ارزیابی وضعیت شاخص‌های حق به شهر (نمونه موردی: مناطق پنچ‌گانه شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

3 شهرک اداری خ ارفع نبش کوچه نگین 6 قطعه 93

10.22034/gahr.2023.391658.1835

چکیده

امروزه بحث حق به زندگی شهری و حق‌خواهی در شهر و یا چنان که هنری لوفور می‌گوید، حق به شهر مورد توجه قرار گرفته است. با نگاهی اجمالی به وضعیت شهر اردبیل می‌توان شیوه نظام سرمایه‌داری و سودطلبی شخصی و کاهش دخالت ارگان‌های دولتی را به راحتی مشاهده نمود به‌گونه‌ای که در بیشتر موارد شهر به حال خود رها شده است و حق به شهر در بحبوحه سود طلبی‌های شهروندان و ارگان‌ها به فراموشی سپرده شده است. در این راستا هدف اصلی پژوهش ارزیابی شاخص‌های حق به شهر در اردبیل و مناطق شهری آن است که جهت جمع‌آوری داده‌ها از نظرات شهروندان مناطق (383 نفر) و جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS، Excel و مدل تصمیم‌گیری چندمتغیره کوپراس (KOPRAS) استفاده شده است. در همین خصوص نتایج تحقیق و آزمون tتک‌نمونه‌ای بیانگر این امر است که میانگین امتیاز شاخص‌های حق به شهر در شهر اردبیل 99/2 به دست آمده که حد متوسط را نشان می‌‌دهد. همچنین براساس مدل کوپراس، مناطق یک، سه، پنج و دو و چهار شهری به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم شاخص‌های حق به شهر را در مناطق شهری اردبیل را کسب کرده‌اند. از نظر سطح‌بندی نیز، مناطق یک و سه شهری در سطح خوب، مناطق دو و پنج شهری در سطح متوسط و منطقه چهار در سطح ضعیف قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the status of indicators of the right to the city (case example: the five districts of Ardabil city)

نویسندگان [English]

 • mohamad yazdani 1
 • rasoul abasi 2
 • fatemah zadvali 3
1 استاد دانشگاه محقق اردبیلی
2 دانشیار محقق اردبیلی
3 شهرک اداری خ ارفع نبش کوچه نگین 6 قطعه 93
چکیده [English]

The search for the right to urban life and seeking the right in the city, or as Henri Lefebvre says, the right to the city, has been considered. With a quick look at the situation of Ardabil city, it is easy to see the way of the personal capitalistic system and the reduction of the profit of the government bodies. It has been forgotten in the midst of the profiteering of citizens and organizations. In this regard, the main goal of the research is to evaluate the indicators of the right to the city in Ardabil and its urban areas, to collect data from the opinions of the citizens of the areas (383 people) and to analyze the data from SPSS, Excel and Kopras multivariable decision making model (KOPRAS) has been used. In this regard, the results of the research and the one-sample t-test indicate that the average score of the Right to the City indicators in Ardabil city is 2.99, which shows the average level. Also, based on the Kopras model, urban areas one, three, five, two, and four have respectively obtained the first to fifth ranks of the right to the city indicators in the urban areas of Ardabil. In terms of stratification, urban areas one and three are at a good level, urban areas two and five are at an average level, and area four is at a poor level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Citizenship Rights
 • Spatial Justice
 • Right to The City
 • Kupras Model
 • Ardabil City

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402
 • تاریخ دریافت: 13 فروردین 1402
 • تاریخ بازنگری: 09 مهر 1402
 • تاریخ پذیرش: 03 اردیبهشت 1402