تحلیل نقش حق زنان به شهر بر مبنای جدایی گزینی جنسیتی (مورد مطالعه: پارک بانوان شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ایران

3 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

حق به شهر به عنوان شکل جدیدی از شهروندی تعریف می‌شود تا همه شهروندان بتوانند بر تولید فضای شهری کنترل و مشارکت داشته باشند. زنان به عنوان نیمی از جامعه، امکان بهره‌مندی برابر از فضاهای شهری را نسبت به مردان ندارند. در این راستا، اگرچه ممکن است فضا به اشتراک گذاشته شود و جنسیت‌ها در آن سهیم شوند، ولی این مسئله بسته به مکان‌ها و زمان‌های مختلف متفاوت خواهد بود و در نتیجه فضاهای جنسیتی شکل می‌گیرند. با توجه به اهمیت مساله، هدف مقاله حاضر شناسایی الگوی حضور در فضای زنانه بر حق به شهر با رویکرد جدایی‌گزینی جنسیتی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس نحوۀ گردآوری داده‌ها توصیفی - تحلیلی از نوع پیمایشی است جامعه آماری تحقیق را زنان شهر اردبیل تشکیل می‌دهند که از میان آنها به تعداد 384 پرسشنامه با استفاده از فرمول کوکران به صورت تصادفی ساده توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از آزمون‌های t تک نمونه‌ای و آزمون فریدمن جهت رتبه-بندی در نرم افزار Spss استفاده شده است. براساس یافته‌های پژوهش، جدایی‌گزینی جنسیتی در فضاهای زنانه از سوی زنان در سطحی نامطلوب ارزیابی شده و در کل میزان جدایی‌گزینی جنسیتی در فضاهای زنانه از مجموع شاخص‌های مورد بررسی کمتر از میانه (میانه نظری = 3 ) است. نتایج حاصل از آزمون فریدمن نیز دلالت بر تاثیرگذاری بیشتر معیار اجتماعی و فرهنگی بر جدایی گزینی جنسیتی می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل تاثیر حضور در فضای زنانه بر حق زنان به شهر با رویکرد جدایی‌گزینی جنسیتی در پارک بانوان شهر اردبیل شاخص‌هایی را ارائه نمود که به‌عنوان عوامل موثر در سنجش جدایی‌گزینی در فضا تلقی شده و سنجش تاثیر حضور زنان در فضا را در پی داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the role of women's right to the city based on gender segregation (Study case: Ardabil women's park)

نویسندگان [English]

  • maryam jami odluo 1
  • Mohammadhasan yazdani 2
  • Akbar asgharizamani 3
1 PhD Student in Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Professor of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil Iran.
3 Associate Professor of Geography and Urban Planning, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The right to the city is defined as a new form of citizenship so that all citizens can control and participate in the production of urban space. As half of the society, women do not have the opportunity to enjoy urban spaces equally compared to men. In this regard, although the space may be shared and the genders share it, but this issue will be different depending on different places and times, and as a result, gendered spaces are formed. Considering the importance of the issue, the aim of this article is to identify the pattern of presence in the female space on the right to the city with a gender-selective approach. In terms of purpose, the present research is practical and based on the method of data collection, it is descriptive-analytical survey type. The statistical population of the research is made up of women of Ardabil city, among them, 384 questionnaires were administered using Cochran's formula in a simple random manner. was distributed To analyze the collected data, one-sample t-tests and Friedman's test were used for ranking in Spss software. Based on the findings of the research, gender segregation in women's spaces is evaluated by women at an unfavorable level, and overall, the amount of gender segregation in women's spaces is less than the average (theoretical mean = 3) of all the investigated indicators. The results of Friedman's test also indicate that social and cultural criteria are more influential on gender segregation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender segregation"
  • "Right to Women's City"
  • "Women's Park"
  • "Ardebil"
اباذری، یوسف؛ صادقی­فسایی، سهیلا؛ حمیدی، نفسیه. (1387). احساس ناامنی در تجربة زنانه از زندگی روزمره. زن در توسعه و سیاست، 6(1)، 75-103.
