نقش ساختار مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی ( مطالعه موردی: شهربابک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک

2 دانشجوی دوره دکتری تخصصی جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

چکیده

اداره یک شهر بدون مدیریت امکان پذیر نیست. گسترش شهرها، طراحان، برنامه ریزان و کارشناسان امور شهری را به مطالعه بیشتر در ابعاد گوناگون توسعه مناطق شهری و تجزیه و تحلیل وجوه گوناگون مدیریت شهری به منظور ارائه راهکارهای نوین واداشته است. مدیریت شهری باید برای آگاه سازی عمومی و ایجاد و ارتقای فرهنگ شهرنشینی، گسترش شهروند مداری و آموزش شهروندان در زمینه های مختلف کارکرد و فعالیت فرهنگی داشته باشد.
بنابراین در پژوهش حاضر شناسایی عوامل مو ثـر در بهبود ساختار مدیریت شهری و تاثیردر آن توسعه فرهنگ شهر و شهرنشـینی شهربابک مـورد توجه قرار گرفته است. در این راستا با این فرض که مدیریت شـهری شهربابک تنهـا بـا مشـارکت شهروندان، حفظ حقوق شهروندی و ارائه خدمات مناسب به آنان می تواند در اداره امـور بیش تر فرهنگ شهر و شهر نشـینی موفـق باشـد؛به نقـش و عملکـرد مـدیریت شـهری شهربابک پرداخته است.در مجموع روش این پژوهش توصـیفی تحلیلـی، کـاربردی و مبتنـی بـرپیمایش می باشـد. در این روش از گردآوری اطلاعات، مطالعات اسنادی ومیدانی( تهیه پرسشنامه) استفاده شده است وجامعه مورد مطالعه شهر شهربابک وحجم نمونه 382 نفر می باشد که جهت ورود اطلاعات و داده ها وتجزیه- تحلیل آنها نیز از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتیجه اینکه ساختار مدیریت شهری شهربابک از انسجام، انعطاف پذیری، کارامدی و مشارکت لازم برخوردار نیست و نیاز است جهت ارتقای فرهنگ شهرو شهرنشینی شهروندان شهربابکی توجه بیشتر وبرنامه ریزی دقیقتری داشته باشد. بنابراین آکاه سازی، آموزش و توانمندسازی شهروندان جهت ارتقای مهارتها و کسب عادت‌های صحیح زندگی اجتماعی پیش شرط لازم در اداره امور شهر می باشد و این امر نیاز به برنامه ریزی وسیاستگذاری اجتماعی دارد که مدیریت شهری شهربابک می تواند تنها از این طریق به توسعه فرهنگ شهر و شهر نشینی نزدیکتر شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Urban Management Structure in Urban Culture Development and Urbanization (Case Study: Shahrbabak)

نویسندگان [English]

  • Rokhsareh asadi korom 1
  • Zinatsadat hosinei 2
1 1. Assistant Professor , shahrbabak branch Islamic azad university , shahrbabak , Iran
2 2. PhD student in Geography, Larestan branch Islamic azad university , Larestan, Iran
چکیده [English]

