بررسی و تبیین شاخص های تحقق حکمرانی خوب در راستای توسعه یافتگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترا مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان-ایران.

چکیده

حکمرانی خوب، تمرین مدیریت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منابع یک کشور، برای رسیدن به اهداف تعیین شده است. این تمرین دربرگیرنده راهکارها و نهادهایی است که افراد و گروه‌های اجتماعی از طریق آنها، توانایی دنبال کردن علایق و حقوق قانونی خود را البته با توجه به قیود و محدودیت‌ها داشته باشند مولفه های « حکمرانی خوب» امروزه به مثابه یک دستگاه سنج وضعیت حکمرانی درکشورهای مختلف دنیا به کار میرود و کشورها براساس مولفه های تعیین شده مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار میگیرند. این اندیشه در حال حاضر از مقبولیت بالایی برخوردار است. بانک جهانی براساس مؤلفه های تعریف شده، وضعیت حکمرانی در کشورهای مختلف را بررسی و گزارش آن را به طور رسمی و علنی منتشر میکند. این گزارشها در بسیاری از تصمیم گیری ها و قضاوتها و مباحثات داخلی و خارجی مبنا قرار میگیرد و به همین لحاظ در سرنوشت کشورها مؤثر است تحقیق حاضر، از جنبة هدف، در زمرة تحقیقات توسعه ای و کاربردی قرار میگیرد و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. با توجه به ماهیت و نوع موضوع مورد مطالعه، گردآوری اطلاعات بر مبنای روش کتابخانه ای و اسنادی بوده است.نتایج تحقیق نشان می دهد ارتباط مستقیم بین پیاده سازی حکمرانی خوب و تحقق توسعه یافتگی وجود دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining and explaining the indicators of the realization of good governance in the direction of development

نویسنده [English]

 • motahara salehi
phd student of public administration, majoring in decision-making and public policy, University of Sistan and Baluchestan-Zahedan-Iran
چکیده [English]

Good governance is the practice of political, economic and social management of a country's resources to achieve set goals. This practice includes solutions and institutions through which individuals and social groups have the ability to pursue their interests and legal rights, of course, taking into account the limitations. The world is used and countries are evaluated and ranked based on the determined components. This idea is currently very popular. Based on the defined components, the World Bank examines the state of governance in different countries and publishes its report officially and publicly. These reports are based on many internal and external decisions, judgments and debates, and in this sense, they are effective in the fate of countries. Is. According to the nature and type of the subject under study, the collection of information was based on the library and documentary method. The research results show that there is a direct relationship between the implementation of good governance and the realization of development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Governance "
 • good governance "
 • development"
 • "
 • دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مقالات سومین همایش ملی از سلسله همایش های تخصصی چشم انداز حاکمیت و دولت شایسته در ایران 1404، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، ص115.
 • رهنورد، فرج الله، مؤلفه ها و ابعاد مدیریت دولتی مطلوب برای تحقق چشم انداز 1404، گزارش پژوهشی، تهران، مجمع تشخیص مصلحت، کمیته نظام اداری و مدیریت، 1388.
 • سامتی، مرتضی، رنجبر، همایون، محسنی، فضیلت، ،1390تحلیل تأثیر حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN) ، فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره چهارم
 • صوفی مجیدپور، مسعود، 1383، نظریة حکمرانی خوب به منزلة سیاست توسعه، ماه علوم اجتماعی، ش 87، ص14ـ11
 • علیزاده، محسن، عرب، محبوبه، ،1387 ، تاثیر حکمرانی خوب بر توسعه انسانی، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
 • نادری، محمد مهدی،1390، حکمرانی خوب معرفی و نقدی اجمالی ، اسلام و پژوهش های مدیریتی، ش 1، ص69 – 93
 • میدری، احمد، جعفر خیر خواهان، 1383، حکمرانی خوب بنیان توسعه، دفتر بررسیهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
 • Asian Development Bank. 2005, Governance: Sound Development Management
 • Asian Development Bank .2005, Country Governance Assessment
 • Kumssa, Asfaw and Mbeche, Isaac M. 2004, The role of institutions in the development process of African countries, International Journal of Social Economics, vol,31 No 9, PP840-854
 • Knack S. (Ed.) 2003, Democracy, Governance and Growth, Ann Arbor: The university of Michigan press
 • Rudra P. Pradhan and Sanyal G.S. 2011, Good Governance and Human Development: Evidence from Indian States, Journal of Social and Development Sciences, 1(1), pp 1-8
 • 2001 , "Advancing Good Governance",www.adp.org
 • United Nations Development Program (1997), Governance & Sustainable Human Develop-ment. A UNDP Policy Document