیریت ورزشی، دوره 5، شماره 3.
اکرمی، آیدا (1393)، عوامل موثر بر اعتمادسازی کاربران فضای مجازی جهت استفاده از خدمات سایت­های گردشگری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طاباطبایی، دانشکده مدیریت.
عبادی، سعید. حقیقی کفاش، مهدی و صحت، سعید (1395)، «رابطه رفتار فروش اخلاقی با وفاداری مشتریان در بیمه عمر»، پژوهشنامه بیمه، 26(4).
Ang, L., Dubelaar, C., & Lee, B.-C.” To trust or not to trust? A model of internet trust from the customer s point of view” In Proceedings of the 34th Bled Electronic Commerce Conference pp., Bled, Slovenia. (2001)
Barnes, S.J., Vidgen, R.T (2005)."Data Triangulation In Action: Using Comment Analysis To Refine Web Quality Metrics",13th European Conference on Information
Systems, ECIS 2005, Regensburg, Germany,26-28.
Chang, Hsin Hsin and Chen, Su Wen (2008), The impact of customer interface quality, satisfaction and switching costs on e-loyalty: Internet experience as a moderator, Computers in Human Behavior, Vol. 24, pp: 2927–2944
Che-Hui,L & Miin-Jye,(2015), Online hotel booking: The effects of brand image, Price, trust and value on Purchase intentions, Asia Pacific Management Review, 1-9.
Chen, Ching-Fu. & Myagmarsuren, Odonchimeg. (2016) Exploring relationships between Mongolian destination brand equity, satisfaction and destination loyalty, Tourism Economics, Vol.16, No.4,
Gkoumas, A., (2019) Evaluating a standard for sustainable tourism through the lenses of local industry Heliyon 5 (2019) e02707
Lee, Younghwa & A. Kozar, Kenneth. (2007). Investigating the effect of website quality on e-business success: An analytic hierarchy process (AHP) approach. Decision Support Systems, 42, 1383–1401.
Lin, H. F (2007), The impact of website quality dimensions on customer satisfaction in the B2C e-Commerce context," Total Quality Managemen, vol. 18, no. 4, pp. 363–378.
Lu, Y., Deng, Z. H., & Wang, B. 2007. Analysis and evaluation of tourism e-commerce websites in China. International Journal of Services Economics and Management 1(1), 6-22.
Tan, K. C., & Pawitra, T. A. (2001). Integrating SERVQUAL and Kano’s model into QFD for service excellence development. Managing Service Quality: An International Journal, 11(6), 418-430
Wang, Youcheng. (2008). Web-based Destination Marketing Systems:5. Assessing the Critical Factors for Management and Implementation. International of tourism research, 10, 55–70.