طراحی الگوی عدالت و برابری فرصت‌های آموزشی در مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان با استفاده از نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فقه ومبانی حقوق، مدیر دبیرستان شبانه روزی دخترانه دانشگاه ولایت، ایرانشهر، سیستان وبلوچستان

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.

چکیده

تأمین عدالت و برابری فرصت های آموزشی، موضوعی اساسی در ارتقای عدالت اجتماعی و توسعه انسانی در هر جامعه ای است. با این حال، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، مناطق محروم از کمبود فرصت ها و منابع آموزشی رنج می برند. استان سیستان و بلوچستان، واقع در جنوب شرقی ایران، یکی از این مناطق با سطح فقر بالا و کمبود امکانات آموزشی کافی است. بنابراین این پژوهش با هدف طراحی الگویی برای عدالت و برابری فرصت های آموزشی در مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که طراحی الگویی برای عدالت و برابری فرصت‌های آموزشی در مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان نیازمند رویکردی همه‌جانبه است که نقش‌ حمایت دولت، مشارکت اجتماعی و توانمندسازی منابع انسانی را در نظر بگیرد. الگوی توسعه یافته در این پژوهش، چارچوبی برای ارتقای عدالت اجتماعی و توسعه منابع انسانی از طریق آموزش در مناطق محروم را فراهم می کند. همچنین اجرای این الگو می‌تواند به ارتقای چشمگیر کیفیت آموزش و ارتقای عدالت و برابری در فرصت های آموزشی در استان سیستان و بلوچستان منجر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Justice and Equality of Educational Opportunities in Deprived Areas of Sistan and Baluchistan Province Using Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • narjes arbabi 1
  • Seyed Mohammad Javad Sobhani 2
1 PhD.of jurisprudence and fundamentals of law, director of boarding high school for girls of the University of Velayat, Iranshahr, Sistan and Baluchistan
2 Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture Engineering and Rural Development, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran.
چکیده [English]

