بررسی و شناسایی سرچشمه های قدرت ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشکدۀ جغرافیا دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

قدرت ملی یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های فکری سیاست‌مداران در روابط سیاسی و بین‌المللی می‌باشد اگر یک کشور از قدرت ملی بالایی برخوردار باشد می‌تواند خواسته‌های خود را بدون مانع تأمین کند برخی قدرت‌ها هستند که نه تنها در سطح جهان و کره زمین چنین قدرتی را دارند بلکه به ماورای مرزهای کره زمین نیز دسترسی دارند، برخی نیز آن‌چنان ضعیف اند که در تأمین نیازها و خواست‌های ابتدایی خود نانوان‌اند کشورها و دولت در ارتباط باید یکدیگر و با هدف تأمین خواست ها و اعمال اراده خود رفتارهای گوناگونی دارند. قدرت ملی منشأ و مبادی گوناگونی دارد که در یک کارکرد جمع، قدرت ملی را تولید می‌کنند. عوامل اصلی شکل‌دهنده به قدرت ملی کشورها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی، علمی و... قرار دارند. هدف از این تحقیق شناسایی مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی بوده روش تحقیق در این مقاله به‌صورت توصیفی- تحلیلی است. روش جمع‌آوری داده‌ها به صورت اسنادی- کتابخانه ای– می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داد که سرچشمه های قدرت ملی شامل 7 عامل (جغرافیای-نظامی-اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی-فضایی-علمی-سیاسی) است.

تازه های تحقیق

بیگی، مهدی (1388). قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی لبنان). تهران: دانشگاه امام صادق

پیشگاهی فرد، زهرا و محمدباقر قالیباف و مهدی پور طاهری و علی صادقی (1390). جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران: تهران مطالعات قدرت نرم. دوره 1، شماره 1

تهامی، مجتبی، (1374) امینت ملی و سیاست دفاعی و امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی

حافظ نیا، محمدرضا (1393). اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک. مشهد: نشر پاپلی

حافظ نیا، محمدرضا (1379). مبانی مطالعات اقتصادی- اجتماعی، جلد یک، قم: سـازمان حـوزه هـا و مدارس علمیه خارج کشور

حیدری، غلامحسن، حیدری‌بنی، زهره. (1393). بررسی چالش‌های قدرت ملی در ایران با تأکید بر بحران هویت ملی. فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، 10(33), 60-82.

جعفری، علی اکبر، قربی، سیدمحمدجواد. (1397). منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه کمی سیاست های کلی علم و فناوری. پژوهشنامه انقلاب اسلامی، 8(27), 151-175.

جمراسی فراهانی، علیرضا (1374). بررسی مفاهیم نظری امنیت ملی، عوامل تهدید امنیت ملی و شیوه های حراست از آن در سیاست بین‌المللی، نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی

جوانی، یدالله (1387). نقش معنویت در تولید قدرت ملی، فصلنامه مطالعات بسیج، دوره 11، شماره 39

رفیع، حسین و ملیحه نیکروش (1392). دیپلماسی عمومی و قدرت نرم با تاکید بر قدرت نرم ایران در عراق. فصلنامه پژوهشنامه روابط بین الملل (مطالعات روابط بین الملل)., دوره 6، شماره 22

زرقانی، هادی (1385) ارزیابی عوامل و متغیرها مؤثر بر قدرت ملی و طراحی مدل سنجش قدرت ملی کشورها، رساله دکترای جغرافیای اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس

زرقانی، هادی (1389) سنجش و رتبه‌بندی قدرت ملی کشورها در جهان اسلام، دو فصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 1، شماره 2

سلیمی، حسین (1390). مبانی نظری قدرت نرم؛ زمینه‌های اجتماعی قدرت نرم در جهان اسلام، قدرت نرم، دوره 1، شماره 4

سیف زاده، حسین (1385). اصول روابط بین‌الملل، تهران: نشر میزان

صالح ابادی، ریحانه و حافظ نیا، محمدرضا و زرقانی، سید هادی و احمدی، سیروس، (1401)، بررسی و ارزیابی متغیرهای اقتصادی موثر بر قدرت ملی کشورها،

عالم، عبدالرحمن. (1396). بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی

عامری، هوشنگ، (1379) اصول روابط بین‌الملل. تهران: نشر آگاه

عسگری، محمود (1389). رویکرد انتقادی به نظریه قدرت نرم. فصلنامه راهبرد دفاعی، دوره 8، شماره 28

عبدالعلی‌پور، قادر. (1400). مفهوم شناسی قدرت ملی با رویکردی دینی. فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، 11(2)

قوام، سید عبدالعلی (1395). اصول سیاسـت خـارجی و سیاسـت بـین الملـل، تهران، انتـشارات سمت

کاظمی، علی اصغر (1387). نقش قدرت در جامعه و روابط بین الملل. تهران. نشر قومس

کاظمی، علی اصغر (1387). نقش قدرت در جامعه و روابط بین الملل. تهران نشر قومس

کریمی‌پور، یدالله، ربیعی، حسین، مجتهدزاده، پیروز، ضرغامی، ابراهیم. (1397). استراتژی دریایی و قدرت ملی (رویکردی نو به استراتژی دریایی). مطالعات بین‌ رشته‌ای دانش راهبردی، 8(33), 212-189.

