بررسی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

افزایش سریع جمعیت و به دنبال آن توسعه بی‌رویه مناطق شهری و روستایی باعث تسریع در روند تغییرات کاربری اراضی در چند دهه اخیر شده است. استفاده از فناوری‌های نوین سنجش‌ازدور در پیمایش روند تغییرات کاربری اراضی ازجمله روش‌های کارآمد و کم‌هزینه می‌باشد. بنابراین در تحقیق حاضر تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز شهرچای ارومیه از طریق تصاویر ماهواره‌ای لندست سنجنده‌های TM و OLI-TIRS برای سال‌های 1995، 2005 و 2021 مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور تهیه نقشه‌های کاربری اراضی منطقه از روش طبقه‌بندی نظارت‌شده و الگوریتم حداکثر احتمال در نرم‌افزار ENVI استفاده گردید. نتایج بررسی تغییرات کاربری اراضی نشان داد که در طول دوره آماری مورد مطالعه کاربری‌های اراضی کشاورزی و باغات، مناطق مسکونی و مناطق آبی روند افزایشی داشته‌اند و در هر دوره بر مساحت آن‌ها افزوده شده است. در مقابل مساحت اراضی بایر و مراتع روند کاهشی را نشان می‌دهند. به‌طوری‌که مساحت اراضی کشاورزی و باغات و مناطق مسکونی در سال 1995 به ترتیب 73/18802و 56/2784 هکتار بوده است که این میزان در سال 2021 به 81/19738و 61/5735 هکتار رسیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the trend of land use changes using Landsat satellite images

نویسنده [English]

  • Ali Lotfali zadeh Lahroudi
Tabriz University
چکیده [English]

The rapid increase in population followed by the excessive development of urban and rural areas has accelerated the process of land use changes in recent decades. The use of new remote sensing technologies in surveying the process of land use changes is one of the efficient and low-cost methods. Therefore, in the current research, the land use changes of the Shahar Chai basin were investigated through satellite images of Landsat sensors TM and OLI-TIRS for the years 1995, 2005, and 2021. In order to prepare the land use maps of the area, the supervised classification method and the maximum likelihood algorithm were used in ENVI software. The results of land use changes showed that during the statistical period under study, agricultural land uses and gardens, residential areas, and water areas have been increasing and their area has increased in each period. In contrast, the area of barren lands and pastures shows a decreasing trend. So that the area of agricultural lands and gardens and residential areas in 1995 was 18802.73 and 2784.56 hectares, respectively, and in 2021, this amount has reached 19738.81 and 5735.61 hectares.

کلیدواژه‌ها [English]

  • land use
  • supervised classification
  • Landsat
  • Shahar Chai Basin
دنیائی داریان، مجتبی؛ ریاحی، وحید (1400)، بررسی و تحلیل فضایی مکانی تغییرات کاربری اراضی کشاورزی (نمونه موردی: شهرستان آذرشهر)، جغرافیا و روابط انسانی، دوره 3، شماره 4، صص 183-200.
راستی، سعید؛ مهدوی فرد، مصطفی؛ شیخ قادری، سید هدایت؛ نصیری، ابوذر؛ تکتاز، نازنین زهرا (1401)، بهبود دقت طبقه‌بندی با ترکیب تصاویر چند فصلی سنتینل 1 و 2 به‌منظور تهیه نقشه کاربری اراضی در فضای ابری گوگل ارث انجین (مطالعه موردی: استان گیلان)، جغرافیا و روابط انسانی، دوره 5، شماره 3، صص 357-373.
رحیم‌پور، توحید؛ رضائی مقدم، محمدحسین (1400)، پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر سری زمانی لندست (مطالعه موردی: حوضه آبریز فیرورق، شهرستان خوی)، کنفرانس ملی فن­آوری­ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
رسولی، علی­اکبر (1387)، مبانی سنجش‌ازدور کاربردی با تأکید بر پردازش تصاویر ماهواره‌ای، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تبریز، 703 صفحه.
رضایان، سحر؛ جوزی، سیدعلی؛ ایزدنیا، مریم؛ مرشدی، جعفر؛ مرادی مجد، نسرین (1393)، تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر مورفولوژی رودخانه کارون (مطالعه موردی: محدوده سد گتوند تا تنگ عقیلی شوشتر)، فصلنامه علوم محیطی، شماره 1، صص 77-86.
زبیری، محمود؛ مجد، علیرضا (1396)، آشنایی با فن سنجش‌ازدور و کاربرد در منابع طبیعی، انتشارات دانشگاه تهران، 318 صفحه.
فاطمی، سید باقر؛ رضائی، یوسف (1391)، مبانی سنجش‌ازدور، چاپ سوم، انتشارات آزاده، 296 صفحه.
مولائی هشجین، نصرالله؛ علینقی پور، مریم (1399)، بررسی روند تغییرات کاربری اراضی با تأکید بر افزایش جمعیت طی سال‌های 1380-90، مهندسی جغرافیای سرزمین، دوره چهارم، شماره 8، صص 225-241.
Bolstad, P. V, and Lillesand, T. M, (1991). Rapid maximum likelihood classification. Photogramm. Eng. Remote Sens. 57.
 
Chavez, P.S.J.R. and Mackinnon, D.J., (1994), Automatic detection of vegetation changes in the southwestern United States using remotely sensed images, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 60: 571–583.
 
Dewan, Ashraf.M. and Yasushi Yamaguchib, (2009), Land Use and Land CoverChange in Greater Dhaka, Bangladesh: Using Remote Sensing toPromote Sustainable Urbanization, Applied Geography, Volume 29, Issue 3,390-401.
Du, Y., Teillet, P.M. and Cihlar, J., (2002), Radiometric normalization of multitemporal high-resolution satellite images with quality control for land cover change detection, Remote Sensing of Environment, 82: 123–134.
Duda, R.O., & Hart, P.E. (1973). Pattern Classification and scene analysis, John Wiley. New York, USA.
Mcloughlint, J. Brain,1969, Urban and regional planning a system approach, New York: Praeger publishers.
Richards, J.A. (1995). “Remote Sensing Digital Image Analysis: An Introduction”.2nd, Springer, ISBN 0-387-5480-8. Journal of Applied Photographic Engineering. Vol. 8. PP. 46-50.
Sim, C. K., Abdullah, K., Jafri, M. Z. M., & San Lim, H. (2013). Combination of radar and optical remote sensing data for land cover/use mapping. In 2013 IEEE International Conference on Space Science and Communication (IconSpace) (pp. 224-227). IEEE.
Simpson, J. J., Stitt, J. R. Sienko, M., (1998). Improved estimates of the arial extent of snow cover from AVHRR data, Journal of Hydrology, No. 204.
Sundarakumar, K., M. Harika, S.A. Begum, S. Yamini & K. Balakrishna. (2012). Land Use and Land Cover Change Detection and Urban Sprawl Analysis of Vijayawada City Using a Landsat Data. Engineering Science & Technology, 4: 170-178.
Zhen, J., Liao, J., & Shen, G. (2018). Mapping mangrove forests of Dongzhaigang nature reserve in China using Landsat 8 and Radarsat-2 polarimetric SAR data. Sensors, 18(11), 4012.