اسدی­محلی چالی، مسعود. (1395). فضاهای جنسیتی و تجربة شهر. تهران: نشر آرمانشهر.
بیات، ناصر؛ پورغلامی، محمدرضا؛ اصلانلو، علی؛ کیاکلایه، فاطمه. (1397). ترس از جزم در فضاهای عمومی شهری: مورد مطالعه: جامعة زنان منطقه 12 شهرداری تهران. دو فصلنامه پژوهش­های انتظامی – اجتماعی زنان و خانواده، 6(1).
بیرانوندزاده، مریم؛ ابدالی، یعقوب؛ مومنی چلکی، مهتاب. (1398). بررسی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری (مطالعه موردی: پارک بعثت منطقه 16 شهرداری تهران)، جغرافیا و روابط انسانی، دوره 12، شماره 1، 321-308.
پوراحمد، احمد؛ آروین، محمود؛ رحیم­پور، نگار. (1395). ارزیابی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری مطالعه موردی: منطقه یک شهر اهواز. مطالعات شهری، 6(23)، 68-53.
پورمحمدی، محمدرضا؛ روستایی، شهریور؛ خضرنژاد، پخشان. (1397). بررسی نقش حق به شهر بر احساس تعلق در میان گروه­های جنسیتی (مطالعه موردی: فضاهای عمومی ارومیه). پژوهش­های جغرافیای برنامه­ریزی شهری، 7(1)، 19-1.
تانکیس، فرن. (1390). فضا، شهر و نظریه اجتماعی: مناسبات اجتماعی و شکل­های شهری. ترجمه حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
تمدن، رویا. (1387). زنان و فضاهای شهری. مجله جستارهای شهرسازی، شماره 24-25 در: مهدی­زاده، جواد. (1395). مجموعه مقالات زنان، شهر و شهرسازی. تهران: نشر آگاه.
جودی گل­لر، پویا؛ زمانیان، روزبه؛ فتحی، حمید. (1394). ردیابی انگاشت عدالت در نظریه­های شهر و شهرنشینی: نظریه شهری انتقادی و نظریة حق به شهر. نشریة هفت­شهر، 49و 50، 100-113.
چراغی، فاطمه. (1397). تبیین میزان امنیت در محیط­های شهری با تاکید بر رویکرد طراحی امنیت محور، مطالعه موردی شهر ری. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، 9(56)، 303-267.
حبیبی، میترا؛ علی­پورشجاعی، فرشته. (1393). بررسی تطبیقی فضاهای عمومی ویژه زنان با فضاهای عمومی شهری در میزان پاسخگویی به نیازهای بانوان نمونه موردی: پارک آب و آتش و بوستان بهشت مادران تهران. نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی، 20(1).
خادم الحسینی، احمد؛ شیرخانی، حسنیه (1392). بررسی محدودیت­های حضور زنان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: شهر شاهین­شهر). مطالعات جامعه­شناختی شهری، 4(10)، 165-192.
داگلاس، سارا.(2007). برابری جنسیتی و طرح­های ارتقای عدالت: دسترسی برابر زنان به عدالت. مجموعه نشریات پایه دربارة جنسیت و حکمرانی مردم سالارانه، سازمان ملل متحد.
دودانگه، زهره. (1397). کندوکاوی در کیفیت زندگی با تحلیل حق زنان به زندگی شهری. هفت شهر، 61(4)، 84-93.
رحیمی، اکبر؛ واعظی، موسی؛ محمدی، حجت؛ باکوئی، مائده. (1397). ارزیابی عدالت جنسیتی در فضاهای عمومی شهری، مطالعه­ی موردی: مرکز شهر تبریز. فصلنامه زن و جامعه، 9(35)، 244-219.
