دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، مهر 1402 
بررسی شاخص محرومیت نسبی (IRSD) شهرهای استان لرستان

صفحه 257-277

10.22034/gahr.2023.385152.1813

امیر حسینیان راد؛ علی نادر دهقانی الوار؛ مریم بیرانوندزاده


ارزیابی مخاطرات نهشته‌های بادی دشت سیستان و تأثیر آن بر مخازن حیاتی چاه‌نیمه زابل

صفحه 610-627

10.22034/gahr.2023.392582.1841

مهدی جدیدالاسلامی قلعه نو؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ موسی عابدینی؛ رئوف مصطفی‌زاده