نبوی، عباس (1388). فلسفه قدرت، تهران، پژوهشکده حوزه و دانشگاه و نشر سمت

واثق، محمود و داود رضائی و سمیرا چناری (1396) تأثیر اقلیت‌های فضایی بر قدرت ملی (با تأکید بر اقلیت‌های قومی) فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 49، شماره 3

ویسی، هادی (1396). بررسی رقابتهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی پاکستان و ایران در ایجاد کریدور شمالی ـ جنوبی اوراسیا: مزیت‌ها و تهدیدها، فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک، دوره 13، شماره 45

و یک لین، جان (1386). مبانی دیپلماسی، ترجمه دکتر عبدالعلی قوام، تهران، نشر قومس

 

Ahmad, A. (2012)Concept of National Power: Strategic Journal SummerAutumn Editio

Esudu, S. (2016). National power and international relations. Munich: GRIN Verlag.

Pillsbury, M. (2000). China debates the future security environment. Washington, DC: National Defense University Press. [DOI:10.21236/ADA421925]

Hohn, K. H. (2011). Geopolitics and the measurement of national power. (PhD dissertation), University of Hamburg.

Kelly, p.(2002) soft option for hard heads, the weekend Australian, June 8, p. 27.

Nye, S.Jr.(2002)Public Diplomacy and Soft Power. The Annals of the American- Academy of Political and Social Science, 616(94) [pdf]

Petroman, I. Petroman, C. (2010) Agritourism And Its Forms, Lucrări Ştiinţifice – vol. 53

Rahman, s.(2015) Raimzhanova, A. (2015) Power IN IR: Hard, Soft, AND Smart Institute for Cultural Diplomacy and the University of Bucharestmad

Urdang,L.(1991)Oxfrd thesaurus an a-z dictionaray of synonyms.oxfrd uniuersity press.

https://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/10576/

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating and identifying sources of national power

نویسنده [English]

  • mahdi setayeshmanesh
Graduated from Master of Political Geography, Faculty of Geography, University of Esfahan, Esfahan,iran.
چکیده [English]

National power is one of the greatest intellectual concerns of politicians in political and international relations. If a country has a high national power, it can fulfill its wishes without any obstacles. there are some powers that are not only in the world and the planet, but have such power, but also reach beyond the borders of the planet, and some are so weak that they are not able to satisfy their basic needs and desires. countries and the government should communicate with each other and have different behaviors with the aim of meeting needs and exercising will. National power has different origins and foundations that produce national power in a collective function. the main factors shaping the national power of countries are in various economic, political, military, social, scientific, etc. field. the purpose of this research is to identify the most important components of national power the methodology is descriptive-analytical. Data are gathered by documentary and library methods research findings suggest that sources of national power include (7) factors (geography-military-economic-cultural and social-spatial-scientific-political).

کلیدواژه‌ها [English]

