تبیین الگوی بومی توسعه در شهرستان ممسنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ایران به عنوان یک جامعه شرقی و آسیایی علاوه بر ساخت متمرکز قدرت با جغرافیای متنوع قومی و ایلی در درون خود مواجه و نیازمند الگوی توسعه مختص به خود است. شهرستان ممسنی در شمال غربی استان فارس ضمن برخورداری از ساخت ایلی و سنتی از مسیر توسعه در ابعاد مختلف بازمانده است. بنیان پژوهش بر این سوال استوار است که الگوی بومی توسعه در شهرستان ممسنی چگونه قابل تبیین است؟ روش تحقیق، ماهیتی توصیفی ـ تحلیلی دارد و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. برآیند مطالعه صورت گرفته و نتایج تحقیق نشان داد، توسعه بومی شهرستان ممسنی دربرگیرنده طیفی از دگردیسی‌های ذهنی (در ساختار فرهنگی و اجتماعی)، تحول عینی (در ساختار جغرافیای اقتصادی) و تسریع فضای ارتباطات مجازی (در ساختار فرهنگ سیاسی) با عنایت به ملاحظات محیط‌زیست (پایداری آینده بشریت) و بهزیستی (رفاه انسانی) بوده و متأثر از مقیاس‌های محلی، ملی، جهانی (بین-المللی) و جامعه بشری است. لذا، الگوی بومی توسعه شهرستان ممسنی برآمده از مکاتب توسعه (نوسازی، وابستگی، جهانی شدن و نهادگرایی) است که هر یک از آنها نقش سترگی در آسیب‌‌شناسی و تدوین مسیر توسعه این شهرستان ایفاء می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Local Pattern of Development in Mamsani County

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohamad Hossein Hosseini 1
  • Vahid Sadeghi 2
1 University of Allameh Tabatabaei
2 University of Ferdosi Mashhad
چکیده [English]

As an Eastern and Asian society, in addition to the centralized construction of power, Iran is faced with diverse ethnic and tribal geography within itself and needs its own development model. Mamsani County in the north-west of Fars province, while enjoying traditional construction, has survived the development path in various dimensions. The basis of the research is based on the question that how can the local pattern of development in Mamsani County be explained? The research method has a descriptive-analytical nature and the method of collecting information is library. the results of the research showed that the local development of Mamsani includes a range of mental transformations (in the cultural and social structure), objective transformation (in the structure of economic geography) and the acceleration of virtual communication space (in the structure of political culture) with care It is based on environmental considerations (sustainability of humanity's future) and well-being (human welfare) and is affected by local, national, global (international) and human society scales. Therefore, the local development Pattern of Memsani is derived from development schools (modernization, dependency, globalization and institutionalism), each of which plays a major role in diagnosing and formulating the development path of this County.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local Pattern
  • Development
  • Mamsani County
اعظمی، هادی؛ صادقی، وحید و حسینی، سید محمد حسین (1401). «توزیع فضایی آراء یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با تمرکز بر هویت زادگاهی/طایفه ای در حوزه انتخابیه ممسنی»، فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی. 5 (1). 112- 93.  
بنی­هاشمی، میرقاسم (1400). توسعه منطقه­ای در ایران: رویکردها و تحلیل­ها. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بیداله خانی، آرش و فرخاری، محبوبه (1401). «فراتحلیل عوامل موثر بر توسعه سیاسی در ایران بین سال های 1399- 1390»، نشریه دانش سیاسی. 18 (1). 82-55.
ترابی، یوسف (1384). «آسیب شناسی مدیریت توسعه در ایران»، نشریه دانش سیاسی. 1 (2). 134-103.
دهشیری، محمدرضا و حسینی، سید محمد حسین (1394). «تأثیر جهانی شدن بر معمای امنیتی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه روابط خارجی، 7 (1). 91-65.
رحمانی­فضلی، عبدالرضا (1394). «توسعه ناموزون: ریشه­دار اما مدیریت­پذیر»، ویژنامه اقتصادی شرق، روزنامه شرق.
ساعی، احمد (1389). توسعه در مکاتب متعارض. تهران: انتشارات قومس.
سجاسی قیداری، حمداله؛ پورطاهری، مهدی؛ صادقی، وحید و حسینی، سید محمد حسین (1395). «تحلیل رابطه طایفه گرایی اجتماعات محلی با توسعه سیاسی در شرایط انتخاباتی؛ مطالعه موردی: شهرستان ممسنی»، نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای. 14 (1). 46-19.
سجادی، حمید و متقی، ابراهیم (1393). «آسیب شناسی امکانپذیری نظارت و کنترل در برنامه های توسعه ایران». نشریه دانش سیاسی، 10 (2). 61-37.
سیف، اله مراد (1389). «مفهوم شناسی الگوی بومی توسعه جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات بسیج، 13 (48)، 47- 5.
شمس الدینی، علی (1388). «نقش شرکتهای تعاونی در توسعه پایدار شهرستان ممسنی»، نشریه تعاون و کشاورزی. 20 (25-24). 103- 89.  
صادقی، وحید (1393). «بررسی تاثیر طایفه­گرایی بر الگوی رأی­دهی؛ (مطالعه موردی: شهرستان ممسنی)». پایان­نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، به راهنمایی محمدرضا حافظ­نیا. تهران: گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس.
فاضلی، محمد؛ فتاحی، سجاد و زنجان رفیعی، سیده نسترن (1392). «توسعه اجتماعی، شاخص ها و جایگاه ایران در جهان»، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ـ فرهنگی، 2 (1). 182-159.
کاویانی، مراد؛ حسینی، سید محمد حسین و صادقی، وحید (1401). «نقش کدخدا در تحولات اجتماعی ـ سیاسی دوره مشروطه تا اصلاحات ارضی»، نشریه دانش سیاسی. 18 (1)، 248-219.
متوسلی، محمود (1400)، توسعه اقتصادی، مفاهیم، مبانی نظری، رویکرد نهادگرایی و روش­شناسی. تهران: سمت.
مرکز آمار ایران (درگاه ملی آمار). نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 جدول جمعیت و خانوار به ترتیب استان و شهرستان، قابل دسترس در آدرس اینترنتی:
هادی­زنوز، بهروز (1394). رهیافت­هایی نظری برای توسعه نامتوازن منطقه­ای در ایران؛ جغرافیا و طبیعت یا تدبیر و سیاست، ویژنامه اقتصادی شرق. روزنامه شرق.
هزاوه ای، سید مرتضی (1385). «تأثیرپذیری سیاست های توسعه در ایران از الگوهای مسلط غربی». نشریه دانش سیاسی، 2 (2). 200- 165.
Lehman, David (1979), Development theory, four eritical. London: Routledge
 
Long, Norman (1977), An Introducion to the sociology of rural Development. London: Tavistock.