سنجش و اولویت‌بندی مناطق پنج‌گانه شهر اردبیل بر اساس شاخص‌های شهر خلاق‌

نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی‌، دانشکده علوم اجتماعی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

چکیده

به کارگیری استراتژی‌های شهرهای خلاق یکی از راهکارهای پیش‌روی بسیاری از شهرهای امروزی است. شهرهایی که با مشکلاتی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی مواجه‌اند، می‌توانند با اولویت قرار دادن عناصر خلاق در عرصه‌های مختلف، چنین مسائلی را تعدیل دهند. شهر خلاق نه تنها فضایی است که در آن خلاقیت رشد می‌کند بلکه سازماندهی و مدیریت آن به طور خلاقانه طرح‌ریزی می‌گردد. در پژوهش حاضر به سنجش و اولویت‌بندی مناطق پنج‌گانه شهر اردبیل بر اساس شاخص‌های شهر خلاق پرداخته شده است. گردآوری داده‌ها و اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش مناطق پنج‌گانه شهر اردبیل می‌باشد که 385 نفر با روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای وزن‌دهی به شاخص‌ها از روشی به نام MEREC و برای سنجش و اولویت‌بندی مناطق از مدلWASPAS استفاده شده است. نتایج بر اساس کل شاخص‌ها نشان می‌دهد، منطقه یک با مقدار 539/0 و وضعیت خوب در رتبه اول، منطقه دو با مقدار 537/0 و و‌ضعیت خوب در رتبه دوم، منطقه سه با مقدار 465/0 و وضعیت متوسط در رتبه سوم، منطقه چهار با مقدار 436/0 و وضعیت متوسط در رتبه چهارم و منطقه پنج با مقدار 425/0 و وضعیت متوسط در رتبه آخر قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and prioritization of five areas of Ardabil city based on creative city indicators

نویسندگان [English]

