دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، تیر 1402 
تحلیل فرصت‌های کارآفرینانه در روستاها

صفحه 23-40

10.22034/gahr.2023.398411.1878

بهمن خسروی پور؛ مهین اسداله‌پور؛ ناهید فرندپور


ارزیابی مولفه های کالبدی- محیطی منظر شهری در فضاهای ورودی شهراردبیل

صفحه 348-366

10.22034/gahr.2023.391011.1831

ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ محمدحسن یزدانی؛ مهدی خاک زند؛ شیوا ولایتی


معیشت پایدار با رویکرد حفاظت از اراضی کشاورزی با استفاده از سامانه Gis

صفحه 483-499

10.22034/gahr.2023.382966.1801

محبوب ریحان کلوانق؛ محسن احدنژاد؛ محمد تقی حیدری؛ مرتضی شهبازی