رفیعیان، مجتبی؛ رضازاده، راضیه؛ سیفایی، مهسا؛ احمدوند، یزدان. (1387). سنجش شاخص­های موثر بر مطلوبیت فضاهای عمومی شهری از منظر گروه­های خاص اجتماعی (زنان). نشریه نامه معماری و شهرسازی، 1(1)، 37.
رفیعیان، مجتبی؛ الوندی­پور، نینا. (1394). مفهوم­پردازی اندیشة حق به شهر، در جست­وجوی مدل مفهومی. مجله جامعه­شناسی ایران، 16(2)، 47-25.
رضازاده، راضیه؛ محمدی، مریم. (1388). بررسی عوامل محدود کننده حضور زنان در فضاهای شهری. نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی، 1(38)، 114-105.
رهبری، لادن. (1393). جنسیت و شهروندی در تهران: مطالعه جامعه­شناختی تفاوت­های جنسیتی در حق به شهر. رساله دکتری، رشته جامعه­شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران.
رهبری، لادن؛ شارع­پور، محمود. (1393). تفاوت­های جنسیتی در بهره­مندی از حق یه شهر در تهران. تهران: انتشارات تیسا.
رهبری، لادن؛ شارع­پور، محمود. (1393). جنسیت و حق به شهر: آزمون نظریة لوفور در تهران. مجله جامعه­شناسی ایران، 1(14)، 141-116.
فرح­زاد، مریم؛ رفیعیان، مجتبی؛ کامیابی، سعید؛ ارغان، عباس. (1399). سنجش ترجیحات حضوری زنان در عرصه­های عمومی شهر تهران. فصلنامه آمایش محیط، 13(51)، 42-23.
قرائی، فریبا. (1391). شناسایی عوامل کیفیت محیط با تکیه بر ویژگی­های کالبدی و زیباشناختی و تاثیر آن بر حضور زنان در فضاهای عمومی شهر. اولین همایش علمی و پژوهشی زنان و زندگی شهری.
قاضی­زاده، سینا. (1393). تحلیل علل نیاز به تفکیک جنسیتی در فضاهای خاص شهری (نمونه موردی پارک بهشت مادران). کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار.
قیومی، فاطمه. (1397). الزامات برنامه­ریزی شهری عدالت­محور بر مبنای حق به شهر زنان در فضاهای شهری موردپژوهی: محله هفت حوض واقع در منطقه هشت تهران. پایان­نامه ارشد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی.
کشتکار، وحید؛ یزدانیان، احمد؛ قدیری، سمانه. (1395). بررسی گفتمان حق به شهر با تاکید بر حضورپذیری زنان در فضای شهری (نمونه موردی: پارک شهر). مجموعه مقالات همایش بین المللی زنان و زندگی شهری.
کاظمی، مهروش. (1388). رویکردی تحلیلی به مقوله جنسیت و تاثیر آن در کیفیت فضا (نمونه موردی مطالعه: پارک فجر تبریز). نشریه هویت شهر، 4(3)، 57-47.
گرمسیری­نژاد، سروش؛ خرم­بخت، احمدعلی؛ موعظی، مرضیه. (1400). ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی شهری بر مبنای دیدگاه جنسیتی (مطالعه موردی: شهر جدید عالیشهر). مطالعات جامعه­شناسی، 14(53)، 143-129.
گیدنز، آنتونی. (1392). تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
محبوبی­شریعت­پناهی، نسیم­السادات؛ جنگ­زرگری، مریم. (1397). جداسازی جنسیتی فضاهای شهری و کیفیت زندگی زنان. هفت­شهر، 61(4)، 116-106.
مقدم، شهرزاد، فنی، زهره؛ رضویان، محمدتقی. (1396). تحلیل نقش جنسیت در الگوی رفت و آمد شهری مطالعه موردی: شهر زنجان. فصلنامه مطالعات شهری، 7(28)، 100-91.
نقدی، اسدالله؛ دارابی، سارا. (1393). دسترسی زنان به فضاهای شهری. زن و فرهنگ و هنر، 4(6)، 470-461.
