دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، مهر 1402 
بررسی شاخص محرومیت نسبی (IRSD) شهرهای استان لرستان

صفحه 257-277

10.22034/gahr.2023.385152.1813

امیر حسینیان راد؛ علی نادر دهقانی الوار؛ مریم بیرانوندزاده