جایگاه کارآفرینی روستایی در توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

کارآفرینی به عنوان یکی از مهمترین تلاشهای توسعه روستایی شناخته شده است. کارآفرینی در بافت روستایی متوجه ایجاد فرصت های شغلی جدید در مناطق روستایی و ایجاد کارهای مخاطره آمیز جدید می باشد و گستردگی و تنوع زیادی دارد. یکی از عوامل مؤثر در توسعۀ روستایی، کارآفرینی است؛ زیرا، کارآفرینی می تواند با خلق فرصتهای جدید اشتغال و درآمد، نقش مؤثری در بهبود وضع اقتصادی و معیشتی روستاها داشته باشد. به همین دلیل، سنجش میزان کارآفرینی روستاییان و تلاش برای توسعه و تقویت کارآفرینی در فرایند توسعۀ روستایی، از طریق فراهم کردن زمینه های اولیۀ آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
هدف از این تحقیق بررسی جایگاه و اهمیت کارآفرینی روستایی در توسعه پایدار است این پژوهش که از نوع توصیفی و مطالعات کتابخانه ای است،. به همین منظور در این پژوهش سعی گردیده با استفاده از روش اسنادی اطلاعات مورد نیاز تحقیق جمع که توصیف این مطالعه بیانگر این است که با متنوع سازی فعالیت های اقتصادی توسط کارآفرینان به اهداف راهبردی توسعه روستایی؛ افزایش رفاه انسانی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، فقر زدایی و عدالت اجتماعی و... خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of rural entrepreneurship in sustainable development

نویسندگان [English]

 • Hosseinreza SHahbazi 1
 • Maryam Kamli 2
1 Tabriz University
2 University of Esfahan
چکیده [English]

Entrepreneurship is known as one of the most important efforts of rural development. Entrepreneurship in the rural context focuses on creating new job opportunities in rural areas and creating new risky jobs and has a wide range and variety. One of the effective factors in rural development is entrepreneurship; Because, entrepreneurship can play an effective role in improving the economic and livelihood situation of villages by creating new employment and income opportunities. For this reason, measuring the level of entrepreneurship of villagers and trying to develop and strengthen entrepreneurship in the process of rural development, by providing its initial grounds, is of particular importance.
The purpose of this research is to investigate the place and importance of rural entrepreneurship in sustainable development. This research is descriptive and library studies. For this purpose, in this research, it has been tried to use the documentary method of information required for collective research, which the description of this study shows that by diversifying economic activities by entrepreneurs to the strategic goals of rural development; It will increase human well-being, prevent the migration of villagers to cities, alleviate poverty and social justice, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurship
 • rural entrepreneurship
 • sustainable development
 • rural development
 • احمد پورداریانی؛محمود( 1378 )، کارآفرینی (تعاریف، نظریات، الگوها)، انتشارات پردیس.
 • امیری؛ صبا، احسانی فر؛ تهمینه، نادری؛ نادر و رستمی؛ فرحناز(1395 )، ارائه یک مدل مفهومی به منظور بررسی تأثیر گردشگری کشاورزی بر توسعه کارآفرینی روستایی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی ( 3)، شماره ( 1) بهار.
 • انبارلو مسعود؛ هرائینی؛ مصطفی(1395 )، جایگاه کارآفرینی در توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی؛ پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ الگوی پایه پیشرفت؛ بیست ونهم و سی ام اردیبهشت ماه.
 • اوکلی، پیتر؛کریستوفر، گافورث(1369)، راهنمای آموزش و ترویج ترجمه محمد حسین عمادی، سلسله انتشارات روستاو توسعه، وزارت جهاد سازندگی.
 • ایزدی، ن.، عطائی، پ(1392)، کارآفرینی روستایی و نقش ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه آن، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، 11(40)،صص 30-34.
 • بوزر جمهری ،خدیجه ؛ رومیانی ، احمد و اسماعیلی، آسیه(1393)، بررسی عوامل موثر بر رشد کار آفرینی در تقویت جوامع روستایی در راستای توسعه پایدار، همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور، دانشگاه تهران.
 • حیدری مکرر، ح، و محبی، ز(1391 )، بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی در مناطق روستایی،کنفرانس ملی کارآفرینی دیریت کسب وکارهای دانش بنیان، 1-19.
 • رضائی مقدم؛کورش و معصومی؛ احسان(1397)؛کارآفرینی روستایی پایدار: پاسخی به پیامدهای توسعه بی حد و مرز کارآفرینی در نواحی روستایی؛ نشریه کارآفرینی در کشاورزی ( 5)، شماره ( 2) تابستان.
 • رضوانی، م.، نجارزاده، م(1387)، بررسی و تحلیل زمینه های کارآفرینی روستاییان در فرایند توسعه نواحی روستایی، توسعه کارآفرینی، 1 (2)، 161-182.
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا و حمدالله سجاسی قیداری( 1389 )، توسعه روستایی با تأکید بر کارآفرینی، انتشارات سمت.
 • زندیه ؛ شهنام؛ صرافی زاده قزوینی، اصغر؛ عالم تبریز، اکبر؛ سخدری، کمال(1399)؛ الگوی توسعه کارآفرینی روستایی مبتنی بر توانمند سازی شناختی و تبیین نقش محیط نهادی در آن(مورد مطالعه؛ کسب و کارهای روستایی)، روستا و توسعه، 23، شماره 90، تابستان.
 • شهرکی؛حسن و حیدری؛ ابراهیم(1396)، تحلیل ابعاد اجتماعی و فرهنگی کارآفرینی روستایی: ارایه دو مدل تحلیلی برای کارآفرینی روستای بر اساس بازخوانی اندیشه های آگوست کنت، نشریه کارآفرینی در کشاورزی ( 4)، شماره ( 3) پاییز.
 • فتوحی؛ مجید، سجادی؛ سید مجتبی؛ حسینی نیا؛ غلامحسین)؛ اثرات گردشگری کشاورزی بر توسعه کارآفرینی روستایی با محوریت توسعه پایدار(مطالعه موردی :روستاهای شاخص استان یزد)، نشریه علمی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی. سال نهم، شماره دوم، پاییز و زمستان.
 • کلاگر، پیمان و مریم آقائی(1396)، بررسی نقش کارآفرینی کشاورزی در توسعه روستایی ، نشریه کارآفرینی در کشاورزی ( 1)، شماره ( 1).
 • ملک سعیدی قصرالدشتی، ح.، بخشی جهرمی، آ.، و فروزانی، م(1392)؛ عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت کارآفرینان زن روستایی: مورد مطالعه شهرستان مرودش . ت علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران،9(1)، 152-141.
 • نجفی کانی؛علی اکبر، حسام، مهدی و آشور، حدیثه(1394)، سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی مورد: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال چهارم، شماره 1، پیاپی 11، صص 56-37.
 • http://www.civilica.com/Paper-KNOWLEDGEBASE01- NOWLEDGEBASE01K_108.htm