نوروزی، فیض­اله؛ فولادی سپهر، سارا .(1388). بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان 15 تا 29 ساله شهر تهران و عوامل اجتماعی موثر بر آن. فصلنامه راهبرد، 18(53).
ورمقانی، حسنا، سلطان­زاده، حسین؛ دهیاشی شریف، مزین. (1393). رابطة جنسیت و فضا در عرصه­های خصوصی و عمومی دورة قاجار. باغ نظر، 12(37)، 40-29.
Abazari, Y., Sadeghi Fasaei, S., & Hamidi, N. (1387). Feeling insecure in the female experience of daily life. Women in Development and Politics, 6 (1), 75-103.
Aitken, S.  (2001). Geographies of Young People: The Morally Contested Spaces of Identity, London and New York: Routledge.
Asadi Mahali Chali, M. (1395). Gender spaces and the city experience. Tehran: Armanshahr Publishing.
Bayat, N., Pourghlami, MR., Aslanlu, A., Kiaklayeh, F. (1397). Fear of dogma in urban public spaces: Case study: Women's community in District 12 of Tehran Municipality. Bi-Quarterly Journal of Women-Family Disciplinary-Social Research, 6 (1).
Bounds, M. (2004). Urban Social Theory (City, Self and Society), New York: Oxford University Press.
Boyle, J. Dr Findlay, C. & Forsyth, L. (2004). An Investigation into Women’s Perceptions of Fear and the Design of the Urban Environment. Open space, London, Edinburgh College of Art, School of Architecture, Tourism Management.
Cheraghi, F. (1397). Explaining the level of security in urban environments with emphasis on security-based design approach, a case study of Rey city. Journal of Social Security Studies, 9 (56), 303-267.
Civilization, d. (1387). Women and urban spaces. Journal of Urban Studies, No. 24-25 in: Mehdizadeh, Javad. (1395). Collection of articles on women, city and urban planning. Tehran: Agah Publishing.
Day, K. (2000). The Ethic of Care and Women's Experiences of Public Space, Journal of Environmental Psychology,20, pp.103-124.
De Certeau, M.  (1984). The Practice of Everyday Life, Berkeley: University of California Press.
Dikeç, M., & Gilbert, L. (2002). Right to the City: Homage or a New Societal Ethics? Capitalism Nature Socialism, PP. 59-74.
Dodandheh, Z. (1397). Exploring the quality of life by analyzing women's right to urban life. Seven Cities, 61 (4), 84-93.
Douglas, S. (2007). Gender Equality and Justice Promotion Plans: Equal Access to Justice for Women. Collection of basic publications on gender and democratic governance, United Nations.
Farahzad, M., Rafieian, M., Kamyabi, S., Arghan, A. (1399). Assessing the preferences of women in public arenas in Tehran. Environmental Management Quarterly, 13 (51), 42-23.
Fenster, T. (2005). The Right to the Gendered City: Different formations of Bclonging in Everyony Life. Journal of Gender Studies, 14 (3), 217-231.
garmsirinejhad, S., Khorram Bakht, AA., Moeezi, M. (1400). Assessing the quality of urban public spaces based on gender perspective (Case study: Alishahr new city). Sociological Studies, 14 (53), 143-129.
Ghazizadeh, S. (1393). Analysis of the causes of the need for gender segregation in specific urban spaces (case study of Mothers' Paradise Park). National Conference on Sustainable Architecture and Urban Landscape.
Giddens, A. (1392). Modernization: Society and personal identity in the new age. Translated by Nasser Mofaghian, Tehran: Ney Publishing.
Habibi, M., Ali Pourshjaei, A. (1393). A comparative study of public spaces for women with urban public spaces in meeting the needs of women Case study: Water and Fire Park and Behesht Mothers Park in Tehran. Journal of Fine Arts - Architecture and Urban Planning, 20 (1).