Ensuring justice and equality of educational opportunities is a fundamental issue in promoting social justice and human development in any society. However, in many developing countries, including Iran, deprived areas suffer from a lack of educational opportunities and resources. Sistan and Baluchistan province, located in southeastern Iran, is one such region with a high level of poverty and a lack of adequate educational facilities. Therefore, this study aims to design a model for justice and equality of educational opportunities in deprived areas of Sistan and Baluchistan province using the grounded theory method. The findings of this study suggest that designing a model for justice and equality of educational opportunities in deprived areas of Sistan and Baluchistan province requires a comprehensive approach that takes into account the roles of the government, the community, and teachers. The model developed in this study provides a framework for promoting social justice and human development through education in deprived areas. The implementation of this model could lead to significant improvements in the quality of education and the promotion of justice and equality in educational opportunities in Sistan and Baluchistan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Educational Justice"
  • "Educational Equality"
  • "Educational Opportunities"
  • " Grounded Theory"
  • " Sistan and Baluchistan province"
بابایی، محبوب و ریاحی، وحید. (1397). بررسی تحولات ساختاری - کارکردی سکونتگاههای روستایی،شهرستان ارومیه (مطالعه موردی،دهستان انزل شمالی). جغرافیا و روابط انسانی، 1(3)، 203-231.
حسین بر، یارمحمد؛ نادری، عزت الله و سیف نراقی، مریم. (1400). بررسی نابرابری‌های آموزشی سیستان و بلوچستان در مقایسه با شاخص های کشوری و ارائه الگویی برای تحقق عدالت آموزشی با تأکید بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی. 10(3): 383-413.
حیدرزادگان، علیرضا و صندوقداران، محمد حسین. (1396). فرصت‌های آموزشی دانش آموزان عشایر استان سیستان و بلوچستان: (برابر یا نابرابر). مطالعات برنامه ریزی آموزشی. 6(11)، 159-175.
خمری، منصور و معمری، ابراهیم. (1397). پایش سیاست‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی فضا از منظر ژئوپلیتیک ناحیه‌ای در جنوب شرق ایران (مطالعه موردی: سیستان و بلوچستان). جغرافیا و روابط انسانی، 1(3)، 410-423.
سامری، مریم، حسنی، محمد، و سیدعباس زاده، میرمحمد. (1394). تبیین نابرابری های اموزشی و ارائه مدل توسعه آموزشی به منظور آمایش و نیل به عدالت آموزشی موردشناسی: مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی. جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 5 (14)، 105-122
شیرکرمی، جواد، و بختیارپور، سعید. (1393). ارزیابی نابرابری ها در دستیابی به فرصت های آموزشی: با مطالعه موردی مقطع ابتدایی شهرستان دهلران درسال تحصیلی 91-1390. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی)، 7(26)، 41-58.
صبحی‌مقدم، مژگان.، عباسی، عنایت و بیژنی، مسعود. (1396). طراحی الگوی تشکیل یک سازمان مردمنهاد محلی: شرایط، تعاملات و پیامدها (موردمطالعه، روستای کیخا، شهرستان زابل). پژوهش‌های روستائی 8(3): 502-517.
میر، علیرضا. (1394). تاثیر عدالت آموزشی در کاهش نابرابری‌های افقی منطقه‌ای در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و اقتصاد. دانشگاه سیستان و بلوچستان.
نبی زاده سرابندی، سیما. (1384). بی‌عدالتی در فرصت‌های آموزشی استان سیستان و بلوچستان. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 3(3 (پیاپی 13))، 155-175.
Ainscow, M. (2020). Promoting inclusion and equity in education: lessons from international experiences. Nordic Journal of Studies in Educational Policy6(1), 7-16.
Beitz, C. R. (1975). Justice and international relations. Philosophy & Public Affairs, 360-389.
Biesta, G., Heugh, K., Cervinkova, H., Rasiński, L., Osborne, S., Forde, D., ... & Tesar, M. (2022). Philosophy of education in a new key: Publicness, social justice, and education; a South-North conversation. Educational Philosophy and Theory54(8), 1216-1233.
Brighouse, H., & Swift, A. (2014). The place of educational equality in educational justice. Education, justice and the human good, 14-33.
Coleman, J. S. (1968). Equality of educational opportunity. Integrated education6(5), 19-28.
Culp, J. (2020). Educational justice. Philosophy Compass15(12), e12713.
Forsythe, M. E., & Chan, Y. W. (2021). Justice-centered education amid the COVID-19 pandemic. The Journal of Environmental Education52(5), 347-357.
Gamoran, A., & Long, D. A. (2007). Equality of educational opportunity a 40 year retrospective. In International studies in educational inequality, theory and policy (pp. 23-47). Dordrecht: Springer Netherlands.
Gillham, B. (2000). Case study research methods (Continuum research methods). London: Bloomsbury.
Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2017). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Routledge.
Gutmann, A. (1995). Civic education and social diversity. Ethics105(3), 557-579.
Howe, K. R. (1997). Understanding Equal Educational Opportunity." Social Justice, Democracy, and Schooling." Advances in Contemporary Educational Thought, Volume 20. Teachers College Press, 1234 Amsterdam Avenue, New York, NY 10027
Landi, D., Lynch, S., & Walton-Fisette, J. (2020). The A–Z of social justice physical education: Part 2. Journal of Physical Education, Recreation & Dance91(5), 20-27.
Meyer, K. (2021). Talents, abilities and educational justice. Educational Philosophy and Theory53(8), 799-809.
Nielsen, L. (2020). Teach them to play! Educational Justice and the capability for Childhood play. Studies in Philosophy and Education39(5), 465-478.
Reimers, F. M. (2022). Primary and secondary education during Covid-19: Disruptions to educational opportunity during a pandemic (p. 475). Springer Nature.
Rodriguez, A. J., & Morrison, D. (2019). Expanding and enacting transformative meanings of equity, diversity and social justice in science education. Cultural Studies of Science Education14, 265-281.
Shields, L., Newman, a., & Satz, D. (2023). "Equality of Educational Opportunity", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2023 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), 
Strauss, A., & Corbin, J. M. (1997). Grounded theory in practice. Sage.