 • Arastoo Yari hesar 1
 • chnour mohammadi 2
1 associated professor of Geography and rural planning at university of mohaghegh ardabili
2 Ph.D student of Mohaghegh Ardabil University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Urban Planning, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Applying strategies of creative cities is one of the ways forward for many cities today. Cities that are facing problems in social, economic, cultural and environmental dimensions can moderate such issues by prioritizing creative elements in different fields. creative city is not only a space where creativity grows, but also its organization and management are planned creatively. In the current research, the assessment and prioritization of the five areas of Ardabil city based on the indicators of the creative city have been discussed. The collection of data and information is in the form of library and field (questionnaire). The statistical population of the research is the five regions of Ardabil city, where 385 people were selected as a statistical sample by simple random method. A method called MEREC has been used to weight the indicators, and the WASPAS model has been used to measure and prioritize regions. The results based on all indicators show that region one with a value of 0.539 and a good condition is in the first place, region two with a value of 0.537 and a good condition is in the second place, region three with a value of 0.465 and the condition The average is in the third place, region four with a value of 0.436 and the average condition is in the fourth place and region five with a value of 0.425 and the average condition is in the last place.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Creative city
 • urban areas
 • Ardabil city
 • ایمانی، بهرام؛ فیروزی مجنده، ابراهیم و کانونی، رضا (۱۳۹۵)، پراکنش مکانی فضاهای سبز و اولویت­بندی تناسب اراضی با هدف مکان­یابی بهینه پارک (مطالعه موردی شهر اردبیل)، فصلنامه آمایش محیط، دوره 10، شماره ۳۷، صص 98-65.
 • پوراحمد، احمد­؛ حمیدی، اکبر­؛ فرهادی، ابراهیم­ و حسین­پور، مهدی ­(1395)، ارزیابی چالش­ها و فرصت­های ایجاد شهر خلاق در مناطق آزاد تجاری (مطالعه موردی: منطقه آزاد تجاری ارس)، مطالعات برنامه­ریزی سکونتگاه­های انسانی، سال یازدهم، صص 18-1.
 • درستکار، احسان­، حبیب، فرح و ماجدی، حمید ­(1395)، امکان­سنجی شکل­گیری منطقه­ی خلاق با تئوری گردشگری صنعتی مطالعه موردی: شهرستان یزد، جغرافیا و توسعه، شماره 45، صص۴۰- ۱۹.
 • دل­انگیزان، سهراب؛ دهقانی­شبانی، زهرا؛ خانزادی، آزاد و ذبیحی­دان، محمد سعید ­(۱۳۹7)، تعیین شاخص­های شهر خلاق و رتبه­بندی کلان­شهرهای ایران بر اساس معیارهای شهر خلاق با استفاده از روش تاپسیس اصلاح شده، مجله اقتصاد شهری، دوره 3، شماره ۱، توالی 4، صص­21-1.
 • صارمی، حمیدرضا و صارمی، مسعود ­(۱۳۹۰)، تحلیل جایگاه شهر و زیبایی در هنر اسلامی، مطالعات شهر ایرانی،­ دوره1، شماره 4، صص ۱۱۱- 101.
 • سرور، رحیم؛ اکبری، مجید؛ امانی، مریم و طالشی انبوهی، مرضیه ­(1395)، تحلیل کارایی محلات شهری از لحاظ شاخص­های شهر خلاق مطالعه موردی: شهر بناب، جغرافیا ­(فصلنامه علمی - پژوهشی و بین­المللی انجمن جغرافیای ایران)، دوره جدید، سال چهاردهم، شماره ۴۸، صص 351-322.
 • سعیدی­، امید ­و پیوندی، ندا­­ (1398)، تحلیل مؤلفه­های شهر خلاق در شهر اهواز­ (مطالعه موردی: محلات منطقه چهار شهرداری)، مهندسی جغرافیایی سرزمین، دوره سوم، شماره ۵، صص ۱۲۵- ۱۱۱.
 • شهابیان، پویان و عرفانه رهگذر ­(۱۳۹۱)، پیوند محیط خلاق با شهر، مجله منظر، دوره 4، شماره 19، صص 73-67.
 • صفایی­پور، مسعود و جعفری، یحیی (1400)، تحلیل وضعیت مؤلفه­های گردشگری خلاق در کلان­ شهر تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال بیست و یکم، شماره ۶۰، صص 126-107.
 • مرکز آمار ایران.
 • مافی، رضا­؛ قدمی، محسن­؛ مظاهری، محمد مهدی­ و فراهانی، فاطمه­ (1397)، ارائه الگوی مطلوب شهر خلاق در کلانشهر تهران، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال یازدهم، شماره اول، صص 61-33.
 • محمد­پور، صابر و مهرجو، مهرداد (1400)، تحلیل متغیرهای اقتصادی- اجتماعی و الگوهای کاربری زمین در تولید سفرهای شهری (مطالعه موردی: مناطق پنج­گانه شهر رشت)، پژوهش­های جغرافیای برنامه­ریزی­ شهری، دوره 9، شماره ۱، صص 74-51.
 • مختاری ملک­آبادی، رضا، مرصومی، نفیسه، علی اکبری، اسماعیل، امینی، داوود ­(۱۳۹4)، تبیین معیارهای بومی­سازی شاخص­های مکانی فضای شهر خلاق با رویکرد ایرانی اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی، دوره 6، شماره ۲۲، صص۳۹-۲۳.
 • مختاری­، رضا؛ مؤذنی، احمد­ و جلیلیان، بهنام (1399)، ­سنجش میزان خلاقیت شهری بر مبنای شاخص­های ایرانی اسلامی در کلان­شهر اصفهان با استفاده از مدل تصمیم­گیری چند شاخصه ویکور، فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه­ریزی فضایی ­(جغرافیا) سال دهم، شماره یکم­(پیاپی 36)، صص 66-43.
 • ملکی، سعید و شنبه­پور، فرشته (1398)، سنجش میزان برخورداری مناطق شهری اهواز از شاخص­های شهر خلاق، مطالعات محیطی هفت حصار شماره بیست و نهم، سال هشتم، صص 88-77.
 • مؤذن اصفهانی، آرزو (1396)، ارزیابی وضعیت مناطق پانزده­گانه شهر اصفهان به لحاظ مؤلفه­های شهر خلاق، پایان­نامه کارشناسی ارشد­برنامه­ریزی شهری، راهنمای همایون نورایی، مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو.
 • ­نظم­فر، حسین؛ علوی، سعیده و عشقی چهار­برج، علی (1396)، سنجش میزان برخورداری سکونتگاه­های شهری استان اردبیل از شاخص­های شهر خلاق، جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، سال ۲۸، پیاپی ۶۶، شماره ۲، صص ۱۸۴-۱۶۷.
 • نیری، ناصر (­1396)، تحلیلی بر شهر خلاق و بررسی تطبیقی شاخص­های آن در مناطق پنج­گانه شهر زاهدان، پایان­نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، راهنما دکتر عیسی ابراهیم­زاده­، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 • Bell, D., & Orozco, L. (2020). Neighbourhood arts spaces in place: cultural infrastructure and participation on the outskirts of the creative city. International Journal of Cultural Policy, 1-15.
 • Bunnell, Tim (2002), Cities for nations? Examining the city-nation-state relation in information age Malaysia, international journal of urban and regional research, volum26, June 2002, 284-298.
 • Cooke, P., and Lazzeretti, L. (2008), Creative Cities, Cultural Clusters and Local Economic Development, Cheltenham, UK; Edward Elgar, Northampton.
 • Florida, R. (2002), The Economic Geography of Talent, Annals of the Associations of American Geographers, Vol. 92, No. 4: 743–755.
 • Leng, K. S. Badarulzaman, N, Samat, N. & Sheikh D, S. R (2014). “Capitalising on urban cultural resources for creative city development: A conceptual review and the way forward for Malaysia’s George Town”. Malaysian Journal of Society and Space, 10(5), 20-29.
 • Landry, C. (2008), The Creative City: It Is Origin and Future Urban Design, Comedia, UK.
 • Landry, Charles. (2012). Creativity, Culture and City: A question of interconnecton. RUHR and European Centre for Creative Economy.
 • Munoz, P., & O'Toole, M. (2010). Beyond talent, diversity and technology: transforming small cities into creative places. Diversity and Technology: Transforming Small Cities into Creative Places.
 • Musterd, S. (2010). The Creative Cultural Knowledge City, Some Conditions. Paper presented at the University of Kaiserlautern, 2002.p2.
 • Nur, M. I., Salomo, R. V., Umam, K., & Alia, S. (2019). Interferences of Bandung Creative City in Developing the Creative Economy of Bandung City. In Iapa Proceedings Conference (pp. 729-747).
 • Namyślak, B. (2017). Measures for the development of creative activities. Implementation of the idea of a creative city, in practice, based on the example of Wrocław. Studia Ekonomiczne, 314, 45-60.‏
 • Selada, C., Cunha, I. V. D., & Tomaz, E. (2011). Creative-based strategies in small cities: A case-study approach. Redige, (2), 79-111.