It is not possible to manage a city without management. The expansion of cities, designers, planners and urban affairs experts to further study the various aspects of urban development and analysis of urban management dimensions to create new solutions. Urban management should be for public information and creating and promoting the culture of urbanization, expanding citizenship and educating citizens in different fields. Therefore, in this study, identifying the factors affecting the improvement of urban management structure and its impact on the development of urban culture and urbanization of Shahrbabak has been considered. Urban management in Shahrbabak with the participation of citizens, protecting citizenship rights and providing appropriate services to them can be successful in the culture of the city and urbanization, this research has addressed the role and function of urban management in Shahrbabak. This research is descriptive-analytical, applied and based on research. In this research, data collection, documentary and field studies (questionnaire preparation) have been used and the study population of Shahrbabak city and the sample size is 382 people who have been used spss software to enter the information and data and analyze them. The urban management structure of Shahrbabak does not have the necessary cohesion, flexibility, efficiency and participation, and it is necessary to pay more attention and more careful planning to grow the culture of the city and urbanization of citizens in Shahrbabak. so informing, educating and empowering citizens to improve their skills and acquiring the correct habits of social life is a necessary prerequisite in the administration of city affairs and this requires planning and social policy making. Urban management of Shahrbabak can be closer to the development of urban culture and urbanization by planning and policy making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban management
  • development
  • city culture and urbanization
  • Shahrbabak
ادریسی، افسانه، پالیزبان، سمانه، 1387، خدمات شهری شهرداری و سبک زندگی شهروندان. فصلنامه مطالعات فرهنگ – ارتباطات، 10(6)، 9-26.
برکپور، ناصر، اسـدی، ایـرج، 1388 مـدیریت و حکمروایی شـهری، تهـران: انتشـارات دانشگاه هنر، تهران.
پاپلی یزدی، محمدحسین، رجبی سناجردی، حسین، 1389، نظریه های شهر وپیرامون، چاپ چهارم، تهران ، سازمان مطالعه و تدیون کتب علوم انسانی دانشگاهها.
تقوی نژاد نمینی، سبا، 1394، بررسی تطبیقی فرهنگ شهرنشینی در میان خانواده های مرفه نشین و غیر مرفه نشین منطقه 2 شهر تهران بر اساس نظریه نوربرت الیاس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم اجتماعی، 11.
جعفری، عطیه، ۱۳۹۵، نقش حقوق شهروندی و مشارکت شهروندان در راستای ارتقاء مدیریت شهری. مطالعات هنر و علوم انسانی، 2(10)، 1-9.
رضویان، محمدتقی، 1381، مدیریت عمران شهری، انتشارات پیوند نو، تهران.
سعیدنیا، احمد، 1382، مدیریت شهری، کتاب سبز شهرداریها، انتشارات وزارت کشور، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری، تهران.
شماعی، علی ، ابراری، محمد مهدی،1392، نقش مدیریت یکپارچه شهری در توسعه فرهنگ شهرنشینی شهر تهران، فصلنامه علمی – پژوهشی اطلاعات جغرافیایی سپهر،22(86) ، 67-73.
شیرخانی، جواد، 1395، سنجش فرهنگ شهرنشینی(شهرگرایی) در روستا شهر سلطان آباد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، 13.
شیعه، اسماعیل، 1382، لزوم تحول مدیریت شهری در ایران ، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ایی، شمره 16.
صارمی، فرید، 1386، توسعه محله ایی در کلانشهر تهران (مورد محله مسکونی بهار)، به راهنمایی زهره فنی و جمیله توکلی نیا، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
صرافی، مظفر، عبداللهی، مجید، 1387، تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین و مقررات و مدیریت شهری کشور، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی، شماره 63.
صیدبیگی، صادق، سرور، رحیم، فرجی راد، عبدالرضا، 1397، نقش مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی (مطالعه موردی: شهر ایلام). فصلنامه علمی و پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی، 10(3)، 287-304.
فخرایی، عباس، مرزی، روژین، 1396، بررسی رابطه مشارکت شهروندان و فاکتورهای اصلی مدیریت شهری مطالعه موردی: شهر تهران، مطالعات محیطی هفت حصار، ۶(۲۱)، 17-26.
کلانتری, خلیل،1388، مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی - اقتصادی (با برنامه LISREL و SIMPLIS ) تهران: فرهنگ صبا.
مرصوصی، نفیسه، خزایی، کاظم، 1393، توزیع فضایی خدمات شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهر مطالعه موردی مادرشهر تهران. فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری, 5(18), 21-40.
مزینی،منوچهر، 1378، بررسی ساختار مدیریت شهری در ایران، تهران، نشر مرکز مطالعات برنامه ریزی وزارت کشور.
 
Chakrabarty, B. K. (2001). Urban Management: Concepts, principles, techniques & educations, Cities. 18(5), 331-345
Dijk, Meine Pieter van, Managing cities in developing countries : the theory and practice of urban management, Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, c2006.
Mc Gill, R.(1998). Urban management in developing countries, Cities, 15(6), 463-471.