  • power
  • national power
  • hard power
  • soft power
  • sources of national power
بیگی، مهدی (1388). قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی لبنان). تهران: دانشگاه امام صادق
پیشگاهی فرد، زهرا و محمدباقر قالیباف و مهدی پور طاهری و علی صادقی (1390). جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران: تهران مطالعات قدرت نرم. دوره 1، شماره 1
تهامی، مجتبی، (1374) امینت ملی و سیاست دفاعی و امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی
حافظ نیا، محمدرضا (1393). اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک. مشهد: نشر پاپلی
حافظ نیا، محمدرضا (1379). مبانی مطالعات اقتصادی- اجتماعی، جلد یک، قم: سـازمان حـوزه هـا و مدارس علمیه خارج کشور
حیدری، غلامحسن، حیدری‌بنی، زهره. (1393). بررسی چالش‌های قدرت ملی در ایران با تأکید بر بحران هویت ملی. فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، 10(33), 60-82.
جعفری، علی اکبر، قربی، سیدمحمدجواد. (1397). منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه کمی سیاست های کلی علم و فناوری. پژوهشنامه انقلاب اسلامی، 8(27), 151-175.
جمراسی فراهانی، علیرضا (1374). بررسی مفاهیم نظری امنیت ملی، عوامل تهدید امنیت ملی و شیوه های حراست از آن در سیاست بین‌المللی، نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی
جوانی، یدالله (1387). نقش معنویت در تولید قدرت ملی، فصلنامه مطالعات بسیج، دوره 11، شماره 39
رفیع، حسین و ملیحه نیکروش (1392). دیپلماسی عمومی و قدرت نرم با تاکید بر قدرت نرم ایران در عراق. فصلنامه پژوهشنامه روابط بین الملل (مطالعات روابط بین الملل)., دوره 6، شماره 22
زرقانی، هادی (1385) ارزیابی عوامل و متغیرها مؤثر بر قدرت ملی و طراحی مدل سنجش قدرت ملی کشورها، رساله دکترای جغرافیای اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس
زرقانی، هادی (1389) سنجش و رتبه‌بندی قدرت ملی کشورها در جهان اسلام، دو فصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 1، شماره 2
سلیمی، حسین (1390). مبانی نظری قدرت نرم؛ زمینه‌های اجتماعی قدرت نرم در جهان اسلام، قدرت نرم، دوره 1، شماره 4
سیف زاده، حسین (1385). اصول روابط بین‌الملل، تهران: نشر میزان
صالح ابادی، ریحانه و حافظ نیا، محمدرضا و زرقانی، سید هادی و احمدی، سیروس، (1401)، بررسی و ارزیابی متغیرهای اقتصادی موثر بر قدرت ملی کشورها،
عالم، عبدالرحمن. (1396). بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی
عامری، هوشنگ، (1379) اصول روابط بین‌الملل. تهران: نشر آگاه
عسگری، محمود (1389). رویکرد انتقادی به نظریه قدرت نرم. فصلنامه راهبرد دفاعی، دوره 8، شماره 28
عبدالعلی‌پور، قادر. (1400). مفهوم شناسی قدرت ملی با رویکردی دینی. فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، 11(2)
قوام، سید عبدالعلی (1395). اصول سیاسـت خـارجی و سیاسـت بـین الملـل، تهران، انتـشارات سمت
کاظمی، علی اصغر (1387). نقش قدرت در جامعه و روابط بین الملل. تهران. نشر قومس
کاظمی، علی اصغر (1387). نقش قدرت در جامعه و روابط بین الملل. تهران نشر قومس
کریمی‌پور، یدالله، ربیعی، حسین، مجتهدزاده، پیروز، ضرغامی، ابراهیم. (1397). استراتژی دریایی و قدرت ملی (رویکردی نو به استراتژی دریایی). مطالعات بین‌ رشته‌ای دانش راهبردی، 8(33), 212-189.
نبوی، عباس (1388). فلسفه قدرت، تهران، پژوهشکده حوزه و دانشگاه و نشر سمت
واثق، محمود و داود رضائی و سمیرا چناری (1396) تأثیر اقلیت‌های فضایی بر قدرت ملی (با تأکید بر اقلیت‌های قومی) فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 49، شماره 3
ویسی، هادی (1396). بررسی رقابتهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی پاکستان و ایران در ایجاد کریدور شمالی ـ جنوبی اوراسیا: مزیت‌ها و تهدیدها، فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک، دوره 13، شماره 45
و یک لین، جان (1386). مبانی دیپلماسی، ترجمه دکتر عبدالعلی قوام، تهران، نشر قومس
 
Ahmad, A. (2012)Concept of National Power: Strategic Journal SummerAutumn Editio
Esudu, S. (2016). National power and international relations. Munich: GRIN Verlag.
Pillsbury, M. (2000). China debates the future security environment. Washington, DC: National Defense University Press. [DOI:10.21236/ADA421925]
Hohn, K. H. (2011). Geopolitics and the measurement of national power. (PhD dissertation), University of Hamburg.
Kelly, p.(2002) soft option for hard heads, the weekend Australian, June 8, p. 27.
Nye, S.Jr.(2002)Public Diplomacy and Soft Power. The Annals of the American- Academy of Political and Social Science, 616(94) [pdf]
Petroman, I. Petroman, C. (2010) Agritourism And Its Forms, Lucrări Ştiinţifice – vol. 53
Rahman, s.(2015) Raimzhanova, A. (2015) Power IN IR: Hard, Soft, AND Smart Institute for Cultural Diplomacy and the University of Bucharestmad
Urdang,L.(1991)Oxfrd thesaurus an a-z dictionaray of synonyms.oxfrd uniuersity press.
https://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/10576/