سنجش و اولویت‌بندی مناطق پنج‌گانه شهر اردبیل بر اساس شاخص‌های شهر خلاق‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی‌، دانشکده علوم اجتماعی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

10.22034/gahr.2023.394770.1863

چکیده

به کارگیری استراتژی‌های شهرهای خلاق یکی از راهکارهای پیش‌روی بسیاری از شهرهای امروزی است. شهرهایی که با مشکلاتی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی مواجه‌اند، می‌توانند با اولویت قرار دادن عناصر خلاق در عرصه‌های مختلف، چنین مسائلی را تعدیل دهند. شهر خلاق نه تنها فضایی است که در آن خلاقیت رشد می‌کند بلکه سازماندهی و مدیریت آن به طور خلاقانه طرح‌ریزی می‌گردد. در پژوهش حاضر به سنجش و اولویت‌بندی مناطق پنج‌گانه شهر اردبیل بر اساس شاخص‌های شهر خلاق پرداخته شده است. گردآوری داده‌ها و اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش مناطق پنج‌گانه شهر اردبیل می‌باشد که 385 نفر با روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای وزن‌دهی به شاخص‌ها از روشی به نام MEREC و برای سنجش و اولویت‌بندی مناطق از مدلWASPAS استفاده شده است. نتایج بر اساس کل شاخص‌ها نشان می‌دهد، منطقه یک با مقدار 539/0 و وضعیت خوب در رتبه اول، منطقه دو با مقدار 537/0 و و‌ضعیت خوب در رتبه دوم، منطقه سه با مقدار 465/0 و وضعیت متوسط در رتبه سوم، منطقه چهار با مقدار 436/0 و وضعیت متوسط در رتبه چهارم و منطقه پنج با مقدار 425/0 و وضعیت متوسط در رتبه آخر قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and prioritization of five areas of Ardabil city based on creative city indicators

نویسندگان [English]

  • Arastoo Yari hesar 1
  • chnour mohammadi 2
1 Assistant Professor of Mohaghegh Ardabili University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and rural Planning
2 Ph.D student of Mohaghegh Ardabil University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Urban Planning, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Applying strategies of creative cities is one of the ways forward for many cities today. Cities that are facing problems in social, economic, cultural and environmental dimensions can moderate such issues by prioritizing creative elements in different fields. creative city is not only a space where creativity grows, but also its organization and management are planned creatively. In the current research, the assessment and prioritization of the five areas of Ardabil city based on the indicators of the creative city have been discussed. The collection of data and information is in the form of library and field (questionnaire). The statistical population of the research is the five regions of Ardabil city, where 385 people were selected as a statistical sample by simple random method. A method called MEREC has been used to weight the indicators, and the WASPAS model has been used to measure and prioritize regions. The results based on all indicators show that region one with a value of 0.539 and a good condition is in the first place, region two with a value of 0.537 and a good condition is in the second place, region three with a value of 0.465 and the condition The average is in the third place, region four with a value of 0.436 and the average condition is in the fourth place and region five with a value of 0.425 and the average condition is in the last place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative city
  • urban areas
  • Ardabil city

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402
  • تاریخ دریافت: 10 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 09 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1402