Harvey, D. (2008). The Right to the City, New Left Review, 53: PP. 23–40.
http://aup.journal.art.ac.ir/article_215_5fc34365b160bba434e7717ef74d78e6.pdf
http://ebtp.malayeriau.ac.ir/article_680299_016d57128525b63b96ad31f439ccef7d.pdf
http://jss.iaut.ac.ir/article_684526_294dc1c7755eefe93d9ff5cae2fd72ed.pdf
http://jzvj.miau.ac.ir/article_3197_c3d2e7fd75788fd069e23565c0db4048.pdf
http://pssw.jrl.police.ir/article_19877_9e2c24036e7669c547ab7ab418e664ef.pdf
http://pssw.jrl.police.ir/article_94835_3971dc0e9dbdca82756d31ad6cfe11d1.pdf
http://sss.jrl.police.ir/article_92118_d7165ebaf85c9abd138c07be9517fa3d.pdf
http://www.haftshahrjournal.ir/article_20431_7b577c7d9730a076ceec0a2480b548f9.pdf
http://www.haftshahrjournal.ir/article_32352_6ecf2d9bf183cecbed2f21c5880c7001.pdf
http://www.haftshahrjournal.ir/article_32354_0fc5284a536844bbacfd36d01cdc179e.pdf
http://www.jsi-isa.ir/article_21087_bbe5ec0eebaf207630dc8bd088c11944.pdf
http://www.jsi-isa.ir/article_21110_daa8cca2c9684dd04cbcb9f535aefcbd.pdf
https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_1101_e0ecc36bd3f6bc46b54a1fa98bd25613.pdf
https://jfaup.ut.ac.ir/article_22254_59e4230079f9e4170364fb404375cf9c.pdf
https://jfaup.ut.ac.ir/article_56368_2440b6d3291f3a99e8b64650a8bf6ce5.pdf
https://jwica.ut.ac.ir/article_56020_b7c8191a85d7fb740a0d2b8a43102f44.pdf
https://urbstudies.uok.ac.ir/article_50553_359bc40519203a574a50bf96ce82bb67.pdf
https://urbstudies.uok.ac.ir/article_60896_40278c0f7dc78399eb8bbe4d27cef48b.pdf
Judy Geller, D., Zamanian, R., Fathi, H. (1394). Tracing the concept of justice in theories of the city and urbanization: critical urban theory and the theory of the right to the city. Haftshahr Magazine, 49 and 50, 100-113.
Kalms, N; May Johnson, G & Matthewson, G (2020). What does the ‘new normal’ look like for women’s safety in cities? The Conversqtion Academic rigour, journalistic flair, July 15.
Kazemi, M. (1388). An Analytical Approach to Gender and Its Impact on Space Quality (Case Study: Fajr Park, Tabriz). Journal of City Identity, 4 (3), 57-47.
Keshtkar, V., Yazdanian, A., Ghadiri, S. (1395). Investigating the discourse of the right to the city with emphasis on the presence of women in the urban space (case study: city park). Proceedings of the International Conference on Women and Urban Life.
Khadem Al-Husseini, A., Shirkhani, H. (2013). Investigating the Limits of Women's Presence in Urban Public Spaces (Case Study: Shahinshahr). Urban Sociological Studies, 4 (10), 165-192.
Larson, D., & Keating, J. (2009). Assessment of insecticide-treated bednet use among children and pregnant women across 15 countries using standardized national surveys”; Am J Trop Med Hyg, vol 2, p 209-214.
Leadership, L. (1393). Gender and Citizenship in Tehran: A Sociological Study of Gender Differences in Right to the City. PhD Thesis, Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mazandaran University.
Leadership, L., Sharipour, M. (1393). Gender and the right to the city: Lefebvre theory test in Tehran. Iranian Journal of Sociology, 1 (14), 141-116.
Leadership, L., Sharipour, M. (1393). Gender differences in the enjoyment of the right to a city in Tehran. Tehran: Tisa Publications.
Mahboubi Shariat Panahi, NS., Janghzarghari, M. (1397). Gender segregation of urban spaces and quality of life of women. Seven-City, 61 (4), 116-106.
