مروری بر اثرات اقتصادی صنعت گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22034/gahr.2023.395282.1864

چکیده

صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع خدماتی اهمیت بسیار زیادی در اقتصاد کشورها دارد. به مانند هر پدیده‌ی دیگری، گردشگری نیز دارای اثراتی بر جوامع است. اثرات اقتصادی یکی از مهم‌ترین آثار گردشگری است که می‌تواند تأثیرات توأمان مثبت و منفی بر مقاصد و جوامع میزبان داشته باشد. ازاین‌رو، بررسی اثرات اقتصادی صنعت گردشگری از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس، هدف از این پژوهش، مروری بر اثرات اقتصادی مثبت و منفی صنعت گردشگری بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت روش کار از نوع توصیفی-تحلیلی بود. روش گردآوری داده‌ها در این پژوهش نیز از نوع اسنادی-کتابخانه‌ای بود. نتایج پژوهش داد که صنعت گردشگری در یک منطقه می‌تواند به طور همزمان اثرات اقتصادی مثبت و منفی به همراه داشته باشد. به طوری که به موازات هر اثر اقتصادی مثبت در یک منطقه، می‌توان شاهد بروز اثرات منفی اقتصادی نیز بود و لازم است به گونه‌ای عمل شود که اثرات مثبت تقویت شده و تا حد امکان از بروز اثرات منفی جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An overview of the economic impacts of the tourism industry

نویسنده [English]

  • Mir Amir Forouzan
University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The tourism industry as one of the service industries is very important in the economy of countries. Like any other phenomenon, tourism also has effects on societies. Economic impacts are one of the most important impacts of tourism that can have both positive and negative impacts on destinations and host communities. Therefore, examining the economic impacts of the tourism industry is of great importance. Based on this, the purpose of this research was to review the positive and negative economic impacts of the tourism industry. The current research was applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of the nature of the method. The method of data collection in this research was library-document type. The research results showed that the tourism industry in a region can have positive and negative economic impacts at the same time. So that parallel to every positive economic impact in a region, negative economic impacts can also be seen and it is necessary to act in such a way that positive impacts are strengthened and negative impacts are prevented as much as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic impacts
  • tourism impacts
  • economy
  • tourism industry

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402
  • تاریخ دریافت: 10 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 09 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 27 اردیبهشت 1402