دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 23، دی 1402 
توسعه گلخانه‌های هوشمند: راهبردی برای کشاورزی پایدار در استان اصفهان

صفحه 213-222

10.22034/gahr.2023.400206.1887

مرتضی علیدادی؛ مصطفی رحمتی جنیدآباد؛ سید محمد جواد سبحانی؛ محمدرضا زارع بوانی


بررسی عوامل موثر بر رضامندی کشاورزان از اعتبارات بانک کشاورزی

صفحه 304-317

10.22034/gahr.2023.417282.1950

بهمن خسروی پور؛ مسعود برادران؛ مسعود یزدان پناه؛ زینب خادمی


رسوب‌شناسی نهشته‌های بادی دشت سیستان (شرق شهرستان زهک) و تعیین شدت فرسایش بادی

صفحه 566-579

10.22034/gahr.2023.399609.1885

مهدی جدیدالاسلامی قلعه نو؛ فریبا اسفندیاری دارآباد؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ موسی عابدینی؛ رئوف مصطفی‌زاده