Massey, D. (1994). Space, Place and Gender, Minneapolis: Minnesota University Press.
Mitchell, D.  (2003). The Righ to the City; Social Justice and the Fight for the Public Space, London and NewYork: Gilford Press.
Moghadam, Sh., Fani, Z., Razavian, MT. (1396). Analysis of the role of gender in urban transportation pattern Case study: Zanjan city. Journal of Urban Studies, 7 (28), 100-91.
Naghdi, A., Darabi, S. (1393). Women's access to urban spaces. Women and Culture and Art, 4 (6), 470-461.
Pain, R. (1997). Social Geographies if Womens Fear of Crime. Transactions of the Institute of British Geographers, 22: 231-234. https://www.jstor.org/stable/622311
Phadke, S. (2010). Gendered Usage of Public Spaces: A Case Study of Mumbai , NCW-UNDP-CEQUIN conference on Gender based Violence in public spaces : Challenges and Solutions, Delhi, Constitution Club.
Poorahmad, A., Arvin, M., Rahimpour, N. (1395). Evaluating women's sense of security in urban spaces: A case study: District 1 of Ahvaz. Urban Studies, 6 (23), 68-53.
Pour Mohammadi, MR., Rural, Sh., Khezrnejad, P. (1397). Investigating the role of the right to the city on the sense of belonging among gender groups (Case study: Public spaces of Urmia). Geography of Urban Planning Research, 7 (1), 19-1.
Purcell, M. (2003). Citizenship and the Right to Theglobal City: Reimagining the Capitalist World Order, International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 27, No. 3, PP. 564-590.
Qarai, F. (1391). Identifying environmental quality factors based on physical and aesthetic characteristics and its impact on the presence of women in public spaces of the city. The first scientific and research conference on women and urban life.
Qayyumi, F. (1397). Requirements of justice-oriented urban planning based on the right to women city in the studied urban spaces: Haft Houz neighborhood located in Hasht district of Tehran. Master Thesis, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University.
Rafieian, M., Alvandipur, N. (1394). Conceptualizing the idea of the right to the city, in search of a conceptual model. Iranian Journal of Sociology, 16 (2), 47-25.
Rafieian, M., Rezazadeh, R., Sifai, M., Ahmadvand, Y. (1387). Assessing the indicators affecting the desirability of urban public spaces from the perspective of specific social groups (women). Journal of Architecture and Urban Planning, 1 (1), 37.
Rahimi, A., Waezi, M., Mohammadi, H., Baku, M. (1397). Evaluation of Gender Justice in Urban Public Spaces, Case Study: Tabriz City Center. Women and Society Quarterly, 9 (35), 244-219.
Reeves, D. (2003). Gender Equality and Plan Making: The Gender Mainstreaming Toolkit , RTPI Gender Mainstreaming Toolkit, Executive Summary.
Rezazadeh, R., Mohammadi, M. (1388). Investigating the factors limiting the presence of women in urban spaces. Journal of Fine Arts - Architecture and Urbanism, 1 (38), 114-105.
Sadeghi, A., Pourgholami Sarvandani, MR. (1399). An analysis of environmental elements affecting women's sense of security in the studied urban spaces: Rey city. Bi-Quarterly Journal of Women-Family Disciplinary Research, 8 (2), 449-425.
Tankis, F. (1390). Space, city and social theory: social relations and urban forms. Translated by Hamid Reza Parsi and Arezoo Platoni, University of Tehran Press, Tehran.
UNESCO (2003). UNESCO s Gender Mainstreaming Implementation Framework (GMIF) for 2002-2007, UNESCO, Women and Gender Equality Section, Paris.
Whyte, W. H. (1980). The Social Life of Small Urban Spaces Conservation Foundation, Washington D.C. Yuval Davis, N., 2012, The Politics of Belonging, London: SAGE.
Woodsworth, E. (2005). Making Space for Women in Cities, Sparrc BC , No 52,  pp10-13.